ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

besides

B IH0 S AY1 D Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -besides-, *besides*, beside
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
besides(adv) นอกจากนี้, See also: ยิ่งไปกว่านี้
besides(adv) นอกจากนี้...แล้วยังมี, See also: มิหนำซ้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
besides(บิไซดฺซ') adv.,prep. นอกจาก,อีกด้วย,มิหนำซ้ำ -Conf. beside

English-Thai: Nontri Dictionary
besides(con) นอกจากนั้น,นอกเหนือจากนั้น,อีกด้วย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who have they got besides good groundkeepers?ที่มีพวกเขาได้รับ groundkeepers ที่ดีนอกเหนือจาก? 12 Angry Men (1957)
Besides attending the conference he has found time to meet political and religious leaders like Mr. Lloyd George the Archbishop of Canterbury, George Bernard Shaw and Charlie Chaplin.นอกจากจะเข้าร่วมประชุม เขายังได้พบกับผู้นำ ทางการเมืองและศาสนา อย่างลอยด์ ยอร์จ Gandhi (1982)
To be able to disarm my whisk with the Divine Finger Flick... besides the lord of Peach Blossom Island... there can be no one else!มีเพียงท่านที่สามารถปลดแส้ข้าได้โดยใช้วิชาดรรชนีอันเยี่ยมยอด... ท่านประมุขเกาะดอกท้อ... ไม่มีทางเป็นใครอื่น! Return of the Condor Heroes (1983)
Then he threw him into the toilet and nonchalantly rejoined us besides the cook's body in the kitchen.แล้วก็โยนเขาไปในห้องน้ำ และไปสมทบกับเรา โดยที่ศพของแม่ครัวยังอยู่ในห้องครัว Clue (1985)
Besides paying Warren T. Rat for no protection.นอกจากจ่ายให้นาย หนูวาแร็นที โดยไม่ได้รับความคุ้ัมครอง An American Tail (1986)
- Besides your mother?- นอกจากแม่ของลูกแล้ว ยังมีอีกเหรอ? Dirty Dancing (1987)
Just what is it you hoped to accomplish out there besides busting my chops?เพียงแค่สิ่งที่คุณหวังว่าจะประสบความสำเร็จออกมีนอกเหนือจาก busting สับของฉันได้อย่างไร Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Adam Towers had a girlfriend besides Denise.อดัม ทาวเวอร์ มีแฟน นอกเหนือจาก เดนนิส Basic Instinct (1992)
Besides I'm tired of hanging around deadbeats.อีกอย่าง.. ฉันเบื่อที่ต้องแหง็กอยู่กับพวกบื้อ The Bodyguard (1992)
What is it the Wachati possess that is of great value to other men besides the princess with the amazing rack?นั่งกรรมฐานดีกว่า สไปซ์ อย่างที่อิคคิวซังว่า... ต้องใช้หมอง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Besides what if they do find something? I'm gonna be slightly out of their jurisdiction.ถ้าพวกนั้นเจออะไร ก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอก Gattaca (1997)
Besides gunnery, you are a known killer by the British government.นายค้าปืนเถื่อน แล้วนายยังฆ่าคนของรัฐบาลอังกฤษอีกด้วย The Jackal (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
besidesAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
besidesAi sat down besides me.
besidesAll of us went besides him.
besidesAny student of this school must learn one more foreign language besides English.
besidesBesides attending the funeral, she needs to make all the arrangements.
besidesBesides being a businessman, he is a musician.
besidesBesides being a doctor, he was a very famous novelist.
besidesBesides being a great statesman, Sir Winston Churchill was a great writer.
besidesBesides being an actress she was a famous painter.
besidesBesides being a statesman, he is a well-known painter.
besidesBesides being a surgeon, he was a famous writer.
besidesBesides being beautiful, she is kind and intellectual.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิหนำซ้ำ(conj) moreover, See also: besides, furthermore, in addition, Example: นอกจากคุณจะไม่ได้รับการยอมรับแล้ว มิหนำซ้ำยังต้องโดนตำหนิอีกกระบุงโกย
นอกจาก(prep) besides, See also: unless, except, aside from, apart from, other than, Syn. เว้นเสียแต่, เว้นแต่, Example: วินัยคงจะไม่สูงกว่านี้อีกแล้วนอกจากจะมีปาฏิหาริย์
นอกจากนี้(conj) besides, See also: other than, except, in addition to, moreover, furthermore, beyond, Syn. ยิ่งไปกว่านี้, Example: เมืองที่เราจะไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามมาก นอกจากนี้เมืองนี้ยังส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมพื้นเมืองอีกด้วย
นอกนั้น(prep) others, See also: besides, Example: คณะทำงานของบริษัทมีหนุ่มสาววัยทำงานเพียงสี่คน นอกนั้นเรียกได้ว่า เล่าเหลา, Thai Definition: ส่วนที่เกิน, ส่วนที่เหลือ
นอกเหนือจาก(prep) besides, See also: unless, except, aside from, apart from, other than, Example: นักเรียนใหม่ไม่เคยทำนอกเหนือจากคำสั่ง, Thai Definition: นอกจาก, ไม่รวมถึง, ยกเว้น
นอกเหนือจากนี้(conj) besides, See also: in addition, moreover, apart from that, Example: ในอดีตมนุษย์ใช้พลังงานตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันมนุษย์ค้นพบเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกเหนือจากนี้ยังมีการดัดแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่างมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอกจาก[nok jāk] (prep) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than  FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre
นอกจากนั้น[nok jāk nan] (x) EN: then ; moreover ; besides  FR: de plus ; en outre ; outre cela ; en dehors de cela
นอกจากนี้[nok jāk nī] (x) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond  FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; en dehors de cela ; outre ceci
นอกเหนือจาก[nøk neūa jāk] (prep) EN: besides ; unless ; except ; aside from ; apart from ; other than
ยิ่งไปกว่านั้น[ying pai kwā nan] (conj) EN: more than that ; moreover ; in addition ; besides  FR: en plus de cela

CMU English Pronouncing Dictionary
BESIDES B IH0 S AY1 D Z
BESIDES B IY2 S AY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
besides (a) bˈɪsˈaɪdz (b i1 s ai1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
除了[chú le, ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙, ] besides; apart from (... also...); in addition to; except (for), #651 [Add to Longdo]
此外[cǐ wài, ㄘˇ ㄨㄞˋ, ] besides; in addition; moreover; furthermore, #1,161 [Add to Longdo]
其外[qí wài, ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, ] besides; in addition; apart from that, #36,882 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
この外[このほか, konohoka] (conj) (uk) besides; moreover; in addition; (P) [Add to Longdo]
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
さては[sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
のみならず[nominarazu] (conj) (See だけでなく) besides; as well as [Add to Longdo]
加うるに[くわうるに, kuwauruni] (conj,exp) besides; furthermore [Add to Longdo]
外に(P);他に[ほかに, hokani] (adv) in addition; besides; (P) [Add to Longdo]
且つ又;且又[かつまた, katsumata] (conj) (uk) besides; furthermore; moreover [Add to Longdo]
御負けに;お負けに[おまけに, omakeni] (conj,exp) to make matters worse; besides; what's more; in addition; on top of that [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 besides
   adv 1: making an additional point; anyway; "I don't want to go
       to a restaurant; besides, we can't afford it"; "she
       couldn't shelter behind him all the time and in any case
       he wasn't always with her" [syn: {besides}, {in any
       case}]
   2: in addition; "he has a Mercedes, too" [syn: {besides}, {too},
     {also}, {likewise}, {as well}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top