ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bewilderment

B IH0 W IH1 L D ER0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bewilderment-, *bewilderment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bewilderment(n) ความฉงนสนเท่ห์, Syn. perplexity

English-Thai: Nontri Dictionary
bewilderment(n) ความสับสน,ความงงงัน,ความงงงวย,ความงุนงง

CMU English Pronouncing Dictionary
BEWILDERMENT B IH0 W IH1 L D ER0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bewilderment (n) bˈɪwˈɪldəmənt (b i1 w i1 l d @ m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぎまぎ[togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) [Add to Longdo]
虚脱状態[きょだつじょうたい, kyodatsujoutai] (n) state of lethargy; absolute bewilderment; daze; mental numbness [Add to Longdo]
困惑[こんわく, konwaku] (n,vs) bewilderment; disturbance; (P) [Add to Longdo]
当惑[とうわく, touwaku] (n,vs) bewilderment; perplexity; embarrassment; confusion; (P) [Add to Longdo]
迷い(P);紕い;紕(io)[まよい, mayoi] (n) (1) (See 迷う・2) hesitation; bewilderment; doubt; indecision; (2) {Buddh} inability to reach enlightenment; (P) [Add to Longdo]
惑い[まどい, madoi] (n) delusion; illusion; infatuation; bewilderment; perplexity [Add to Longdo]
惑乱[わくらん, wakuran] (n,vs) bewilderment; confusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bewilderment
   n 1: confusion resulting from failure to understand [syn:
      {bewilderment}, {obfuscation}, {puzzlement},
      {befuddlement}, {mystification}, {bafflement},
      {bemusement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top