ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blatant

B L EY1 T AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blatant-, *blatant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blatant(adj) ชัดแจ้ง, See also: โจ่งแจ้ง, Syn. downright, clear, Ant. inconspicuous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blatant(เบล'เทินทฺ) adj. ครึกโครม,ห้าว,ชัดเจน,โออวด,บาดตา, See also: blatancy n. ดูblatant, Syn. obtrusive, Ant. subtle

English-Thai: Nontri Dictionary
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blatant"Haruki, you ask for a seat at the front as well." (Ack) "What's wrong, why the look of blatant dislike?"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โจ่งครึ่ม(adv) blatantly, See also: brazenly, conspicuously, Syn. โจ่งครุ่ม, เปิดเผย, โจ่งแจ้ง, Example: เมื่อก่อนถ้าเขาไม่ทำโจ่งครึ่มจนน่าเกลียด สื่อก็คงจะหยวนๆ กันไปกับการกระทำของเขา, Thai Definition: ไม่เกรงกลัวใคร
โจ๋งครึ่ม(adv) openly, See also: blatantly, glaringly, flagrantly, openly and recklessly, Syn. โจ่งครึ่ม, โจ่งครุ่ม, Example: เขาจะต้องทำอะไรทุกอย่างอย่างโจ๋งครึ่มเพื่อโฆษณาตัวเอง, Thai Definition: อย่างเปิดเผย, อย่างโจ่งแจ้ง, อย่างไม่เกรงกลัวใคร หมายถึงทำการสิ่งไรๆ ที่เป็นการเปิดเผย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (v) EN: be blatant ; be flagrant ; be obvious ; be glaring ; be open  FR: être clair ; être net ; être évident
โจ่งแจ้ง[jōngjaēng] (adv) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly  FR: ouvertement ; manifestement
ตำตา[tamtā] (adv) EN: with one's own eyes ; obviously ; before one's eyes ; noticeably ; blatantly ; manifestly ; conspicuously  FR: sous les yeux
ทนโท่[thonthō] (adj) EN: obvious ; apparent ; glaring ; flagrant ; blatant
ทนโท่[thonthō] (adv) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly

CMU English Pronouncing Dictionary
BLATANT B L EY1 T AH0 N T
BLATANTLY B L EY1 T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blatant (j) blˈɛɪtnt (b l ei1 t n t)
blatantly (a) blˈɛɪtntliː (b l ei1 t n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
himmelschreiend {adj} | himmelschreiende Ungerechtigkeit | himmelschreiender Unsinnblatant | blatant injustice | blatant nonsense [Add to Longdo]
krass {adj} | krasser | am krassestenblatant | more blatant | most blatant [Add to Longdo]
unverfroren; unverhohlen; offen {adj} | eine unverfrorene Lügeblatant | a blatant lie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
明白(ateji);偸閑(ateji);白地(ateji)[あからさま, akarasama] (adj-na,adj-no) (uk) plain; frank; candid; open; direct; straightforward; unabashed; blatant; flagrant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blatant
   adj 1: without any attempt at concealment; completely obvious;
       "blatant disregard of the law"; "a blatant appeal to
       vanity"; "a blazing indiscretion" [syn: {blatant},
       {blazing}, {conspicuous}]
   2: conspicuously and offensively loud; given to vehement outcry;
     "blatant radios"; "a clamorous uproar"; "strident demands";
     "a vociferous mob" [syn: {blatant}, {clamant}, {clamorous},
     {strident}, {vociferous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top