ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

begin

B IH0 G IH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -begin-, *begin*
Possible hiragana form: べぎん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
begin(vi) เริ่ม, See also: เริ่มต้น, Syn. start, Ant. finish
begin(vi) ขึ้นต้น, See also: ตั้งต้น
begin(vi) เกิดขึ้น, See also: ก่อตั้ง
begin as(phrv) เริ่มต้นเป็น, See also: เริ่มด้วย, Syn. commence as, start as
begin on(phrv) เริ่มจัดการกับ, See also: เริ่มทำกับ, Syn. commence on, start on
beginner(n) ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Syn. amateur, Ant. expert
beginning(n) เริ่มแรก, See also: ตอนแรก, Syn. start, Ant. end
beginning(n) จุดเริ่มต้น, See also: จุดกำเนิด
begin with(phrv) เริ่มต้นด้วย, See also: เริ่มด้วย, Syn. commence with, start with
beginning with(phrv) เริ่มต้นจาก, Syn. start with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
begin(บิกิน') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ, See also: beginner n., Syn. initiate -Conf. start
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม,ระยะตั้งต้น,การมีกำเนิดจาก, Syn. origin, start

English-Thai: Nontri Dictionary
begin(vi, vt) เริ่มต้น,เริ่ม,ตั้งต้น,แต่แรก,ลงมือ
beginner(n) ผู้ริเริ่ม,ผู้เริ่มต้น,ผู้ตั้งต้น
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (BASIC)(ภาษา)เบสิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beginning of file labelป้ายเริ่มแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of file section labelป้ายเริ่มส่วนแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning of information markเครื่องหมายเริ่มต้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
beginning rhymeสัมผัสต้นบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
begin2001 is the year when the 21st century begins.
beginA capital letter is used at the beginning of a sentence.
beginA frenzied feasting tells of the beginning.
beginAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
beginAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
beginAfter that, internal temperature begins to climb rapidly.
beginAfter tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.
beginA good beginning makes a good ending.
beginA good beginning makes a good ending. [Proverb]
beginAlcohol is beginning to tell on his speech.
beginAll these late nights were beginning to tell on my health.
beginA lot of flowers begin to bloom in spring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นเดือน(n) beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai Definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
ประทุ(v) break out, See also: begin suddenly, Syn. ผุด, Ant. ดับ, มอด, Example: เมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดไอน้ำและความร้อนก็จะปะทุออกมาด้วย, Thai Definition: แตกหรือผุดออกมาด้วยแรงดัน
ย่อหน้า(v) indent, See also: begin a new paragraph, Example: นักเขียนบางคนไม่ยอมย่อหน้าด้วยคำว่าแต่, Thai Definition: เขียนหรือพิมพ์หนังสือขึ้นบรรทัดใหม่และร่นจากแนวซ้ายสุดเข้าไปพอสมควร เพื่อแสดงว่าขึ้นความตอนใหม่
เริ่มต้น(v) begin, See also: start, commence, initiate, originate, take the first step, make a beginning, Syn. เริ่ม, Ant. สิ้นสุด, Example: เพียงแค่เริ่มต้น คุณก็ท้อแล้วหรือ
เริ่มแรก(adj) beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Example: เครื่องจักสานในระยะเริ่มแรกนั้นเข้าใจว่ามีลักษณะหยาบ
แรกเริ่ม(adj) beginning, See also: first, initial, primary, incipient, original, Syn. เริ่มแรก, Ant. ตอนท้าย, สุดท้าย, Example: ในระยะแรกเริ่ม นักจิตวิทยาได้ใช้แนวความคิดที่แตกต่างไปจากในยุคปัจจุบัน
จุดเริ่ม(n) beginning, See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start, Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น, จุดแรกเริ่ม, Example: ที่นี่เป็นจุดเริ่มของแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ที่เก่าแก่กว่าอียิปต์เสียอีก, Count Unit: จุด, Thai Definition: ที่แรกเริ่ม, ที่ตั้งต้น
ขึ้นปีใหม่(v) begin the new year, See also: start a new year, Example: พอขึ้นปีใหม่เราก็จะจัดงานขึ้นบ้านใหม่ไปพร้อมกันด้วย, Thai Definition: ถึงเวลาเริ่มต้นปีต่อไป
ขึ้นต้น(v) begin, See also: commence, start, Syn. เริ่ม, เริ่มต้น, เกริ่น, Ant. ลงท้าย, จบ, Example: เมื่อเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ เรามักจะขึ้นต้นจดหมายว่ากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่, Thai Definition: ตั้งต้นเรื่องหรือเริ่มลงมือเขียนตอนต้นเรื่อง
เปิดฉาก(v) begin, See also: start, raise the curtain, begin the performance, play an overture, Syn. เริ่ม, โหมโรง, เปิดตัว, Ant. จบ, Example: ละครเปิดฉากไปสิบห้านาทีแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าปากจะพูด[ā pāk ja phūt] (v, exp) EN: open one's mouth ; begin to speak  FR: commencer à parler
เบื้องต้น[beūangton] (adv) EN: at the beginning  FR: au début
เบิกโรง[boēkrōng] (v) EN: begin ; open
ช่วงต้น[chūang ton] (n, exp) EN: beginning
เดิมที[doēmthī] (adv) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally  FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[doēm thīdīo] (adv) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning
ฟองมัน (๏)[føngman] (n) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph]
หัวเก่า[hūakao] (n) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)  FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวคุ้ง[hūakhung] (n) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river  FR: méandre [m]
หัวลม[hūalom] (n) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter

CMU English Pronouncing Dictionary
BEGIN B IH0 G IH1 N
BEGINS B IH0 G IH1 N Z
BEGIN'S B IH0 G IH1 N Z
BEGINNER B IH0 G IH1 N ER0
BEGINNERS B IH0 G IH1 N ER0 Z
BEGINNING B IH0 G IH1 N IH0 NG
BEGINNER'S B IH0 G IH1 N ER0 Z
BEGINNINGS B IH0 G IH1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
begin (v) bˈɪgˈɪn (b i1 g i1 n)
begins (v) bˈɪgˈɪnz (b i1 g i1 n z)
beginner (n) bˈɪgˈɪnər (b i1 g i1 n @ r)
beginners (n) bˈɪgˈɪnəz (b i1 g i1 n @ z)
beginning (v) bˈɪgˈɪnɪŋ (b i1 g i1 n i ng)
beginnings (n) bˈɪgˈɪnɪŋz (b i1 g i1 n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开始[kāi shǐ, ㄎㄞ ㄕˇ, / ] begin; beginning; start; initial, #130 [Add to Longdo]
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] beginning or continuing an action; upward movement; stand up, #229 [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, / ] begin; initiate; inaugurate; start; create, #1,605 [Add to Longdo]
[shǐ, ㄕˇ, ] begin, #2,168 [Add to Longdo]
年初[nián chū, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄨ, ] beginning of the year, #4,725 [Add to Longdo]
开庭[kāi tíng, ㄎㄞ ㄊㄧㄥˊ, / ] begin a (judicial) court session, #8,145 [Add to Longdo]
开场[kāi chǎng, ㄎㄞ ㄔㄤˇ, / ] begin; open; start, #8,403 [Add to Longdo]
开头[kāi tóu, ㄎㄞ ㄊㄡˊ, / ] beginning, #10,245 [Add to Longdo]
开拍[kāi pāi, ㄎㄞ ㄆㄞ, / ] begin shooting (a film), #16,569 [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, ] beginning; first day of lunar month, #16,767 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Beginn(n) |der| การเริ่มต้น, จุดเริ่ม, See also: der Anfang
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่ม เช่น Das Wintersemester hat im Oktober begonnen. ภาคเรียนฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม, See also: anfangen
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่มต้น mit etwas beginnen; เช่น Der VfB Stuttgart hat mit einem 3:0 (drei zu null) Sieg gegen die Bayern in dieser Saison begonnen. ทีมชตุตการ์ทเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะเหนือทีมบาเยิร์น 3 ต่อ 0, See also: starten, A. aufhören, abschliessen, beenden, Related: loslegen, Syn. anfangen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfangsspalte {f}begin column [Add to Longdo]
Beginn {m}; Inkrafttreten {n}inception [Add to Longdo]
Beginn {m}; Anfang {m}; Anbruch {m}; Einführung {f}advent [Add to Longdo]
beginnt wiederreconvenes [Add to Longdo]
beging feierlichsolemnized [Add to Longdo]
beginnen; anfangen | beginnend; anfangend | begonnen; angefangen | beginnt | begannto commence | commencing | commenced | commences | commenced [Add to Longdo]
beginnen | beginnend | beginntto initiate | initiating | initiates [Add to Longdo]
beginnen; aufbrechen (nach)to start (for) [Add to Longdo]
beginnt wiederrecommences [Add to Longdo]
Fangen Sie an zu lesen!Begin reading! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し始める;為始める;仕始める[しはじめる, shihajimeru] (v1,vt) (See 為る・する・1) to begin; to start [Add to Longdo]
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning [Add to Longdo]
ていうか[teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence) [Add to Longdo]
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start [Add to Longdo]
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]
のっけ[nokke] (n) the very beginning [Add to Longdo]
ぴいぴい[piipii] (n,adj-f,adv) (1) (on-mim) whistling or chirping; (2) flute; (3) beginner; (4) poor [Add to Longdo]
よって来たる;よって来る;因って来る;由って来る;因って来たる[よってきたる, yottekitaru] (exp,adj-f) (uk) originating; causing; beginning [Add to Longdo]
アイキャッチ[aikyacchi] (n) short clip used to begin and end commercial breaks on Japanese TV (wasei [Add to Longdo]
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] (n) {comp} beginning-of-tape marker; BOT marker [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
行頭[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line [Add to Longdo]
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
初める[そめる, someru] beginnen ...someru [Add to Longdo]
滝口[たきぐち, takiguchi] Beginn_eines_Wasserfalls, oberes_Ende_eines_Wasserfalls [Add to Longdo]
発足[ほっそく, hossoku] Beginn, Eroeffnung [Add to Longdo]
立冬[りっとう, rittou] Beginn_des_Winters [Add to Longdo]
立夏[りっか, rikka] Beginn_des_Sommers [Add to Longdo]
[しょ, sho] BEGINN [Add to Longdo]
開幕[かいまく, kaimaku] Beginn_einer_Vorstellung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Begin
   n 1: Israeli statesman (born in Russia) who (as prime minister
      of Israel) negotiated a peace treaty with Anwar Sadat (then
      the president of Egypt) (1913-1992) [syn: {Begin},
      {Menachem Begin}]
   v 1: take the first step or steps in carrying out an action; "We
      began working at dawn"; "Who will start?"; "Get working as
      soon as the sun rises!"; "The first tourists began to
      arrive in Cambodia"; "He began early in the day"; "Let's
      get down to work now" [syn: {get down}, {begin}, {get},
      {start out}, {start}, {set about}, {set out}, {commence}]
      [ant: {end}, {terminate}]
   2: have a beginning, in a temporal, spatial, or evaluative
     sense; "The DMZ begins right over the hill"; "The second
     movement begins after the Allegro"; "Prices for these homes
     start at $250,000" [syn: {begin}, {start}] [ant: {cease},
     {end}, {finish}, {stop}, {terminate}]
   3: set in motion, cause to start; "The U.S. started a war in the
     Middle East"; "The Iraqis began hostilities"; "begin a new
     chapter in your life" [syn: {begin}, {lead off}, {start},
     {commence}] [ant: {end}, {terminate}]
   4: begin to speak or say; "Now listen, friends," he began
   5: be the first item or point, constitute the beginning or
     start, come first in a series; "The number `one' begins the
     sequence"; "A terrible murder begins the novel"; "The
     convocation ceremony officially begins the semester"
   6: have a beginning, of a temporal event; "WW II began in 1939
     when Hitler marched into Poland"; "The company's Asia tour
     begins next month"
   7: have a beginning characterized in some specified way; "The
     novel begins with a murder"; "My property begins with the
     three maple trees"; "Her day begins with a workout"; "The
     semester begins with a convocation ceremony" [syn: {begin},
     {start}]
   8: begin an event that is implied and limited by the nature or
     inherent function of the direct object; "begin a cigar"; "She
     started the soup while it was still hot"; "We started physics
     in 10th grade" [syn: {begin}, {start}]
   9: achieve or accomplish in the least degree, usually used in
     the negative; "This economic measure doesn't even begin to
     deal with the problem of inflation"; "You cannot even begin
     to understand the problem we had to deal with during the war"
   10: begin to speak, understand, read, and write a language; "She
     began Russian at an early age"; "We started French in fourth
     grade"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top