ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bellow

B EH1 L OW0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bellow-, *bellow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bellow(vi) ส่งเสียงคำรามคล้ายวัวกระทิง
bellow(vt) แผดเสียง, See also: ร้อง, ตะโกน, ตวาด, คำราม, ตะคอก, ตะเบ็ง, Syn. howl, yell, Ant. whisper
bellow(n) เสียงคำราม, Syn. howl, yell, Ant. whisper
bellows(n) เครื่องสูบลม
bellow out(phrv) ส่งเสียงร้อง (เฉพาะสัตว์), See also: ส่งเสียงคำราม, คำราม
bellow out(phrv) ตะโกนเสียงดัง, See also: ร้องเสียงดัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)

English-Thai: Nontri Dictionary
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง
bellows(n) ลูกสูบ,ที่สูบลม,ปอด,หีบลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bellowsส่วนพับยืด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bellows sealกันรั่วแบบจีบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bellow Bagถังพักลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bellowThe bellows are is not working.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะคั้นตะคอก(v) bellow, See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly, Syn. ขู่ตะคอก, ตะคอก, Example: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
ตะเบ็งเสียง(v) shout, See also: bellow, bawl, cry out, holler, yell' roar, Syn. แผดเสียง, เบ่งเสียง, Example: เขาต้องตะเบ็งเสียงแข่งกับเสียงเพลงที่ดังจนแสบแก้วหู, Thai Definition: เบ่งเสียงออกให้ดังเกินสมควร
ร้อง(v) cry, See also: bellow, bawl, cry out, squeal, squawk, screech, roar, Example: เสียงนกแสกเกิดจากเวลาตกใจแล้วร้องออกมาอย่างโหยหวน, Thai Definition: เปล่งเสียงดัง
การร้อง(n) cry, See also: bellow, bawl, call, scream, screech, shout, Syn. การส่งเสียงร้อง, การตะโกน, Example: การร้องเสียงดังมากๆ จะเป็นอันตรายต่อเส้นเสียง, Thai Definition: การเปล่งเสียงดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำราม[khamrām] (v) EN: growl ; roar ; snarl ; grumble ; bellow ; bluster  FR: grogner ; gronder
แผด[phaet] (v) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell  FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident
ร้อง[røng] (v) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek  FR: crier ; pousser un cri
สำราก[samrāk] (v) EN: bawl out ; bellow ; spit out
เสียงก้อง[sīeng køng] (n, exp) EN: roar ; loud sound ; loud voice ; clamor ; bellow  FR: écho [m]
ตะโกน[takōn] (v) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow  FR: crier ; s'écrier
ตวาด[tawāt] (v) EN: bawl out ; yell out ; shout ; bellow in reprimand   FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BELLOW B EH1 L OW0
BELLOWS B EH1 L OW0 Z
BELLOW'S B EH1 L OW0 Z
BELLOWED B EH1 L OW0 D
BELLOWING B EH1 L OW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bellow (v) bˈɛlou (b e1 l ou)
bellows (v) bˈɛlouz (b e1 l ou z)
bellowed (v) bˈɛloud (b e1 l ou d)
bellowing (v) bˈɛlouɪŋ (b e1 l ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怒吼[nù hǒu, ㄋㄨˋ ㄏㄡˇ, ] bellow; rave; snarl, #16,423 [Add to Longdo]
鼓风机[gǔ fēng jī, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄐㄧ, / ] bellows; ventilator; air blower, #47,270 [Add to Longdo]
风箱[fēng xiāng, ㄈㄥ ㄒㄧㄤ, / ] bellows, #59,844 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
ベローズ[bero-zu] (n) bellows [Add to Longdo]
鷺笛[さぎふえ;サギフエ, sagifue ; sagifue] (n) (uk) longspine snipefish (Macroramphosus scolopax); common bellowsfish; snipe-fish; snipefish; spine trumpet fish; trumpetfish [Add to Longdo]
蛇腹[じゃばら, jabara] (n) (camera) bellows; ceiling molding; ceiling moulding; design of parallel lines; cornice [Add to Longdo]
天津鞴韜[てんしんふくとう;あまつたたら, tenshinfukutou ; amatsutatara] (n) {Buddh} bellows (of the) imperial harbor; Shinto Buddhist doctrines [Add to Longdo]
怒号[どごう, dogou] (n,vs) angry roar; bellow; (P) [Add to Longdo]
踏鞴;蹈鞴[たたら, tatara] (n) (uk) foot-operated bellows; foot bellows [Add to Longdo]
吠える(P);吠る(io);吼える[ほえる, hoeru] (v1,vi) to bark; to bay; to howl; to bellow; to roar; to cry; (P) [Add to Longdo]
唸り[うなり, unari] (n) groan; roar; howl; growl; bellow; sough [Add to Longdo]
殷々;殷殷[いんいん, in'in] (adj-t,adv-to) roaring; booming; bellowing; pealing; reverberating; rumbling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bellow
   n 1: a very loud utterance (like the sound of an animal); "his
      bellow filled the hallway" [syn: {bellow}, {bellowing},
      {holla}, {holler}, {hollering}, {hollo}, {holloa}, {roar},
      {roaring}, {yowl}]
   2: United States author (born in Canada) whose novels influenced
     American literature after World War II (1915-2005) [syn:
     {Bellow}, {Saul Bellow}, {Solomon Bellow}]
   v 1: shout loudly and without restraint [syn: {bawl}, {bellow}]
   2: make a loud noise, as of animal; "The bull bellowed" [syn:
     {bellow}, {roar}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top