ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bestow

B IH0 S T OW1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bestow-, *bestow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bestow(vt) ให้, See also: สละให้, มอบรางวัลให้, มอบให้, Syn. confer, donate
bestow on(phrv) มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้
bestow upon(phrv) มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bestow(บีส'โท) {bestowed,bestowing,bestows} vt. มอบของขวัญให้,มอบรางวัลให้,ให้ใช้,จ่าย,สละให้,เก็บ,วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present, grant

English-Thai: Nontri Dictionary
bestow(vt) ให้,มอบรางวัลให้,สละให้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bestowHe bestowed a large amount of money on the institute.
bestowHe who gives to another bestows on himself.
bestowShe bestowed a gift on me.
bestowThe college bestowed an honorary degree on him.
bestowThe committee bestowed a medal on him.
bestowThe manager bestowed a trophy on him.
bestowThey bestowed several gifts on the royal visitors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทูนหัว(v) give, See also: bestow, grant, present, Example: ถ้าท่านต้องประสงค์บุตรีของเกล้ากระผม เกล้ากระผมก็จะทูนหัวให้, Thai Definition: ยกให้หรือมอบให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวด
มอบให้(v) give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, สละให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: ข้าพเจ้านำหนังสือจำนวน 5,000 เล่มมามอบให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน, Thai Definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่น
มอบ(v) give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: นักโบราณคดีได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งมีมากมายมหาศาลให้กับทางราชการ, Thai Definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
เอื้ออำนวย(v) provide, See also: bestow, give, accord, grant, impart, Syn. อำนวย, ให้, Example: เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างให้แก่คณะสำรวจอย่างเต็มใจ, Thai Definition: เอาใจใส่ให้, มีน้ำใจให้
ประสิทธิ์ประสาท(v) bestow, See also: endow, give, Example: วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักศึกษามากมาย, Thai Definition: อำนวยความสำเร็จให้เกิดมีขึ้น
ประสาทปริญญา(v) bestow a degree, See also: confer a degree, Syn. มอบปริญญา, ให้ปริญญา, Example: อธิการบดีกำลังประสาทปริญญาบัตรที่หอประชุมใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
ให้รางวัล[hai rāngwan] (v, exp) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete  FR: récompenser
มอบ[møp] (v) EN: award ; give ; confer ; grant ; bestow  FR: conférer ; décerner ; attribuer ; délivrer ; remettre
มอบให้[møp hai] (v, exp) EN: give ; bestow ; grant ; hand out  FR: attribuer ; conférer
ประสาท[prasāt] (v) EN: give ; bestow ; confer  FR: offrir ; conférer ; décerner ; octroyer
ประสาทปริญญา[prasāt parinyā] (v, exp) EN: bestow a degree ; confer a degree  FR: octroyer un titre
ประสาทพร[prasāt phøn] (v, exp) EN: bless ; wish ; bestow a blessing on  FR: bénir
ประสิทธิ์ประสาท[prasitprasāt] (v) EN: bestow ; endow ; give
ประทาน[prathān] (v) EN: give ; confer ; bestow  FR: donner ; accorder ; octroyer
ปูนบำเหน็จ[pūn bamnet] (v, exp) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete  FR: récompenser

CMU English Pronouncing Dictionary
BESTOW B IH0 S T OW1
BESTOWS B IH0 S T OW1 Z
BESTOWED B IH0 S T OW1 D
BESTOWING B IH0 S T OW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bestow (v) bˈɪstˈou (b i1 s t ou1)
bestows (v) bˈɪstˈouz (b i1 s t ou1 z)
bestowal (n) bˈɪstˈouəl (b i1 s t ou1 @ l)
bestowed (v) bˈɪstˈoud (b i1 s t ou1 d)
bestowals (n) bˈɪstˈouəlz (b i1 s t ou1 @ l z)
bestowing (v) bˈɪstˈouɪŋ (b i1 s t ou1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, / ] bestow alms, #332 [Add to Longdo]
[lài, ㄌㄞˋ, / ] bestow; confer, #85,635 [Add to Longdo]
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] bestow; confer, #149,990 [Add to Longdo]
恩慈[ēn cí, ㄣ ㄘˊ, ] bestowed kindness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下賜[かし, kashi] (n,vs) grant; bestowal; giving something to someone of low social standing (by a person of very high social standing) [Add to Longdo]
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
恵与[けいよ, keiyo] (n,vs) presentation; giving; bestowing [Add to Longdo]
幸御魂;幸魂[さきみたま, sakimitama] (n) god who bestows happiness upon people [Add to Longdo]
賜る;賜わる;給わる[たまわる, tamawaru] (v5r,vt) (1) (hum) to be given; to be granted; to be honored with; to be honoured with; (2) (hon) to give; to bestow; to confer; to honor; to honour [Add to Longdo]
[しゃく;さく(ok), shaku ; saku (ok)] (n) (1) jue (ancient 3-legged Chinese wine pitcher, usu. made of bronze); (2) peerage (hereditary title bestowed by the emperor) [Add to Longdo]
授章[じゅしょう, jushou] (n,vs) (See 受章) bestowing a decoration or order [Add to Longdo]
女院[にょういん;にょいん, nyouin ; nyoin] (n) (hon) (See 院) woman bestowed with the title "in" (usu. the empress, imperial princesses, etc.) [Add to Longdo]
茶名[ちゃめい, chamei] (n) tea name (name bestowed upon a tea ceremony practitioner) [Add to Longdo]
拝領[はいりょう, hairyou] (n,vs) receiving (from a superior); bestowed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bestow
   v 1: present; "The university conferred a degree on its most
      famous former student, who never graduated"; "bestow an
      honor on someone" [syn: {confer}, {bestow}]
   2: give as a gift
   3: bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet to
     the company"; "The music added a lot to the play"; "She
     brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a
     light note to the program" [syn: {lend}, {impart}, {bestow},
     {contribute}, {add}, {bring}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top