ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

berne

B ER1 N   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berne-, *berne*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
berne(เบิร์น) n. เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
cyberneticsn. วิทยาเกี่ยวกับการติดต่อและควบคุมของสัตว์และเครื่องจักร, See also: cybernetic adj..ดูcybernetics cyberneticist n. ดูcybernetics cybernetician n. ดูcybernetics

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Berne Initiativeการหารือด้านการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ซึ่งริเริ่มโดยรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2544 [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Berneman, Tara is the only victim who's seen this man and survived.หมอเบอร์เนแมนครับ ทาร่าเป็นเหยื่อคนเดียว ที่เคยเห็นเขาแล้วรอดมาได้ Nanny Dearest (2013)
You seem to have all Vichy under your spell, Madame Berne.เหมือนคุณสะกดเหล่าวิชี่ได้หมด มาดามเบิร์น Allied (2016)
You're utterly crazy, Madame Berne.ก๋ากั่นได้ใจ มาดามเบิร์น Allied (2016)
Shuffle, Mr. Berne.สับไพ่เลยคุณเบิร์น Allied (2016)
Now cut, Mr. Berne. For your freedom.ตัดเลยคุณเบิร์น เดิมพันอิสรภาพ Allied (2016)
Mr. Berne write down the chemical formula for phosphate, please.คุณเบิร์น... ...เขียนสูตรเคมี ของฟอสเฟตให้ผมดูทื Allied (2016)
- Hooptie, Berney, Klutzy. Got it.ฮุปตี้ เบอร์นี่ย์ คลัทซี่ รู้เรื่อง Smurfs: The Lost Village (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิร์น[n. prop.] (Boēn) EN: Bern   FR: Berne
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: hibernate ; pass asleep   FR: hiberner
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
ไซเบอร์นิกส์[n.] (saiboēniks) EN: cybernics   FR: cybernétique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BERNE    B ER1 N
BERNER    B ER1 N ER0
BERNET    B ER0 N EH1 T
BERNEY    B ER1 N IY0
BERNETT    B ER1 N EH0 T
BERNEICE    B ER0 N AY1 S

German-Thai: Longdo Dictionary
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Kybernetik(n) |die, nur Sg.| วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อควบคุมของสัตว์เเละเครื่องจักร, See also: S. Regelungstechnik

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und KunstBerne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カベルネ・ソービニヨン;カベルネソービニヨン[, kaberune . so-biniyon ; kaberuneso-biniyon] (n) Cabernet Sauvignon (wine grape variety) [Add to Longdo]
カベルネ・フラン;カベルネフラン[, kaberune . furan ; kaberunefuran] (n) Cabernet Franc (wine grape variety) [Add to Longdo]
サイバネティックス;サイバネティクス;サイベネティックス[, saibaneteikkusu ; saibaneteikusu ; saibeneteikkusu] (n) {comp} cybernetics [Add to Longdo]
サイボーグ[, saibo-gu] (n) cyborg; cybernetic organism [Add to Longdo]
恐いもの見たさ;怖いもの見たさ[こわいものみたさ, kowaimonomitasa] (exp) rubbernecking; the thrill of looking at something scary or unpleasant and wanting to look at it all the more because it is scary or unpleasant [Add to Longdo]
真面目さ[まじめさ, majimesa] (n) (uk) earnestness; solemnity; gravity; seriousness; soberness [Add to Longdo]
人工頭脳[じんこうずのう, jinkouzunou] (n) {comp} cybernetics [Add to Longdo]
正気[せいき, seiki] (n,adj-no) (See 狂気) sanity; consciousness; soberness [Add to Longdo]
野次馬;弥次馬[やじうま, yajiuma] (n) (sens) curious onlookers; rubbernecks [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]
人工頭脳[じんこうずのう, jinkouzunou] cybernetics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Berne
      n 1: the capital of Switzerland; located in western Switzerland
           [syn: {Bern}, {Berne}, {capital of Switzerland}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top