ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blazoning

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blazoning-, *blazoning*, blazon
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blazoning (v) blˈɛɪznɪŋ (b l ei1 z n i ng)
blazon (v) blˈɛɪzn (b l ei1 z n)
blazons (v) blˈɛɪznz (b l ei1 z n z)
blazoned (v) blˈɛɪznd (b l ei1 z n d)
blazonry (n) blˈɛɪzənriː (b l ei1 z @ n r ii)
emblazon (v) ˈɪmblˈɛɪzn (i1 m b l ei1 z n)
emblazons (v) ˈɪmblˈɛɪznz (i1 m b l ei1 z n z)
blazonries (n) blˈɛɪzənrɪz (b l ei1 z @ n r i z)
emblazoned (v) ˈɪmblˈɛɪznd (i1 m b l ei1 z n d)
emblazoning (v) ˈɪmblˈɛɪznɪŋ (i1 m b l ei1 z n i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blazon(n) ตรา, See also: ธง
emblazon(vt) ทำให้มีชื่อเสียง, See also: เฉลิมฉลองให้, Syn. celebrate, extol, glorify
emblazon(vt) ประดับสิ่งต่างๆ ด้วยสี, สัญลักษณ์, รูปภาพ, See also: ตกแต่งสิ่งต่างๆ ด้วยสี, สัญลักษณ์, รูปภาพ, Syn. decorate, illuminate, ornament
emblazonry(n) ศิลปของการประดับตกแต่งเกราะหรือธง
emblazonment(n) การประดับตกแต่ง
emblazon with(phrv) ประดับด้วยตรา ธงหรือโล่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blazon(เบล'เซิน) {blazoned,blazoning,blazons} n. ตรา,เครื่องหมาย ธง vt. ทำเครื่องหมาย,ทำตรา,แสดง,ประกาศ,เผยแพร่,โอ้อวด, See also: blazoner n. blazonment n. ดูblazon blazoning n. ดูblazon, Syn. proclaim
blazonry(เบล'เซินรี) n. การประดับประดาอย่างฉูดฉาด,วิธีการทำเครื่องหมาย,เครื่องตรา,ตรา
emblazon(เอมเบล'เซิน) vt. ประดับด้วยตราหรือเครื่องหมาย,ประดับด้วยสีหลายสี,สรรเสริญ,เยินยอ,ฉลอง, See also: emblazonry n. ดูemblazon

English-Thai: Nontri Dictionary
blazon(n) เครื่องหมาย,ตรา,ธง
blazon(vt) ประกาศ,ทำเครื่องหมาย,ประดับ,แสดง
emblazon(vt) พรรณนา,เล่นสัมผัส,ตบแต่ง,สรรเสริญ,เยินยอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blason; blazonบทชมโฉม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
blazon; blasonบทชมโฉม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBLAZON EH0 M B L EY1 Z AH0 N
EMBLAZONED EH0 M B L EY1 Z AH0 N D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmuck {m}emblazonment [Add to Longdo]
Schmuck {m}emblazonments [Add to Longdo]
Wappenzeichen {n} | Wappenzeichen {pl}blazonry | blazonries [Add to Longdo]
geschmücktblazoned [Add to Longdo]
schmücken | schmückend | schmücktto blazon | blazoning | blazons [Add to Longdo]
schmücken | schmückend | schmückt | schmückteto emblazon | emblazoning | emblazons | emblazoned [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions