ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

billet

B IH1 L AH0 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -billet-, *billet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
billet(n) ที่พักชั่วคราว (โดยเฉพาะสำหรับทหาร)
billet(n) คำสั่งทางทหารเกี่ยวกับสถานที่พักชั่วคราว
billet(vt) จัดค่ายพักชั่วคราว, See also: จัดที่พักชั่วคราว, Syn. camp, berth
billet(vt) สั่งให้ไปพักยังที่พักชั่วคราว
billet(n) ตำแหน่งงาน, Syn. job, position
billet(n) ท่อนไม้ชิ้นเล็กๆ
billet(n) ท่อนเหล็กหรือโลหะ
billet on(phrv) ตั้งค่ายทหารในพื้นที่ของ (บางคน), See also: เตรียมที่พักให้ทหาร
billet-doux(n) จดหมายรัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
billet(บิล'เลท) {billeted,billeting,billets} vt.,n. (การ) ส่งไปพัก,จัดที่พักให้ทหาร,ให้ตำแหน่งแก่,หอพักทหาร,งาน,จดหมายสั้น ๆ vi. ตั้งค่ายตั้งทัพ

English-Thai: Nontri Dictionary
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
BILLET-billet-doux(n) จดหมายรัก,สารรัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
billetingการส่งทหารเข้าพักในบ้านเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
billetEvery bullet has its billet. [Proverb]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงก์[baeng] (n) EN: banknote ; bank note  FR: billet de banque [m]
แบงก์ห้าร้อย[baeng hā røi] (n, exp) FR: billet de 500 (bahts) [m]
แบงก์ห้าสิบ[baeng hāsip] (n, exp) FR: billet de 50 (bahts) [m]
แบงค์พัน[baeng phan] (n, exp) FR: billet de 1.000 (bahts) [m]
แบงก์ปลอม[baeng pløm] (n, exp) FR: faux billet [m]
แบงก์ร้อย[baeng røi] (n, exp) EN: hundred bill  FR: billet de cent (bahts) [m]
แบงค์ยี่สิบ[baeng yīsip] (n, exp) FR: billet de 20 (bahts) [m]
ใบ[bai] (n) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]  FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บัตรโดยสารรถไฟ[bat døisān rotfai] (n, exp) EN: train ticket  FR: billet de train [m] ; ticket de train [m]
บัตรฟรี[bat frī] (n, exp) EN: free ticket  FR: billet gratuit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BILLET B IH1 L AH0 T
BILLET B IH1 L IH0 T
BILLETS B IH1 L AH0 T S
BILLETT B IH1 L IH0 T
BILLETER B IH1 L IY0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
billet (v) bˈɪlɪt (b i1 l i t)
billets (v) bˈɪlɪts (b i1 l i t s)
billeted (v) bˈɪlɪtɪd (b i1 l i t i d)
billeting (v) bˈɪlɪtɪŋ (b i1 l i t i ng)
billet-doux (n) bˌɪlɛɪ-dˈuː (b i2 l ei - d uu1)
billets-doux (n) bˌɪlɛɪ-dˈuː (b i2 l ei - d uu1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビレット[biretto] (n) billet [Add to Longdo]
舎営[しゃえい, shaei] (n,vs) billeting; quarters [Add to Longdo]
宿営[しゅくえい, shukuei] (n,vs) billeting; camp [Add to Longdo]
分宿[ぶんしゅく, bunshuku] (n,vs) billeting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 billet
   n 1: a short personal letter; "drop me a line when you get
      there" [syn: {note}, {short letter}, {line}, {billet}]
   2: lodging for military personnel (especially in a private home)
   3: a job in an organization; "he occupied a post in the
     treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
     {spot}, {billet}, {place}, {situation}]
   v 1: provide housing for (military personnel) [syn: {quarter},
      {billet}, {canton}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top