ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blazonry

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blazonry-, *blazonry*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blazonry(เบล'เซินรี) n. การประดับประดาอย่างฉูดฉาด,วิธีการทำเครื่องหมาย,เครื่องตรา,ตรา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blazonry (n) blˈɛɪzənriː (b l ei1 z @ n r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wappenzeichen {n} | Wappenzeichen {pl}blazonry | blazonries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  blazonry
      n 1: the official symbols of a family, state, etc. [syn: {coat
           of arms}, {arms}, {blazon}, {blazonry}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
blazon, blazoned, blazons, blazing, blazoning

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions