ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biddable

B IH1 D AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biddable-, *biddable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
biddable(adj) เต็มใจเชื่อฟัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
biddable(บิด'ดะเบิล) adj. เชื่อฟัง,พอที่จะสู้ราคาได้, See also: biddability n., Syn. docile

CMU English Pronouncing Dictionary
BIDDABLE B IH1 D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biddable (j) bˈɪdəbl (b i1 d @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
御しやすい;御し易い[ぎょしやすい, gyoshiyasui] (adj-i) tractable; docile; biddable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biddable
   adj 1: willing to carry out the orders or wishes of another
       without protest; "too acquiescent to challenge authority"
       [syn: {acquiescent}, {biddable}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top