ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

berth

B ER1 TH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berth-, *berth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berth(n) ที่นอนในเรือหรือรถไฟ, See also: ที่นอน, Syn. bunk, bed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
berth(เบิร์ธ) {berthed,berthing,berths} n. ที่นอนในรถไฟ ในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ ,ห้องกัปตันเรือ,งาน,ตำแหน่ง,ที่ทอดสมอเรือ,ที่จอด vt.,vi. จอดเรือ,หาที่จอดเรือ -Conf. birth

English-Thai: Nontri Dictionary
berth(n) ที่นอนบนเรือหรือรถไฟ,ห้องกัปตันเรือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My sister, who slept on the lower berth of bunk bed.พี่สาวของฉันนอนอยู่ชั้นล่างของเตียง One Missed Call Final (2006)
Berth 19. We've got five minutes till it expires, sir.เบิร์ธ 19 จะหมดสภาพใน 5 นาที Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Sarah: the bomb's at berth 19. Chuck, i want you to get a s far away from here as possible.ระเบิดอยู่ที่เบิร์ธ 19 คุณรีบไปให้ไกลจากที่นี่ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
He wanted to know which berth a private charter was docking in.เขาอยากรู้ว่าเรือจะเทียบที่ท่าไหน The Sunshine State (2008)
If your intent was to claim Gnaeus' berth in the primus,ถ้าประสงค์ของเจ้าคือแทนที่ เนอัส ในคู่เอกละก็ Legends (2010)
They're going to have to steer a wide berth of young Master Pinkman for fear of the P.R. poop storm that will rain down on them if this story ever gets out.พวกเขาจะต้องหลีกเลี่ยงผลร้าย ที่จะเกิดขึ้นตามมา อยู่ห่างๆจากตัวเจ้าพ่อหนุ่มน้อยพิ้งแมน เพราะกลัวข่าวกระจายถึงหูประชาชน พายุใหญ่โหมกระหน่ำ One Minute (2010)
NORTH HARBOR. BERTH SEVEN.ท่าเรือที่ 7 Skyfall (2012)
And if you really want to help me, then just keep a wide berth and keep your mouth shut.และถ้าเธออยากช่วยจริงๆ แค่รักษาระยะห่างเอาไว้ แล้วก็ปิดปากของเธอเสีย I Do (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
berthI'd like to reserve a sleeping berth.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลขที่นอน[lēk thīnøn] (n, exp) EN: berth number  FR: numéro de couchette [m]
เทียบเรือ[thīep reūa] (v, exp) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock
ที่นอน[thīnøn] (n) EN: bed ; berth ; mattress   FR: lit [m] ; matelas [m] ; couche [f] (vx – litt.) ; couchette [f]
เตียงล่าง[tīeng lāng] (n, exp) EN: lower berth  FR: couchette inférieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BERTH B ER1 TH
BERTHA B ER1 TH AH0
BERTHS B ER1 TH S
BERTHS B ER1 DH Z
BERTHOLD B ER1 TH OW2 L D
BERTHOLF B ER1 TH OW0 L F
BERTHELOT B ER1 TH AH0 L AA0 T
BERTHELSEN B ER1 TH AH0 L S AH0 N
BERTHIAUME B ER2 TH IY0 UW1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
berth (v) bˈɜːʳθ (b @@1 th)
Bertha (n) bˈɜːʳθə (b @@1 th @)
berths (v) bˈɜːʳθs (b @@1 th s)
berthed (v) bˈɜːʳθt (b @@1 th t)
berthing (v) bˈɜːʳθɪŋ (b @@1 th i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泊位[bó wèi, ㄅㄛˊ ㄨㄟˋ, ] berth, #21,130 [Add to Longdo]
卧位[wò wèi, ㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, / ] berth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(große) Koje {f} | Kojen {pl}berth | berths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーバース[shi-ba-su] (n) sea berth [Add to Longdo]
バース[ba-su] (n) (1) berth; (2) verse; (3) birth; (P) [Add to Longdo]
ブラジルナッツ[burajirunattsu] (n) Brazil nut (Bertholletia excelsa) [Add to Longdo]
下段[げだん;かだん, gedan ; kadan] (n) (1) lower tier; lower step; lower column; lower berth; bottom shelf; (2) low position (of a sword in kendo, etc.) [Add to Longdo]
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.) [Add to Longdo]
寝床(P);寝どこ[ねどこ, nedoko] (n) bed; berth; crib; cot; kip; (P) [Add to Longdo]
寝台料金[しんだいりょうきん, shindairyoukin] (n) berth charge [Add to Longdo]
船台[せんだい, sendai] (n) (shipbuilding) berth [Add to Longdo]
泊まる(P);泊る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stay at (e.g. hotel); (2) to be docked; to be berthed; to be moored; (P) [Add to Longdo]
泊地[はくち, hakuchi] (n) anchorage; berth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 berth
   n 1: a job in an organization; "he occupied a post in the
      treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
      {spot}, {billet}, {place}, {situation}]
   2: a place where a craft can be made fast [syn: {mooring},
     {moorage}, {berth}, {slip}]
   3: a bed on a ship or train; usually in tiers [syn: {berth},
     {bunk}, {built in bed}]
   v 1: provide with a berth
   2: secure in or as if in a berth or dock; "tie up the boat"
     [syn: {moor}, {berth}, {tie up}]
   3: come into or dock at a wharf; "the big ship wharfed in the
     evening" [syn: {moor}, {berth}, {wharf}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top