ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bewitching

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bewitching-, *bewitching*, bewitch
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bewitching(adj) จับใจ, See also: อย่างหลงใหล, Syn. beguiling, enchanting

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hurry up! The bewitching hour is about to begin!เร็วๆเข้า ชั่วโมงแห่งเวทมนต์เริ่มขึ้นแล้ว! Hocus Pocus (1993)
Your emperor's defeated, and I'm immune to your bewitching good looks.จักรพรรดิแกชนะฉันได้ แต่ฉันต้านเวทมนต์แกได้ Toy Story 3 (2010)
It is bewitching you, This is exactly what Coriakin is talking about.มันทำให้เธอหลงอยู่นะ นี่เป็นสิ่งที่โคเรียคินเคยพูดถึง The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
They began to suspect the girl of bewitching them.พวกเขาเริ่มสงสัยเด็กสาวว่าร่ายมนตร์ใส่ Lamia (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bewitchingHer bewitching body made her very popular with men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชวนมอง(adj) enchanting, See also: bewitching, fascinating, charming, attractive, captivating, pleasant, Syn. น่ามอง, Example: กรุงเทพฯ เป็นดินแดนที่มีเสน่ห์ชวนมองสำหรับชาวต่างชาติอย่างเขา
เปรี้ยว(adv) bewitchingly, See also: charmingly, enchantingly, Syn. ทันสมัย, Ant. เชย, Example: เวลาไปงานพิธีสำคัญๆ อย่าแต่งตัวเปรี้ยวนักนะ ดูแล้วไม่สุภาพเลย, Thai Definition: อย่างทันสมัย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bewitching (v) bˈɪwˈɪtʃɪŋ (b i1 w i1 ch i ng)
bewitchingly (a) bˈɪwˈɪtʃɪŋliː (b i1 w i1 ch i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner [Add to Longdo]
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish [Add to Longdo]
艶めかしい姿[なまめかしいすがた, namamekashiisugata] (n) (See 艶めかしい) bewitching figure [Add to Longdo]
艶やか;艷やか[つややか;あでやか, tsuyayaka ; adeyaka] (adj-na) glossy; beautiful; bewitching; fascinatingly elegant [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
幻惑[げんわく, genwaku] (n,vs) fascination; glamor; glamour; bewitching [Add to Longdo]
濃艶[のうえん, nouen] (adj-na,n) charming; bewitching; enchanting [Add to Longdo]
魅惑的[みわくてき, miwakuteki] (adj-na) charming; fascinating; enchanting; bewitching; beguiling; captivating; alluring [Add to Longdo]
妖艶[ようえん, youen] (adj-na,n) fascinating; voluptuous; bewitching [Add to Longdo]
妖花[ようか, youka] (n) enchantingly beautiful flower; bewitching beauty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bewitching
   adj 1: capturing interest as if by a spell; "bewitching smile";
       "Roosevelt was a captivating speaker"; "enchanting
       music"; "an enthralling book"; "antique papers of
       entrancing design"; "a fascinating woman" [syn:
       {bewitching}, {captivating}, {enchanting}, {enthralling},
       {entrancing}, {fascinating}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top