ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

believe in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -believe in-, *believe in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
believe in(phrv) เชื่อในเรื่อง, See also: เชื่อเรื่อง
believe in(phrv) ไว้วางใจใน, See also: ศรัทธาใน, Ant. disbelieve in
believe in(phrv) พิจารณาว่าเป็นจริง, See also: เห็นว่าเป็นจริง
believe in(phrv) เห็นว่ามีค่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
believe inAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
believe inAre there many people Europe who believe in ghosts even now?
believe inChristians believe in Jesus Christ.
believe inDo you believe in any religion?
believe inDo you believe in Christianity?
believe inDo you believe in fairies?
believe inDo you believe in ghosts?
believe inDo you believe in God?
believe inDo you believe in the reality of God?
believe inDo you believe in UFOs?
believe inDo you really believe in ghosts?
believe inFor all you say, I still believe in the truth of the theory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศรัทธา(v) believe in, See also: have trust, confidence in, Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ
เชื่อใจได้(v) trust, See also: believe in, have confidence in, have faith in, rely on, count on, bank on, Syn. ไว้ใจได้, วางใจได้, Example: ทางคุณเชื่อใจได้ พวกเราไม่โกงคุณอย่างแน่นอน, Thai Definition: มอบความเชื่อ ความมั่นใจหรือความไว้วางใจได้
เชื่อลมปาก(v) believe in one's words, Syn. เชื่อคำพูด, Example: ถ้าเธอเชื่อลมปากของเขา เธออาจจะต้องมาเสียใจภายหลังก็ได้, Thai Definition: เห็นตามหรือไว้ใจถ้อยคำที่กล่าวออกมาเพื่อจูงใจให้คล้อยตาม
ถือ(v) believe in, See also: worship, profess, Syn. นับถือ, เชื่อ, Example: เขาถือเอาคำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจ, Thai Definition: ยึดมั่นในหลักคำสอน
ถือศาสนา(v) believe in, See also: hold beliefs of a religion, profess a religion, affirm faith in a religion, Example: คนไทยถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ, Thai Definition: นับถือศาสนา
เชื่อ(v) believe in, See also: have faith in, Syn. ศรัทธา, เลื่อมใส, เชื่อมั่น, ไว้ใจ, Ant. ลบหลู่, Example: ชาวไทยเชื่อในพระพุทธศาสนา
เชื่อใจ(v) trust, See also: believe in, confide, have confidence in, Syn. ไว้ใจ, วางใจ, Ant. ระแวง, แคลงใจ, Example: เจ้านายเชื่อใจสาวใช้คนใหม่มาก
นับถือ(v) worship, See also: believe in, Syn. เชื่อถือ, ยึดมั่น, Example: คนไทยนับถือพระเจ้าสิทธัตถะ
วางใจ(v) trust, See also: believe in, confide, have confidence in, rely, entrust, credit, rely, be convinced, Syn. ไว้ใจ, เชื่อใจ, Ant. ระแวง, แคลงใจ, Example: เขาวางใจว่าลูกอยู่ในที่ปลอดภัย, Thai Definition: ไม่กังวลเพราะเชื่อว่าเหตุการณ์จะเป็นไปดังที่คิด
ไว้ใจ(v) believe in, See also: have faith in, rely, trust, entrust, be convinced, Syn. เชื่อใจ, Ant. ระแวง, Example: โบราณสอนไว้ว่าอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขน, Thai Definition: คิดว่ามีความซื่อตรงหรือความสามารถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อ[cheūa] (v) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey  FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อใจ[cheūajai] (v) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in  FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[cheūajai dāi] (v, exp) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on  FR: compter sur
เชื่อมั่น[cheūaman] (v) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in  FR: être confiant ; être convaincu
เลื่อมใส[leūamsai] (v) EN: have faith in ; believe in ; admire  FR: croire en ; avoir foi en
นับถือ[naptheū] (v) EN: worship ; believe in ; adore  FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer
ศรัทธา[satthā] (v) EN: believe in ; have trust ; confidence in ; worship  FR: croire en ; avoir foi en ; adorer
ถือ[theū] (v) EN: believe in ; worship ; profess
ถือลาง[theū lāng] (v) EN: believe in omens ; be superstitious  FR: être superstitieux
ไว้ใจ[waijai] (v, exp) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced  FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; avoir foi (en qqn)

Japanese-English: EDICT Dictionary
信じる[しんじる, shinjiru] (v1,vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P) [Add to Longdo]
信ずる[しんずる, shinzuru] (vz,vt) (See 信じる) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P) [Add to Longdo]
信愛[しんあい, shin'ai] (adj-na,n,vs) love and believe in; intimacy [Add to Longdo]
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P) [Add to Longdo]
南無阿弥陀仏[なむあみだぶつ, namuamidabutsu] (exp) {Buddh} I sincerely believe in Amitabha; Lord have mercy on me [Add to Longdo]
南無三宝[なむさんぼう, namusanbou] (exp,int) I believe in the Three Treasures of Buddhism; Oh my Great Buddha!; Good heavens! [Add to Longdo]
奉じる[ほうじる, houjiru] (v1,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear [Add to Longdo]
奉ずる[ほうずる, houzuru] (vz,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  believe in
      v 1: have a firm conviction as to the goodness of something;
           "John believes in oat bran"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top