ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beggar

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beggar-, *beggar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beggar(n) คนขอทาน, Syn. cadger, panhandler
beggar(n) คนจน, Syn. down-and-out, Ant. millionaire
beggar(vt) ทำให้ยากจนลง, See also: ทำให้เป็นคนขอทาน
beggarly(adj) ไม่เคยพอ, See also: ขี้เหนียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beggar(เบก'เกอร์) n. คนขอทาน,คนจน, See also: beggarly adj.
beggary(เบก'เกอรี) n. ความยากจน,คนขอทาน,ชีวิตคนขอทาน

English-Thai: Nontri Dictionary
beggar(n) ขอทาน,วนิพก,กระยาจก,คนจน
beggar(vt) ทำให้ยากจน,ทำให้หมดตัว,ทำให้หมดเกลี้ยง
beggarly(adj) เหมือนขอทาน,ยากจน,ยากไร้
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beggarsขอทาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beggarA female beggar was begging with five or six children following along.
beggarA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
beggarBeggars can't be choosers.
beggarBeggars can't be choosers. [Proverb]
beggarHe is little better than a beggar.
beggarHe is no better than a beggar.
beggarHe is no better than a beggar is.
beggarHe is rich, and lives like a beggar.
beggarI am no better than a beggar.
beggarIf wishes were horses, beggars might ride.
beggarI gave the beggar what money I had.
beggarOnce a beggar, always a beggar.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วนิพก(n) beggar (who sings to obtain money), See also: minstrel beggar, Syn. วณิพก, ขอทาน, คนขอทาน, Ant. เศรษฐี, คหบดี, Example: ทุกคนต้องมีอาชีพเพื่อความอยู่รอด จะเป็นขอทาน ยาจก วณิพกหรืออาชีพอะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัด หรือมีความรู้ความสามารถ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ขอทานโดยร้องเพลง หรือดีดสีตีเป่าให้ฟัง
กระจอกงอกง่อย(adj) poor, See also: beggarly, humble, shabby, inferior, Syn. ยากจน, Example: ฐานะกระจอกงอกง่อยอย่างเรามีแต่คนเขารังเกียจ, Thai Definition: ยากจนเข็ญใจ
กระยาจก(n) beggar, Syn. ขอทาน, ยาจก, วณิพก, Example: กระยาจกคนนั้นดูน่าสงสารจัง, Count Unit: คน, Thai Definition: คนขอทาน
ขอทาน(n) beggar, Syn. ยาจก, วณิพก, Example: ระยะนี้มีขอทานข้ามชาติเข้ามามากทั้งพม่า เขมร และปากีสถาน บังกลาเทศ, Count Unit: คน, Thai Definition: เรียกบุคคลที่หาเลี้ยงชีพอย่างนั้นว่า ขอทาน
ความยากจน(n) poverty, See also: beggary, impoverishment, Syn. ความยากจนข้นแค้น, ความจน, ความแร้นแค้น, Ant. ความรวย, ความร่ำรวย, Example: ประชาชนกำลังแสวงหาทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความยากจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนขอทาน[khonkhøthān] (n) EN: beggar  FR: mendiant [m]
ขอทาน[khøthān] (n) EN: beggar ; mendicant  FR: mendiant [m] ; mendiante [f] ; mendigot [m] (fam. - vx)
ความยากจน[khwām yākjon] (n) EN: poverty ; beggary ; impoverishment  FR: pauvreté [f] ; indigence [f] (vx)
กุ๊ย[kui] (n) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler  FR: clochard [m] ; clodo (fam.) [m] ; mendiant [m] ; vagabond [m]
ยาจก[yājok] (n) EN: beggar ; pauper ; por man  FR: indigent [m] (vx) ; nécessiteux [m] (vx) ; pauvre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEGGAR B EH1 G ER0
BEGGARS B EH1 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beggar (v) bˈɛgər (b e1 g @ r)
beggars (v) bˈɛgəz (b e1 g @ z)
beggary (n) bˈɛgəriː (b e1 g @ r ii)
beggared (v) bˈɛgəd (b e1 g @ d)
beggarly (j) bˈɛgəliː (b e1 g @ l ii)
beggaring (v) bˈɛgərɪŋ (b e1 g @ r i ng)
beggarman (n) bˈɛgəmæn (b e1 g @ m a n)
beggarmen (n) bˈɛgəmɛn (b e1 g @ m e n)
beggarwoman (n) bˈɛgəwumən (b e1 g @ w u m @ n)
beggarwomen (n) bˈɛgəwɪmɪn (b e1 g @ w i m i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乞丐[qǐ gài, ㄑㄧˇ ㄍㄞˋ, ] beggar, #12,605 [Add to Longdo]
丐帮[gài bāng, ㄍㄞˋ ㄅㄤ, / ] beggars' union; a group of beggars, #22,367 [Add to Longdo]
花子[huā zi, ㄏㄨㄚ ㄗ˙, ] beggar (old term), #46,437 [Add to Longdo]
乞儿[qǐ r, ㄑㄧˇ ㄖ˙, / ] beggar, #61,490 [Add to Longdo]
乞人[qǐ rén, ㄑㄧˇ ㄖㄣˊ, ] beggar [Add to Longdo]
化子[huā zi, ㄏㄨㄚ ㄗ˙, ] beggar (old term); same as 花子 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bettler {m} | Bettler {pl}beggar | beggars [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レゲエおじさん[regee ojisan] (n) (col) beggar; homeless [Add to Longdo]
伊勢乞食[いせこじき, isekojiki] (exp) (sl) beggars at Ise Grand Shrine (expression used to deride stingy people from Ise) [Add to Longdo]
河原乞食[かわらこじき, kawarakojiki] (n) (derog) (from unlicensed actors in Edo-period Kyoto acting on the riverbanks near Shijō Bridge) actors; players; riverbank beggars [Add to Longdo]
河原者[かわらもの, kawaramono] (n) (1) beggar; derelict; (2) (derog) (See 河原乞食) player; actor; actress; theatre people [Add to Longdo]
御薦;お薦[おこも, okomo] (n) (arch) (See 薦被り) beggar [Add to Longdo]
乞食[こじき(P);こつじき, kojiki (P); kotsujiki] (n) (1) (sens) beggar; (n,vs) (2) begging; (P) [Add to Longdo]
乞食を三日すれば止められぬ[こじきをみっかすればやめられぬ, kojikiwomikkasurebayamerarenu] (exp) (id) Once a beggar, always a beggar [Add to Longdo]
乞丐[こつがい;かたい;かったい;きっかい, kotsugai ; katai ; kattai ; kikkai] (n) beggar; bum [Add to Longdo]
薦;菰[こも, komo] (n) (1) (abbr) woven straw mat (orig. made of wild rice leaves); (2) (See 薦被り) beggar; (3) (arch) (See 真菰) Manchurian wild rice (Zizania latifolia) [Add to Longdo]
薦被り[こもかぶり, komokaburi] (n) cask wrapped in straw matting; beggar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  beggar
      n 1: a pauper who lives by begging [syn: {beggar}, {mendicant}]
      v 1: be beyond the resources of; "This beggars description!"
      2: reduce to beggary [syn: {beggar}, {pauperize}, {pauperise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top