ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

belabour

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belabour-, *belabour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belabour(vt) พูดมากหรือตอกย้ำเกิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
belabour(vt) ตี,เฆี่ยน,กล่าวหา,เหยียดหยาม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belabour (v) bˈɪlˈɛɪbər (b i1 l ei1 b @ r)
belabours (v) bˈɪlˈɛɪbəz (b i1 l ei1 b @ z)
belaboured (v) bˈɪlˈɛɪbəd (b i1 l ei1 b @ d)
belabouring (v) bˈɪlˈɛɪbərɪŋ (b i1 l ei1 b @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belabour
   v 1: to work at or to absurd length; "belabor the obvious" [syn:
      {belabor}, {belabour}]
   2: beat soundly [syn: {belabour}, {belabor}]
   3: attack verbally with harsh criticism; "She was belabored by
     her fellow students" [syn: {belabor}, {belabour}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top