ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blaspheme

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blaspheme-, *blaspheme*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blaspheme(vt) พูดดูหมิ่นหรือสบประมาทศาสนา, See also: กล่าวถ้อยคำหยาบคาย, Syn. defile, desecrate, Ant. honor, revere
blaspheme(vi) พูดดูหมิ่นศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์, Syn. defile, desecrate, profane, Ant. honor, revere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blaspheme(แบลสฟีม') {blasphemed,blaspheming,blasphemes} v. ดูหมิ่น,สบประมาท,กล่าวร้าย,ด่า ,ดูหมิ่นศาสนา, See also: blasphemer n. ดูblaspheme

English-Thai: Nontri Dictionary
blaspheme(vt) ดูหมิ่นศาสนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่า[dā] (v) EN: abuse ; swear ; curse ; call names  FR: jurer ; blasphémer ; injurier ; maudire
คำด่า[kham dā] (n) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding  FR: juron [m] ; blasphème [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blaspheme (v) blˈæsfˈiːm (b l a1 s f ii1 m)
blasphemed (v) blˈæsfˈiːmd (b l a1 s f ii1 m d)
blasphemer (n) blˈæsfˈiːmər (b l a1 s f ii1 m @ r)
blasphemes (v) blˈæsfˈiːmz (b l a1 s f ii1 m z)
blasphemers (n) blˈæsfˈiːməz (b l a1 s f ii1 m @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blaspheme
   v 1: utter obscenities or profanities; "The drunken men were
      cursing loudly in the street" [syn: {curse}, {cuss},
      {blaspheme}, {swear}, {imprecate}]
   2: speak of in an irreverent or impious manner; "blaspheme God"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top