ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

below

B IH0 L OW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -below-, *below*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
below(adv) อยู่ตอนใต้
below(adv) อยู่ข้างล่าง, See also: อยู่เบื้องล่าง, อยู่ใต้, ต่ำ, Syn. beneath, under, Ant. atop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
below(บิโล') adv.,prep. ข้างล่าง,ใต้,อยู่ข้างใต้,ต่ำกว่า,ไม่สมเกียรติของ,บนนรก, Syn. lower, underneath
furbelow(เฟอ'บะโล) n. จีบที่ขอบกระโปรง

English-Thai: Nontri Dictionary
below(adv) ข้างล่าง,ข้างใต้,ใต้
below(pre) ข้างล่าง,ใต้,ข้างใต้,เบื้องใต้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
below parต่ำกว่ามูลค่า (ที่ตราไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
belowAll you have to do is fill the blanks below.
belowAn office building, with 22 stories above ground and 2 below, is under construction.
belowCan you see something red down below?
belowHe looked down at the valley below.
belowHis comment hit below the belt.
belowHis work is below average.
belowI feel below par.
belowI'm teaching basic participial constructions now, but, with regard to those below, what different ways of translating them would everybody use?
belowInternet sites that publish information on education related businesses are given below.
belowIt is ten degrees below zero now.
belowIt's below her to say such a thing.
belowIt was below zero this morning, but I cycled to school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านล่าง(adv) below, See also: beneath, under, Syn. ข้างล่าง, ส่วนล่าง, Example: ตัวจับสัญญาณจะติดอยู่ทางด้านล่างของบันไดเลื่อน, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: อยู่ในที่ต่ำกว่าหรืออยู่ในส่วนท้าย, ถัดไปข้างใต้
ข้างล่าง(adv) below, See also: beneath, under, Syn. ข้างใต้, Ant. ข้างบน, Example: บ้านเรือนไทยสมัยก่อนจะนิยมสร้างเล้าไก่ไว้ข้างล่างตัวบ้าน, Thai Definition: อยู่ในที่หรือฐานะต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้
ต่ำกว่า(v) lower, See also: below, less than, Syn. น้อยกว่า, Ant. สูงกว่า, Example: ระดับน้ำวันนี้ต่ำกว่าเมื่อวาน, Thai Definition: มีปริมาณหรือมีระดับน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องล่าง[beūanglāng] (adv) EN: below ; under  FR: dessous ; sous
ด้านล่าง[dān lāng] (adv) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back  FR: derrière ; dessous
ขายต่ำกว่าราคาทุน[khāi tam kwā rākhā thun] (v, exp) EN: sell below cost price
ข้างล่าง[khāng-lāng] (x) EN: downstairs ; below ; beneath  FR: en bas ; dessous
ล่าง[lāng] (adj) EN: lower ; below ; beneath  FR: plus bas ; inférieur ; bas ; au-dessous de
ผิดคาด[phitkhāt] (adj) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing
สมุห์[samu] (n) EN: priest ranking below the abbot of a Buddhist monastery
ใต้[tāi] (x) EN: under ; beneath ; below  FR: sous ; dessous ; au-dessous de
ต่ำ[tam] (x) EN: below ; under  FR: en dessous de ; sous ; de moins de
ต่ำกว่า[tam kwā] (x) EN: lower ; below ; less than  FR: moins de ; moins que ; inférieur à ; en-dessous de

CMU English Pronouncing Dictionary
BELOW B IH0 L OW1
BELOW B IY0 L OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
below (a) bˈɪlˈou (b i1 l ou1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以下[yǐ xià, ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, ] below; under; following, #923 [Add to Longdo]
下面[xià mian, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢ˙, ] below; next; the following; under; below, #2,086 [Add to Longdo]
零下[líng xià, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, ] below zero, #13,095 [Add to Longdo]
在﹍之下[zài zhī xià, ㄗㄞˋ ㄓ ㄒㄧㄚˋ, ] below [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.] [Add to Longdo]
unterhalb {prp; +Genitiv} | unterhalb des Grenzwertesbelow | below the limit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コスト割れ[コストわれ, kosuto ware] (n) pricing below cost; cutting into cost [Add to Longdo]
コンマ以下[コンマいか, konma ika] (exp) below the decimal; of no account [Add to Longdo]
サブリミナル[saburiminaru] (n,adj-no,adj-na) subliminal (below the threshold of sensation or consciousness) [Add to Longdo]
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) [Add to Longdo]
以下の通り[いかのとおり, ikanotoori] (n) as below; as follows [Add to Longdo]
尉官[いかん, ikan] (n) officer below the rank of major; company officer [Add to Longdo]
印褥[いんじょく, injoku] (n) pad placed below the sheet on which a seal is to be pressed - used to make the seal's imprint clearer [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) [Add to Longdo]
下に[しもに, shimoni] (adv) down; below; downward [Add to Longdo]
下回る[したまわる, shitamawaru] (v5r,vt) (See 上回る) to fall below (esp. figures [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 below
   adv 1: in or to a place that is lower [syn: {below}, {at a lower
       place}, {to a lower place}, {beneath}] [ant: {above},
       {higher up}, {in a higher place}, {to a higher place}]
   2: at a later place; "see below" [ant: {above}, {supra}]
   3: (in writing) see below; "vide infra" [syn: {below}, {infra}]
   4: on a floor below; "the tenants live downstairs" [syn:
     {downstairs}, {down the stairs}, {on a lower floor}, {below}]
     [ant: {on a higher floor}, {up the stairs}, {upstairs}]
   5: further down; "see under for further discussion" [syn:
     {under}, {below}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top