ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

behalf

B IH0 HH AE1 F   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -behalf-, *behalf*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behalf(n) ในนามของ, See also: ตัวแทน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behalf(บิฮาล์ฟ') n. ประโยชน์,ตัวแทน,ในนามของ, Syn. profit

English-Thai: Nontri Dictionary
behalf(n) ตัวแทน,ประโยชน์,ธุระ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
behalfBob expressed words of thanks on behalf of his classmates.
behalfHe fought bravely in behalf of a cause.
behalfHe is acting on his own behalf.
behalfHe made a speech on behalf of our company.
behalfHe put himself to much trouble on my behalf.
behalfHe ran a serious risk on my behalf.
behalfHe spoke to me on behalf of the company.
behalfHe's working on his own behalf.
behalfHe worked for weeks in behalf of the community chest.
behalfI am writing on behalf of my husband, who is in the hospital.
behalfI am writing to you on behalf of my mother.
behalfI appreciate your graciousness and efforts on my behalf.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[choēt] (v) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf  FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ในนามของ[nai nām khøng] (x) EN: on behalf of  FR: pour le compte de ; au nom de ; de la part de
ในฐานะของ[nai thāna khøng] (x) EN: on behalf of  FR: pour le compte de ; au nom de
รักษาการ[raksākān] (v, exp) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge  FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
อุทิศ[uthit] (v) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of  FR: dédier ; consacrer

CMU English Pronouncing Dictionary
BEHALF B IH0 HH AE1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
behalf (n) bˈɪhˈaːf (b i1 h aa1 f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
behalfen; bewirtschaftetemanaged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にかわって[nikawatte] (exp) (1) (See にかわり) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
にかわり[nikawari] (exp) (1) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
為に;爲に(oK)[ために, tameni] (conj) (1) (uk) for; for the sake of; to one's advantage; in favor of; in favour of; on behalf of; (2) because of; as a result of [Add to Longdo]
成り代わる[なりかわる, narikawaru] (v5r) to do in place of or on behalf of (someone) [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 behalf
   n 1: as the agent of or on someone's part (usually expressed as
      "on behalf of" rather than "in behalf of"); "the guardian
      signed the contract on behalf of the minor child"; "this
      letter is written on behalf of my client";
   2: for someone's benefit (usually expressed as `in behalf'
     rather than `on behalf' and usually with a possessive); "in
     your behalf"; "campaigning in his own behalf"; "spoke a good
     word in his friend's behalf"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top