ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beginn

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beginn-, *beginn*
Possible hiragana form: べぎんん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beginner(n) ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Syn. amateur, Ant. expert
beginning(n) เริ่มแรก, See also: ตอนแรก, Syn. start, Ant. end
beginning(n) จุดเริ่มต้น, See also: จุดกำเนิด
beginning with(phrv) เริ่มต้นจาก, Syn. start with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม,ระยะตั้งต้น,การมีกำเนิดจาก, Syn. origin, start

English-Thai: Nontri Dictionary
beginner(n) ผู้ริเริ่ม,ผู้เริ่มต้น,ผู้ตั้งต้น
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (BASIC)(ภาษา)เบสิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beginning of file labelป้ายเริ่มแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of file section labelป้ายเริ่มส่วนแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of information markเครื่องหมายเริ่มต้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning rhymeสัมผัสต้นบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beginnA capital letter is used at the beginning of a sentence.
beginnA frenzied feasting tells of the beginning.
beginnAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
beginnA good beginning makes a good ending.
beginnA good beginning makes a good ending. [Proverb]
beginnAlcohol is beginning to tell on his speech.
beginnAll these late nights were beginning to tell on my health.
beginnAlthough the two boys disliked the partner of each other the beginning, they became good friends soon.
beginnAs a beginning I would like to examine the catalyzer used in this experiment.
beginnAt the beginning of a marathon race, scores of runners start, but only a few finish and just one takes the cake.
beginnAt the beginning of next month.
beginnAt the beginning of the fifth year, Tony said he was going to have to charge more.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นเดือน(n) beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai Definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
เริ่มแรก(adj) beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Example: เครื่องจักสานในระยะเริ่มแรกนั้นเข้าใจว่ามีลักษณะหยาบ
แรกเริ่ม(adj) beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Syn. เริ่มแรก, Ant. ตอนท้าย, สุดท้าย, Example: ในระยะแรกเริ่ม นักจิตวิทยาได้ใช้แนวความคิดที่แตกต่างไปจากในยุคปัจจุบัน
จุดเริ่ม(n) beginning, See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start, Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น, จุดแรกเริ่ม, Example: ที่นี่เป็นจุดเริ่มของแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ที่เก่าแก่กว่าอียิปต์เสียอีก, Count Unit: จุด, Thai Definition: ที่แรกเริ่ม, ที่ตั้งต้น
มือใหม่(n) novice, See also: beginner, inexperienced person, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: การติดตั้งโปรแกรมประเภทนี้ค่อนข้างยาก ไม่เหมาะกับมือใหม่ หรือผู้ที่ชอบทดลองโปรแกรมใหม่ๆ, Thai Definition: ผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ
เวลาเริ่ม(n) beginning time, Ant. เวลาจบ, Example: เวลา 8.30 นาฬิกาเป็นเวลาเริ่มของการทำงานในแต่ละวัน
อุปกรม(n) beginning, Syn. การตั้งต้น
ตอนต้น(n) first part, See also: beginning part, Syn. ตอนแรก, ช่วงต้น, ระยะต้น, Ant. ตอนหลัง, ตอนท้าย, ตอนจบ, Example: คนไม่นิยมดูภาพยนต์ในตอนต้นเรื่อง แต่มักจะดูตอนท้ายเรื่อง
ชักจะ(aux) getting, See also: beginning to, Syn. เริ่ม, Example: นักเรียนถูกตามใจจนชักจะเหลิง
ชั้นต้น(n) initial stage, See also: beginning level, primary stage, lower level, Syn. ขั้นแรก, ขั้นต้น, Ant. ชั้นสุดท้าย, ขั้นสุดท้าย, Example: ในชั้นต้น ทุกคนต้องหัดวาดภาพทิวทัศน์ก่อน, Count Unit: ชั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[beūangton] (adv) EN: at the beginning  FR: au début
ช่วงต้น[chūang ton] (n, exp) EN: beginning
เดิมที[doēmthī] (adv) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally  FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[doēm thīdīo] (adv) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning
ฟองมัน (๏)[føngman] (n) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph]
หัวเก่า[hūakao] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)  FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวคุ้ง[hūakhung] (n) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river  FR: méandre [m]
หัวลม[hūalom] (n) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter
หัวงาน[hūa-ngān] (n) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project
หัวออก[hūa-øk] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ)  FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEGINNER B IH0 G IH1 N ER0
BEGINNERS B IH0 G IH1 N ER0 Z
BEGINNING B IH0 G IH1 N IH0 NG
BEGINNER'S B IH0 G IH1 N ER0 Z
BEGINNINGS B IH0 G IH1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beginner (n) bˈɪgˈɪnər (b i1 g i1 n @ r)
beginners (n) bˈɪgˈɪnəz (b i1 g i1 n @ z)
beginning (v) bˈɪgˈɪnɪŋ (b i1 g i1 n i ng)
beginnings (n) bˈɪgˈɪnɪŋz (b i1 g i1 n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] beginning or continuing an action; upward movement; stand up, #229 [Add to Longdo]
年初[nián chū, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄨ, ] beginning of the year, #4,725 [Add to Longdo]
开头[kāi tóu, ㄎㄞ ㄊㄡˊ, / ] beginning, #10,245 [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] beginning; first day of lunar month, #16,767 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, / ] beginnings; clues; mental state; thread, #29,660 [Add to Longdo]
初学者[chū xué zhě, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, / ] beginning student, #32,485 [Add to Longdo]
开春[kāi chūn, ㄎㄞ ㄔㄨㄣ, / ] beginning of spring; the lunar New Year, #32,779 [Add to Longdo]
纪元[jì yuán, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] beginning of an era, #51,262 [Add to Longdo]
年代初[nián dài chū, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ ㄔㄨ, ] beginning of an age; beginning of a decade [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Beginn(n) |der| การเริ่มต้น, จุดเริ่ม, See also: der Anfang
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่ม เช่น Das Wintersemester hat im Oktober begonnen. ภาคเรียนฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม, See also: anfangen
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่มต้น mit etwas beginnen; เช่น Der VfB Stuttgart hat mit einem 3:0 (drei zu null) Sieg gegen die Bayern in dieser Saison begonnen. ทีมชตุตการ์ทเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะเหนือทีมบาเยิร์น 3 ต่อ 0, See also: starten, A. aufhören, abschliessen, beenden, Related: loslegen, Syn. anfangen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beginn {m}; Inkrafttreten {n}inception [Add to Longdo]
Beginn {m}; Anfang {m}; Anbruch {m}; Einführung {f}advent [Add to Longdo]
beginnt wiederreconvenes [Add to Longdo]
beginnen; anfangen | beginnend; anfangend | begonnen; angefangen | beginnt | begannto commence | commencing | commenced | commences | commenced [Add to Longdo]
beginnen | beginnend | beginntto initiate | initiating | initiates [Add to Longdo]
beginnen; aufbrechen (nach)to start (for) [Add to Longdo]
beginnt wiederrecommences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning [Add to Longdo]
ていうか[teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence) [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]
のっけ[nokke] (n) the very beginning [Add to Longdo]
ぴいぴい[piipii] (n,adj-f,adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor [Add to Longdo]
よって来たる;よって来る;因って来る;由って来る;因って来たる[よってきたる, yottekitaru] (exp,adj-f) (uk) originating; causing; beginning [Add to Longdo]
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] (n) {comp} beginning-of-tape marker; BOT marker [Add to Longdo]
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] (n) {comp} beginning of data [Add to Longdo]
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
行頭[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line [Add to Longdo]
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
初める[そめる, someru] beginnen ...someru [Add to Longdo]
滝口[たきぐち, takiguchi] Beginn_eines_Wasserfalls, oberes_Ende_eines_Wasserfalls [Add to Longdo]
発足[ほっそく, hossoku] Beginn, Eroeffnung [Add to Longdo]
立冬[りっとう, rittou] Beginn_des_Winters [Add to Longdo]
立夏[りっか, rikka] Beginn_des_Sommers [Add to Longdo]
[しょ, sho] BEGINN [Add to Longdo]
開幕[かいまく, kaimaku] Beginn_einer_Vorstellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top