ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beleaguer

B IH0 L IY1 G ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beleaguer-, *beleaguer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beleaguered(adj) ซึ่งเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass, annoy, vex

English-Thai: Nontri Dictionary
beleaguer(vt) โอบล้อม,โอบตี,ล้อม

CMU English Pronouncing Dictionary
BELEAGUER B IH0 L IY1 G ER0
BELEAGUERED B IH0 L IY1 G ER0 D
BELEAGUERING B IH0 L IY1 G ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beleaguer (v) bˈɪlˈiːgər (b i1 l ii1 g @ r)
beleaguers (v) bˈɪlˈiːgəz (b i1 l ii1 g @ z)
beleaguered (v) bˈɪlˈiːgəd (b i1 l ii1 g @ d)
beleaguering (v) bˈɪlˈiːgərɪŋ (b i1 l ii1 g @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beleaguer
   v 1: annoy persistently; "The children teased the boy because of
      his stammer" [syn: {tease}, {badger}, {pester}, {bug},
      {beleaguer}]
   2: surround so as to force to give up; "The Turks besieged
     Vienna" [syn: {besiege}, {beleaguer}, {surround}, {hem in},
     {circumvent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top