ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beinahe

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beinahe-, *beinahe*
Possible hiragana form: べいなへ
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beinahe; fast; schier {adv}almost [Add to Longdo]
fast; beinahe; so gut wieall but [Add to Longdo]
nahezu; beinahe {adv}well-nigh [Add to Longdo]
Das ging beinahe ins Auge.That was a close shave. [Add to Longdo]
Ich möchte beinahe weglaufen.I've half a mind to run off. [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Almost.Beinahe. Lost Love: Part 1 (1987)
Almost.Beinahe. Black Hawk Down (2001)
- Almost.- Beinahe. No One Believes Me (2013)
- Almost.- Beinahe. The Intern (2015)
You know, it's almost as if the power were being drained off.Es kommt einem beinahe so vor, als sei die Leitung angezapft. Fiend Without a Face (1958)
Almost insane, I guess.Beinahe wahnsinnig sah es aus. Fiend Without a Face (1958)
- Practically anything.Er könnte beinahe alles. Fiend Without a Face (1958)
But each application of the electric charge... created a shock almost equal to electrocution.Aber jede Anwendung der elektrischen Ladung verursachte einen Schock der beinahe einem tödlichen elektrischen Schlag gleichkam. Fiend Without a Face (1958)
I almost missed it.Ich hätte ihn beinahe übersehen. Post Mortem (1958)
Well, I was taking a bath and he bumped into the electric heater and it almost fell into the tub with me.Ich habe ein Bad genommen und er hat den Elektroerhitzer umgeworfen, der beinahe in die Badewanne gefallen wäre. Post Mortem (1958)
Your ambition nearly cost us our lives already.Euretwegen hätten wir beinahe unser Leben verloren. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
It's happened that I've almost torn my women to shreds.Ich habe meine Frauen mitunter schon beinahe zerfetzt. The Magician (1958)
Moreover, we nearly died together.Außerdem wären wir beinahe miteinander gestorben. Elevator to the Gallows (1958)
That's not a bad likeness to President Pierce at a dollar and a half.Für eineinhalb Dollar sieht das doch beinahe wie Präsident Pierce aus. The Barbarian and the Geisha (1958)
Almost put me on my last!- Und mich beinahe auf mein letztes! The Big Country (1958)
Hey, I almost forgot.Hey, das hätte ich beinahe vergessen. The Blob (1958)
Oh, I almost got it.Oh, beinahe hätte ich es geschafft. The Blob (1958)
Almost in a state of euphoria, of relief, as though she's happy about it.Beinahe euphorisch, erleichtert, so als wäre sie glücklich über ihre Tat. The Fly (1958)
It's almost impossible to believe, isn't it?Es ist beinahe unglaublich, nicht wahr? The Fly (1958)
He almost found a great truth.Und beinahe entdeckte er etwas Großes. The Fly (1958)
Knocked my feet right out from under me.- Beinahe wär ich hingefallen. The Left Handed Gun (1958)
They almost sold it to you too.Man hat es dir auch beinahe verkauft. The Old Man and the Sea (1958)
I have to put my suitcase in the caravan.- Oh la la, beinahe hätte ich vergessen, meinen Koffer in den Wohnwagen zu bringen. - Darf ich mitkommen? Taxi, Trailer and Corrida (1958)
You idiot, we nearly had him.Du Idiot, wir hätten ihn beinahe gehabt. The Crawling Eye (1958)
You almost made me lose.Wegen dir hätte ich beinahe verloren. The Lovers (1958)
A hateful husband, an almost ridiculous lover.Ein hassenswerter Ehemann, ein beinahe lächerlicher Liebhaber. The Lovers (1958)
More and I wouldn't have come.Ich wäre beinahe nicht gekommen. Back to the Wall (1958)
Billy's brother there like to died.Billys Bruder ist beinahe eingegangen. The Gunfight at Dodge City (1959)
- Oh, I almost did once.Einmal hätte ich es beinahe getan. The Gunfight at Dodge City (1959)
Death, in my opinion, was almost instantaneous and was directly caused by this wound.Der Tod trat meiner Ansicht nach beinahe sofort ein und... wurde direkt durch diese Wunde verursacht. Anatomy of a Murder (1959)
A psychic shock which creates an almost overwhelming tension which the person in shock must alleviate.Ein psychischer Schock erzeugt eine beinahe überwältigende Spannung, die die Person im Schockzustand lindern muss. Anatomy of a Murder (1959)
His outburst is almost excusable since the prosecution has seen fit to put a felon on the stand to testify against an officer in the U.S. Army.Sein Ausbruch ist beinahe entschuldbar, da die Anklage es passend fand, einen Verbrecher gegen einen Offizier der Vereinigten Staaten aussagen zu lassen. Anatomy of a Murder (1959)
That talk darn near killed your father.Und dieses Geschwätz hätte beinahe sogar Ihren Vater umgebracht. The Atomic Submarine (1959)
Oh, I almost forgot. I brought you this.Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Ben-Hur (1959)
Rome is strangling my people and my country, the whole earth!Heute noch knechtet Rom mein Volk und beinahe die ganze Welt! Ben-Hur (1959)
It's been almost five years.Es ist beinahe 5 Jahre her. Ben-Hur (1959)
Almost w ä ren fallen lady.Beinahe wären Sie gefallen, Lady. The Hanging Tree (1959)
Of course, he came pretty close a couple times to being elected... but never quite made it.Natürlich hat er es manchmal beinahe geschafft gewählt zu werden... aber eben nur fast. It Happened to Jane (1959)
Well, she's cut the cord three times and nearly electrocuted herself.Nun, sie hat aber auch schon drei Mal das Kabel durchgeschnitten und sich beinahe umgebracht. On the Beach (1959)
Practically.Beinahe. Black Orpheus (1959)
I tried and he damn near killed me.Ich wollte ihn warnen, aber er brachte mich beinahe om. Rio Bravo (1959)
- Fool almost blowed my head off.Du hast mich beinahe umgebracht. Rio Bravo (1959)
An old man takes a potshot at me and I'm finished.Ein alter Mann erschoss mich beinahe. Rio Bravo (1959)
What shall we do?" I was almost out of my mind last summer.Ich hätte beinahe selber den Verstand verloren. Suddenly, Last Summer (1959)
- It's almost 5:00.- Es ist beinahe 5.00 Uhr. Suddenly, Last Summer (1959)
An almost u n bell evable Attention to detai l!Eine beinahe unglaubliche Liebe zum Detail! One for the Angels (1959)
And tell her she nearly got me that time.Sagen Sie ihr, heute hätte sie mich beinahe getroffen. A Breath of Scandal (1960)
You almost let a total stranger trick you into giving up a vital piece of evidence.Sie hatten beinahe einem völlig Fremden ein wichtiges Beweisstuck gezeigt. Can-Can (1960)
Oh, I've nearly forgot.Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Home from the Hill (1960)
Now I have to go and leave me forever from the world.Ich werde mich nun endgültig von dieser Welt verabschieden. Es ist beinahe Mitternacht. The Millionairess (1960)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
既に[すでに, sudeni] -schon, bereits, -fast, beinahe, im_Begriff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top