ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

behind

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -behind-, *behind*, behin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behind(prep) ข้างหลัง, Syn. after, Ant. in front of
behind(prep) ล้าหลังกว่า, See also: ช้ากว่า, ตามหลัง
behind(adv) ที่ค้างชำระเงิน, See also: ชำระเงิน
behind(adv) เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
behind(adv) ที่เหลืออยู่
behind(prep) ซ่อนเร้นอยู่ภายใน, See also: ไม่เปิดเผย, แฝง
behind(adv) ช้า (ใช้กับนาฬิกา)
behind(prep) สนับสนุน, See also: อยู่เบื้องหลัง
behindhand(adj) ชักช้า, See also: ล้าหลัง, Syn. behind
behindhand(adj) ค้างชำระเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behind(บิไฮดฺ') adv.,prep. ข้างหลัง,หลัง,ล้าหลังกว่า,ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน,ก้น, Syn. aback -Conf. at the back of
behind-the-sceneadj.,n. เบื้องหลัง,หลังฉาก
behindhandadv.,adj. ชักช้า,ค้างชำระหนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
behind(adv) ล้าหลัง,ช้ากว่า
behind(n) ผู้หนุนหลัง,ผู้สนับสนุน,ผู้อยู่เบื้องหลัง
behind(pre) หลัง,ข้างหลัง
behindhand(adj) ล้าหลัง,ล้า,ค้างชำระ
behindhand(adv) ล้าหลัง,ล้า,ชักช้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
behind onล้าหลัง, ช้า, ไม่ทัน, Syn. late

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
behindA beautiful valley lies behind the hill.
behindA cat appeared from behind the curtain.
behindA few students were left behind.
behindAfter I got on board a train, I found I had left my wallet behind at home.
behindAfter I shut the door, I remembered I had left my key behind.
behindAll the exams are now behind us.
behindA man appeared from behind the door.
behindA man stood behind the gate gazing at the house.
behindA man who has knowledge of a secret weapon has placed himself behind the eight ball.
behindAmerican students are falling behind in math.
behindA stranger tapped me on the shoulder from behind. He took me for some other person, I'm sure.
behindA strange sound was heard from behind the door.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลับหลัง(adv) behind, Ant. ต่อหน้า, Example: คุณมัวแต่พูดลับหลังอยู่อย่างนี้จะได้ประโยชน์อันใดเล่า, Thai Definition: ไม่ใช่ต่อหน้า, ไม่ใช่ซึ่งหน้า
หลังบ้าน(n) backyard, See also: behind the house, Syn. ข้างหลังบ้าน, Ant. หน้าบ้าน, Example: เขาขวนขวายจนเรียนจบปริญญาเอก หลังจากนั้นก็ปักหลักปักฐานอยู่กับหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงฉบับหนึ่ง, Thai Definition: พื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้าน
ล้าหลัง(adv) behind, See also: after, next, Example: เธอหาบของเดินล้าหลังพวกแม่ค้าด้วยกัน, Thai Definition: ช้าอยู่ข้างหลังเขา
หลัง(adv) behind, See also: at the back, Syn. ข้างหลัง, Ant. ข้างหน้า, Example: มีคนพูดซุบซิบกันอยู่หลังหน้าต่าง, Thai Definition: อยู่ตรงข้ามกับข้างหน้า
ข้างหลัง(prep) behind, Syn. ด้านหลัง, ตอนหลัง, Ant. ข้างหน้า, Example: ฉันอยู่ข้างหลังเธอมาตั้งนาน ไม่รู้ตัวเลยหรือไง, Thai Definition: เป็นคำเชื่อม มีความหมายว่า อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ช้า(adv) late, See also: behind time, behindhand, Syn. สาย, ล่า, ล่าช้า, ไม่ทันเวลา, เลยกำหนด, เลยเวลา, Ant. ตรงเวลา, Example: วันนี้เขามาทำงานช้าเพราะรถเสีย, Thai Definition: ไม่ทันเวลาที่กำหนด
ความล้าหลัง(n) backwardness, See also: behindhand, underdevelopment, Ant. ความทันสมัย, ความก้าวหน้า, Example: ประเทศกัมพูชากำลังก้าวให้หลุดพ้นจากความล้าหลัง
หลังฉาก(adv) behind the scene, Syn. เบื้องหลัง, ข้างหลัง, Ant. หน้าฉาก, Example: หัวหน้าพรรคที่เคยถอยออกไปอยู่หลังฉาก กลับมานั่งเก้าอี้ตำแหน่งการเมืองอีกครั้ง
ตูด(n) bottom, See also: behind, dories, bum, anus, Syn. ท้าย, Ant. หัว, Thai Definition: ส่วนท้าย, ส่วนหาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องหลัง[beūanglang] (adv) EN: behind ; in the rear ; in the past  FR: avant
ช้า[chā] (adj) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand  FR: lent ; en retard ; attardé
ชักใย[chak yai] (v, exp) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene  FR: tirer les ficelles
ฉิบ[chip] (adv) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind  FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
เชิด[choēt] (v) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf  FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ด้านหลัง[dān lang] (n) EN: backside ; backyard ; rear ; behind  FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
เดินตาม[doēntām] (v, exp) EN: walk behind ; follow  FR: suivre ; marcher derrière
โดยไม่เปิดเผย[dōi mai poētphoēi] (x) EN: behind closed doors ; in camera  FR: à huis clos
ฟันซ้อน[fan søn] (n, exp) EN: tooth growing in front/behind another tooth
เก็บตก[keptok] (v) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind   FR: glaner

CMU English Pronouncing Dictionary
BEHIND B IH0 HH AY1 N D
BEHINDS B IH0 HH AY1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
behind (n) bˈɪhˈaɪnd (b i1 h ai1 n d)
behinds (n) bˈɪhˈaɪndz (b i1 h ai1 n d z)
behindhand (j) bˈɪhˈaɪndhænd (b i1 h ai1 n d h a n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背后[bèi hòu, ㄅㄟˋ ㄏㄡˋ, / ] behind; at the back; in the rear; behind sb's back, #2,529 [Add to Longdo]
幕后[mù hòu, ㄇㄨˋ ㄏㄡˋ, / ] behind the scenes, #9,385 [Add to Longdo]
后头[hòu tou, ㄏㄡˋ ㄊㄡ˙, / ] behind; in the back; the rear side; later; in future, #22,289 [Add to Longdo]
在后[zài hòu, ㄗㄞˋ ㄏㄡˋ, / ] behind [Add to Longdo]
背地风[bèi dì fēng, ㄅㄟˋ ㄉㄧˋ ㄈㄥ, / ] behind sb's back; privately; on the sly [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
körperbehindert(adj) พิการทางร่างกาย, ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เนื่องจากอวัยวะส่วนบางส่วนของร่างกายขาดหายไป
Körperbehinderte(n) |der/die, pl. Körperbehinderten| คนพิการทางร่างกาย, See also: ein Körperbehinderter
Körperbehinderter(n) คนพิการทางร่างกาย, Syn. der Körperbehinderte

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behinderte {m,f}; Behinderter | die Behinderten {pl} | geistig Behinderterhandicapped person; disabled person | handicapped people; the disabled; the handicapped | mentally handicapped person [Add to Longdo]
Behindertenarbeit {f}work with the disabled [Add to Longdo]
Behindertenausweis {m}disabled person card [Add to Longdo]
Behindertenolympiade {f}; Paralympics [sport]Paralympics [Add to Longdo]
Behindertensport {m}disabled sport [Add to Longdo]
Behindertentoilette {f}disabled toilet [Add to Longdo]
Behindertenwerkstatt {f}sheltered workshop [Add to Longdo]
Behinderung {f}; Körperbehinderung {f} | Behinderungen {pl}handicap; disability; physical handicap; physical disability | handicaps [Add to Longdo]
in Verzug; im Rückstandbehind schedule [Add to Longdo]
behindernto handicap [Add to Longdo]
behindernd; hinderlich {adj} | hinderlicher | am hinderlichstenhindering | more hindering | most hindering [Add to Longdo]
behinderthandicapped; disabled [Add to Longdo]
behindertincapacitated [Add to Longdo]
behindertengerecht; rollstuhlgängig {adj}handicapped accessible [Add to Longdo]
behindertengerecht {adj}adapted to the needs of the disabled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre [Add to Longdo]
ガラス越し[ガラスごし, garasu goshi] (exp,adv,adj-no) through glass; behind glass; (made of) glass [Add to Longdo]
ビハインド[bihaindo] (n) behind [Add to Longdo]
ボンネットバス[bonnettobasu] (n) bus with front engine; cab-behind-engine bus [Add to Longdo]
ワンテンポ[wantenpo] (n) (often referring to being ahead or behind the beat) one beat (in music) (wasei [Add to Longdo]
暗送秋波[あんそうしゅうは, ansoushuuha] (n) giving an amorous sidelong look; casting an amorous glance (at); playing up to someone behind the scenes [Add to Longdo]
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n,vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres [Add to Longdo]
闇将軍[やみしょうぐん, yamishougun] (n) behind-the-scenes fixer; éminence grise; kingmaker; wire-puller; (lit) shadow shogun [Add to Longdo]
陰で[かげで, kagede] (exp) behind one's back [Add to Longdo]
陰で悪口を言う[かげでわるくちをいう, kagedewarukuchiwoiu] (exp,v5u) to insult someone behind their back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 behind
   adv 1: in or to or toward the rear; "he followed behind"; "seen
       from behind, the house is more imposing than it is from
       the front"; "the final runners were far behind"
   2: remaining in a place or condition that has been left or
     departed from; "when he died he left much unfinished work
     behind"; "left a large family behind"; "the children left
     their books behind"; "he took off with a squeal of tires and
     left the other cars far behind"
   3: of timepieces; "the clock is almost an hour slow"; "my watch
     is running behind" [syn: {behind}, {slow}]
   4: in or into an inferior position; "fell behind in his
     studies"; "their business was lagging behind in the
     competition for customers"
   5: in debt; "he fell behind with his mortgage payments"; "a
     month behind in the rent"; "a company that has been run
     behindhand for years"; "in arrears with their utility bills"
     [syn: {behind}, {behindhand}, {in arrears}]
   adj 1: having the lower score or lagging position in a contest;
       "behind by two points"; "the 8th inning found the home
       team trailing"
   n 1: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
      deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
      your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
      {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
      {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
      {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
      {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
      {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top