ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benchmark

B EH1 N CH M AA2 R K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benchmark-, *benchmark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benchmark(n) เกณฑ์มาตรฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
benchmark๑. เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ๒. การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
benchmark๑. เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ๒. การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benchmark programโปรแกรมวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
benchmarkbenchmark, หมุดหลักฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Benchmarking (Management)เบนช์มาร์คกิ้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
benchmarkThe Federal Reserve cut its benchmark discount rate to an 18-year low.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวเปรียบเทียบ[tūa prīepthīep] (n, exp) EN: benchmark

CMU English Pronouncing Dictionary
BENCHMARK B EH1 N CH M AA2 R K
BENCHMARKS B EH1 N CH M AA2 R K S
BENCHMARK'S B EH1 N CH M AA2 R K S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benchmarking {n}; Vergleich von Prozessen [econ.]benchmarking [Add to Longdo]
Benchmark-Test {m}; Test auf dem Prüfstand | Benchmark-Tests {pl}benchmark test | benchmarks [Add to Longdo]
Bewertung {f}; Leistungsvergleich {m} (bei DV-Systemen)benchmark test [Add to Longdo]
Bewertungsprogramm {n}benchmark program [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トップランナー[toppuranna-] (n) top runner (system of benchmarking against best-in-class performance) [Add to Longdo]
ベンチマーク[benchima-ku] (n) benchmark [Add to Longdo]
ベンチマークタスク[benchima-kutasuku] (n) benchmark task [Add to Longdo]
ベンチマークテスト[benchima-kutesuto] (n) {comp} benchmark test [Add to Longdo]
ベンチマーク試験[ベンチマークしけん, benchima-ku shiken] (n) {comp} benchmark test [Add to Longdo]
基準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] (n) {comp} benchmark (test) [Add to Longdo]
性能評価[せいのうひょうか, seinouhyouka] (n) {comp} benchmark [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベンチマーク[べんちまーく, benchima-ku] benchmark [Add to Longdo]
ベンチマークテスト[べんちまーくてすと, benchima-kutesuto] benchmark test [Add to Longdo]
ベンチマーク試験[ベンチマークしけん, benchima-ku shiken] benchmark test [Add to Longdo]
基準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] benchmark (test) [Add to Longdo]
性能評価[せいのうひょうか, seinouhyouka] benchmark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benchmark
   n 1: a standard by which something can be measured or judged;
      "his painting sets the benchmark of quality"
   2: a surveyor's mark on a permanent object of predetermined
     position and elevation used as a reference point [syn:
     {benchmark}, {bench mark}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top