ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

belittle

B IH0 L IH1 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belittle-, *belittle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belittle(vt) ดูถูก, See also: ดูแคลน, เหยียดหยาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belittle(บิลิท'เทิล) {belittled,belittling,belittles} vt. ดูถูก,ดูแคลน,ทำให้ความสำคัญลดน้อยลง, See also: belittler n. ดูbelittle, Syn. deride, Ant. promote

English-Thai: Nontri Dictionary
belittle(vt) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประมาท(v) slight, See also: belittle, disparage, underrate, disdain, insult, underestimate, Syn. ดูหมิ่น, หมิ่น, Example: ผมไม่มีเจตนาดูถูกหรือหมิ่นประมาทพวกพี่ๆ
หักหน้า(v) slight, See also: belittle, humiliate, cause someone to feel shame, Syn. ฉีกหน้า, Example: ผมโกรธที่เขาหักหน้าผมกลางที่ประชุม, Thai Definition: ทำหรือพูดเกินเลยโดยเจตนา เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้อาย
เหยียดหยัน(v) disdain, See also: belittle, hold in contempt, look down on, scorn, slight, Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น, Example: ท่านเหยียดหยันคนจนคนไม่มีตระกูลเช่นนี้เสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สบประมาท[soppramāt] (v) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; slight  FR: offenser ; outrager
เหยียด[yīet] (v) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down  FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[yīet-yan] (v) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight  FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer

CMU English Pronouncing Dictionary
BELITTLE B IH0 L IH1 T AH0 L
BELITTLED B IH0 L IH1 T AH0 L D
BELITTLES B IH0 L IH1 T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belittle (v) bˈɪlˈɪtl (b i1 l i1 t l)
belittled (v) bˈɪlˈɪtld (b i1 l i1 t l d)
belittles (v) bˈɪlˈɪtlz (b i1 l i1 t l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贬低[biǎn dī, ㄅㄧㄢˇ ㄉㄧ, / ] belittle; depreciate; play down, #24,527 [Add to Longdo]
[miè, ㄇㄧㄝˋ, ] belittle; nothing, #47,911 [Add to Longdo]
贬抑[biǎn yì, ㄅㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] belittle; depreciate, #88,295 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽しめる[かろしめる, karoshimeru] (v1,vt) to belittle; to look down on [Add to Longdo]
軽んずる[かろんずる, karonzuru] (vz,vt) (See 軽んじる) to despise; to belittle; to look down on [Add to Longdo]
見縊る(P);見くびる[みくびる, mikubiru] (v5r,vt) to underrate; to belittle; to look down on; to despise; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belittle
   v 1: cause to seem less serious; play down; "Don't belittle his
      influence" [syn: {minimize}, {belittle}, {denigrate},
      {derogate}]
   2: express a negative opinion of; "She disparaged her student's
     efforts" [syn: {disparage}, {belittle}, {pick at}] [ant:
     {blandish}, {flatter}]
   3: lessen the authority, dignity, or reputation of; "don't
     belittle your colleagues" [syn: {diminish}, {belittle}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 be
 
 1. (önek) hakkında, etrafında veya tamamen anlamlarını veren ve (çoğ.)u zaman geçissiz fiillerden, isimlerden ve bazen de sıfatlardan geçişli fiiller yapan bir ek: begrudge, befriend, belittle.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top