ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blaze

B L EY1 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blaze-, *blaze*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blaze(n) เปลวไฟ, Syn. conflagration, firestorm, flame
blaze(vi) (ดวงตา)ส่องแสงจ้าเนื่องจากมีอารมณ์รุนแรง
blaze(vi) ลุกโพลง, See also: ลุก, พลุ่ง, Syn. blow up, break out, erupt, Ant. contain, hold
blaze(vi) ส่องแสงจ้า, Syn. fulgurate, glimmer, glisten
blazer(n) สิ่งที่ลุกโพลง
blaze up(phrv) กระพือ (ความโกรธ, ความรุนแรง, ความร้อน), See also: ลุกโชน, ลุกโชติช่วง, Syn. burn up, flame out, flame up, flare up
blaze away(phrv) ลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง, See also: ลุกโชนอย่างต่อเนื่อง
blaze down(phrv) เผาไหม้อย่างรุนแรง, See also: เผาเป็นจุณ
blaze with(phrv) โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, See also: โกรธจัดจนหน้าแดง, Syn. flame with
blaze abroad(phrv) ทำให้แพร่ออกไป, See also: แพร่กระจาย, Syn. bruit abroad, noise abroad, rumour abroad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
blazer(เบล'เซอะ) n. สิ่งที่ลุกสว่างโชติช่วง,ผู้แพร่กระจาย,ผู้ประกาศ
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
emblaze(เอมเบลซ') vt. ทำให้สว่าง,ทำให้ลุกเป็นไฟ, See also: emblazer n. ดูemblaze

English-Thai: Nontri Dictionary
blaze(n) แสงไฟ,ความสว่างช่วงโชติ,เปลวไฟ
blaze(vi) ลุกโพลง,สว่างช่วงโชติ
blaze(vt) แพร่,กระจาย,เผยแพร่,แถลง,ประกาศ
blazer(n) เสื้อสามารถ,ผู้ประกาศ
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blazeA fire was seen to blaze up far away.
blazeI would like to get a blouse to go with this blazer.
blazeThe area was cordoned off while fire fighters tried to keep the blaze under control.
blazeThe firemen quickly extinguished the blaze.
blazeThe house was in a blaze.
blazeThe school building was a blaze of light in the evening darkness.
blazeThe sun goes down in a wild blaze of color.
blazeTom's anger blazed out suddenly.
blazeTwenty people perished in the blaze.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวบ(v) flash, See also: blaze, flare, flicker, gleam, glare, shimmer, twinkle, sparkle, Example: แสงแฟลชแวบขึ้นหลังจากที่ตากล้องจัดตำแหน่งของนางแบบเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: เกิดขึ้นหรือปรากฏในชั่วพริบตา
ฟุน(v) blaze, Syn. ลุก, Thai Definition: ลุกฮือขึ้น (ใช้แก่ไฟ)
เปลวไฟ(n) blaze, See also: flame, glow, Syn. เปลวเพลิง, เปลว, Example: เปลวไฟในตะเกียงมีสีน้ำเงินสลัว, Thai Definition: ไฟที่ลุกแลบออกมาหรือพวยพุ่งขึ้น
ลุกโชน(v) blaze, See also: rage, Syn. ลุก, ลุกโหม, ลุกไหม้, Example: ไฟลุกโชนเลียลามไปตามแผงไม้อย่างรวดเร็ว, Thai Definition: อาการที่โหมไหม้ทั่วเต็มที่
ทะเลเพลิง(n) blaze, See also: flame, Example: คืนนั้นทั้งคืน เมืองหลวงกลายเป็นทะเลเพลิงจนท้องฟ้าแดงฉาน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: บริเวณเพลิงไหม้ที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[akkhīphai] (n) EN: fire ; conflagration ; blaze  FR: incendie [m]
ไฟ[fai] (n) EN: fire ; flame ; blaze ; conflagration  FR: feu [m] ; flamme [f] ; déflagration [f]
กรุยทาง[krui thāng] (v, exp) EN: survey a road ; blaze a trail ; open up the way ; clear way ; pare way  FR: se frayer un chemin
ลุกโชน[lukchōn] (v) EN: blaze ; rage
ลุกโพลง[lukphlōng] (v) EN: blaze  FR: s'embraser
ไหม้[mai] (v) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke  FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
แผด[phaet] (v) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell  FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident
แผดเผา[phaētphao] (v) EN: emit strong and hot rays of light ; burn ; to be caustic ; blaze down on
เพลิง[phloēng] (n) EN: fire ; blaze ; flames ; conflagration  FR: feu [m] ; incendie [m] ; déflagration [m]
โพลง[phlōng] (adj) EN: glaring ; stark ; ablaze  FR: flamboyant

CMU English Pronouncing Dictionary
BLAZE B L EY1 Z
BLAZED B L EY1 Z D
BLAZEK B L AA1 Z EH0 K
BLAZER B L EY1 Z ER0
BLAZES B L EY1 Z IH0 Z
BLAZERS B L EY1 Z ER0 Z
BLAZEJEWSKI B L AH0 Z EY0 EH1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blaze (v) blˈɛɪz (b l ei1 z)
blazed (v) blˈɛɪzd (b l ei1 z d)
blazer (n) blˈɛɪzər (b l ei1 z @ r)
blazes (v) blˈɛɪzɪz (b l ei1 z i z)
blazers (n) blˈɛɪzəz (b l ei1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, / ] blaze; destroy by fire, #5,052 [Add to Longdo]
火焰[huǒ yàn, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ, / ] blaze; flame, #8,964 [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, / ] blaze of fire; glorious, #35,656 [Add to Longdo]
[lǎng, ㄌㄤˇ, ] blaze; light, #154,657 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] blaze; flame flaring, #345,218 [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] blaze, #399,661 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blazer {m}; Klubjacke {f}; Sportjacke {f}blazer [Add to Longdo]
Farbenpracht {f}; Farbenmeer {n}blaze of colour [Add to Longdo]
Flamme {f} | in Flammen stehen | in Flammen stehendblaze | to be a blaze | to be ablaze [Add to Longdo]
Lichtermeer {n}blaze of lights [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレザー[bureza-] (n) blazer; (P) [Add to Longdo]
ブレザーコート[bureza-ko-to] (n) blazer coat [Add to Longdo]
炎(P);焔[ほのお(P);ほむら, honoo (P); homura] (n) flame; blaze; (P) [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n,n-suf) fire; flame; blaze; (P) [Add to Longdo]
火の手[ひのて, hinote] (n) flames; blaze; fire [Add to Longdo]
火炎;火焔[かえん, kaen] (n) flame; blaze [Add to Longdo]
照付ける;照り付ける;照りつける[てりつける, teritsukeru] (v1,vi) to blaze down on; to beat down on; to shine down upon [Add to Longdo]
先駆者[せんくしゃ, senkusha] (n) pioneer; trailblazer; groundbreaker; pathfinder; herald; forerunner [Add to Longdo]
草分け[くさわけ, kusawake] (n) pioneer; pathfinder; originator; founder; trailblazer; (P) [Add to Longdo]
燃え盛る;燃えさかる[もえさかる, moesakaru] (v5r,vi) to blaze; to burn brightly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blaze
   n 1: a strong flame that burns brightly; "the blaze spread
      rapidly" [syn: {blaze}, {blazing}]
   2: a cause of difficulty and suffering; "war is hell"; "go to
     blazes" [syn: {hell}, {blaze}]
   3: noisy and unrestrained mischief; "raising blazes" [syn:
     {hell}, {blaze}]
   4: a light within the field of vision that is brighter than the
     brightness to which the eyes are adapted; "a glare of
     sunlight" [syn: {glare}, {blaze}, {brilliance}]
   5: a light-colored marking; "they chipped off bark to mark the
     trail with blazes"; "the horse had a blaze between its eyes"
   v 1: shine brightly and intensively; "Meteors blazed across the
      atmosphere"
   2: shoot rapidly and repeatedly; "He blazed away at the men"
     [syn: {blaze away}, {blaze}]
   3: burn brightly and intensely; "The summer sun alone can cause
     a pine to blaze"
   4: move rapidly and as if blazing; "The spaceship blazed out
     into space" [syn: {blaze}, {blaze out}]
   5: indicate by marking trees with blazes; "blaze a trail"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top