ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benefit

B EH1 N AH0 F IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benefit-, *benefit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benefit(n) ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
benefit(n) เงินสงเคราะห์, See also: เงินช่วยเหลือ, เงินส่วนเพิ่ม, เงินชดเชยการประกัน
benefit(vt) มีประโยชน์ต่อ, See also: มีผลดีต่อ
benefit(vi) ได้รับประโยชน์, See also: ได้รับผลดี
benefit(n) เงินที่ได้จากประกันชีวิต
benefit(n) การแสดงเพื่อการกุศล, See also: การแข่งขันเพื่อการกุศล
benefit by(phrv) ได้รับประโยชน์จาก, See also: มีประโยชน์จาก
benefit from(phrv) ได้รับประโยชน์จาก, See also: มีประโยชน์จาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benefit(เบน'นิฟิท) {benefitted,benefitting,benefits} n. ผลประโยชน์ vt. เป็นประโยชน์ต่อvi. ได้รับผลประโยชน์, Syn. favour
fringe benefitn. ผลประโยชน์นอกเหนือจากเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
benefit(vi) ได้รับผลดี,ได้รับประโยชน์,ได้กำไร
benefit(vt) ให้คุณ,เป็นประโยชน์ต่อ,เป็นผลดีกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
benefitผลประโยชน์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit elementธาตุเสริม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
benefit of discussionสิทธิของผู้ค้ำประกันที่จะขอให้เรียกลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of doubtประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of insuranceผลประโยชน์ในการประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of salvageผลประโยชน์ซากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit paymentเงินชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
benefit policyกรมธรรม์กำหนดผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benefit planแผนจัดผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Benefit investment periodช่วงของการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Benefit-Risk Ratioอัตราส่วนผลดี-ผลเสี่ยง [การแพทย์]
Benefit/Cost Ratioอัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย [การแพทย์]
Benefitsผลกำไรประโยชน์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
benefitสวัสดิการที่ได้รับบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
benefitAdvances in science don't always benefit humanity.
benefitAustralians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.
benefitBenefits accrue to the community from reconstruction.
benefitBenefits are in effect.
benefitBenefits of course should exceed the costs.
benefitBut the benefits are significant at all ages.
benefitChoose such friends as will benefit you.
benefitChoose such friends as will benefit you, they say.
benefitChoose such friends as will benefit you, they say. That is why I am on intimate terms with Mr Aoki.
benefitEmployees threatened a strike to protect worker benefits.
benefitFederal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.
benefitGive him the benefit of the doubt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลิดอกออกผล(v) profit, See also: benefit, benefit in return, Example: กว่าธุรกิจของเขาจะผลิดอกออกผล เขาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต, Thai Definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลตอบแทน
ดอกผล(n) profit, See also: benefit, gain, Syn. ผลกำไร, Example: ฉันก็ได้ดอกผลจากธุรกิจนี้ไว้กินไว้ใช้อยู่ทุกวัน, Thai Definition: ผลกำไรหรือรายได้ที่ได้มาจากการทำกิจการเป็นต้น
คุณประโยชน์(n) benefit, See also: advantage, usefulness, utility, profit, Example: น้ำให้คุณประโยชน์มหาศาลแก่มนุษย์ในทุกด้าน, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นคุณ
เป็นประโยชน์(v) advantage, See also: benefit, be beneficial, be useful, be helpful, Syn. เป็นคุณ, Ant. เป็นโทษ, Example: เครื่องแปลภาษาเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆ คน, Thai Definition: ก่อให้เกิดผลดี
ผล(n) advantage, See also: benefit, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, Example: สถานการณ์ช่วงนี้เอื้อผลต่อเราไม่น้อยเลย
ผลได้(n) advantage, See also: benefit, profit, Syn. ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, Ant. ผลเสีย, Example: ผลได้จากการจัดงานวันวิชาการคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น, Thai Definition: ผลตอบแทนที่ให้ประโยชน์
ผลประโยชน์(n) benefit, See also: interests, profit, advantage, Syn. ผลตอบแทน, ผลได้, Ant. ผลเสีย, Example: ขบวนการพูโลได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นผล
กลุ่มผลประโยชน์(n) benefit group, See also: advantage group, Example: กลุ่มผลประโยชน์จากการค้าที่ดินพยายามปั่นราคาที่ดินให้สูงขึ้น, Count Unit: กลุ่ม
ประโยชน์(n) benefit, See also: advantage, profit, usefulness, use, utility, Syn. ผลดี, คุณประโยชน์, Example: เนื้อปลาเป็นอาหารที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
สาระประโยชน์(n) informativeness, See also: benefit, utility, helpfulness, Syn. สาระ, Example: งานแปลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อให้เกิดความรู้ ความบันเทิง และสาระประโยชน์นานัปการ, Thai Definition: ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[bamnet] (n) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit  FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
ชักเนื้อ[chakneūa] (v, exp) EN: lose one' s benefit
ให้[hai = hāi] (x) EN: to ; for ; for the benefit of  FR: pour ; pour que ; à ce que ; à ; de
ให้ผล[hai phon] (v, exp) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit  FR: donner des résultats
จุดดี[jut dī] (n, exp) EN: good point ; strength ; advantage ; benefit  FR: point positif [m] ; avantage [m]
กำไร[kamrai] (n) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits  FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์[kān wikhrǿ tonthun lae phonprayōt] (n, exp) EN: cost-benefit analysis  FR: analyse coût-bénéfice [f] ; analyse coût-avantage [f]
คุณประโยชน์[khunnaprayōt = khunprayōt] (n) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit  FR: bienfait [m] ; avantage [m] ; bénéfice [m]
กลุ่มผลประโยชน์[klum phonprayōt] (n, exp) EN: lobby ; benefit group
เงินกำไร[ngoen kamrai] (n, exp) EN: profit ; gain ; advantage ; benefit  FR: profit [m] ; gain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BENEFIT B EH1 N AH0 F IH0 T
BENEFITS B EH1 N AH0 F IH0 T S
BENEFITED B EH1 N AH0 F IH2 T IH0 D
BENEFITING B EH1 N AH0 F IH0 T IH0 NG
BENEFITTED B EH1 N AH0 F IH0 T IH0 D
BENEFITTING B EH1 N AH0 F IH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benefit (v) bˈɛnɪfɪt (b e1 n i f i t)
benefits (v) bˈɛnɪfɪts (b e1 n i f i t s)
benefited (v) bˈɛnɪfɪtɪd (b e1 n i f i t i d)
benefiting (v) bˈɛnɪfɪtɪŋ (b e1 n i f i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利益[lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] benefit; (in sb's) interest, #827 [Add to Longdo]
效益[xiào yì, ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, ] benefit, #2,389 [Add to Longdo]
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, / ] benefit, reward, #3,185 [Add to Longdo]
好处[hǎo chu, ㄏㄠˇ ㄔㄨ˙, / ] benefit; advantage, #3,525 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] benefit; increase, #6,100 [Add to Longdo]
益处[yì chu, ㄧˋ ㄔㄨ˙, / ] benefit, #19,980 [Add to Longdo]
义演[yì yǎn, ㄧˋ ㄧㄢˇ, / ] benefit performance; charity show, #34,435 [Add to Longdo]
补益[bǔ yì, ㄅㄨˇ ㄧˋ, / ] benefit; help, #39,237 [Add to Longdo]
裨益[bì yì, ㄅㄧˋ ㄧˋ, ] benefit; advantage; profit; to be a benefit to, #48,293 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benefizkonzert {n}benefit concert [Add to Longdo]
Benefizspiel {n}benefit match; charity match [Add to Longdo]
Benefizveranstaltung {f}benefit performance [Add to Longdo]
Nutzen {m}; Vorteil {m} | Nutzen für die Gesellschaftbenefit | benefits to society [Add to Longdo]
Vorteil {m}; Vorzug {m}; Nutzen {m}; Gewinn {m} | Vorteil haben (von; durch); Nutzen ziehen (aus)benefit | to benefit (by; from) [Add to Longdo]
Wohltat {f}; Gefallen {m}; Vergünstigung {f} | Wohltaten {pl}benefit | benefactions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
コストベネフィット分析[コストベネフィットぶんせき, kosutobenefitto bunseki] (n) (See 費用便益分析) cost-benefit analysis [Add to Longdo]
フリンジベネフィット[furinjibenefitto] (n) fringe benefit [Add to Longdo]
ベネフィット[benefitto] (n) benefit; (P) [Add to Longdo]
安全牌;安全パイ[あんぜんぱい(安全牌);あんぜんパイ(安全パイ), anzenpai ( anzenpai ); anzen pai ( anzen pai )] (n) (1) mahjong tile that may be discarded without risking benefiting an opponent; (2) no-risk choice; easily handled person [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) [Add to Longdo]
為になる;為に成る[ためになる, tameninaru] (exp,v5r) to be of benefit; to be useful; to be good for you [Add to Longdo]
遺族給付[いぞくきゅうふ, izokukyuufu] (n) survivor's benefit [Add to Longdo]
遺族扶助[いぞくふじょ, izokufujo] (n) survivor's benefit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benefit
   n 1: financial assistance in time of need
   2: something that aids or promotes well-being; "for the benefit
     of all" [syn: {benefit}, {welfare}]
   3: a performance to raise money for a charitable cause
   v 1: derive a benefit from; "She profited from his vast
      experience" [syn: {profit}, {gain}, {benefit}]
   2: be beneficial for; "This will do you good" [syn: {benefit},
     {do good}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top