ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blackball

B L AE1 K B AO2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blackball-, *blackball*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blackball(vt) ป้องกันไม่ให้เข้าร่วมโดยออกเสียงต่อต้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
blackball(n) บัตรคัดค้าน

CMU English Pronouncing Dictionary
BLACKBALL B L AE1 K B AO2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blackball (v) blˈækbɔːl (b l a1 k b oo l)
blackballs (v) blˈækbɔːlz (b l a1 k b oo l z)
blackballed (v) blˈækbɔːld (b l a1 k b oo l d)
blackballing (v) blˈækbɔːlɪŋ (b l a1 k b oo l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
反対投票[はんたいとうひょう, hantaitouhyou] (n) dissenting vote; vote of opposition; negative vote; blackballing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blackball
   n 1: the act of excluding someone by a negative vote or veto
      [syn: {barring}, {blackball}]
   v 1: expel from a community or group [syn: {banish}, {ban},
      {ostracize}, {ostracise}, {shun}, {cast out}, {blackball}]
   2: vote against; refuse to endorse; refuse to assent; "The
     President vetoed the bill" [syn: {veto}, {blackball},
     {negative}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top