ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beetle

B IY1 T AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beetle-, *beetle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beetle(n) แมลงปีกแข็งเช่น ตัวด้วง
beetle(vi) ไปหรือมาอย่างรีบร้อน
beetle(n) สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายค้อน, See also: ไม้ตี
beetle(vi) ยื่นออกมา, See also: โผล่ออกมา, Syn. jut
beetle(adj) ที่ยื่นออกมา, See also: ที่โผล่ออกมา
beetle off(phrv) ปลีกตัวออกไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผละไปโดยเร็ว, ละทิ้งไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beetle(บี'เทิล) n. แมลงปีกแข็ง
dung beetlen. แมลงปีกแข็งที่อยู่ตามมูลสัตว์
snout beetlen. =weevil (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
beetle(n) แมลงปีกแข็ง,คนสายตาสั้น,ค้อน,เครื่องทุบ
beetle(vt) ยื่นออก,โผล่ออก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beetlesแมลงปีกแข็ง [การแพทย์]
Beetles, Bombardแมลงก้นกระดก [การแพทย์]
Beetles, Grainมอดกินเมล็ดธัญญพืช [การแพทย์]
Beetles, Oilด้วงเดือนห้า [การแพทย์]
Beetles, Roveด้วงก้นงอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beetleWe raced our beetles.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วง[duang = dūang] (n) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm  FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
ด้วงดิ่ง[duang ding] (n, exp) EN: True Water Beetle ; Predaceous Diving Beetle ; Diving Beetle
ด้วงขี้ควาย[duang khīkhwāi] (n) EN: Dung beetle ?
ด้วงขี้ควาย[duang khīkhwāi] (n) EN: Dung beetle ?
ด้วงขี้ควาย[duang khīkhwāi] (n) EN: Dung beetle ?
ด้วงกว่าง[duang kwāng] (n) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle
ด้วงมะพร้าว[duang maphrāo] (n) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle  FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ด้วงม่วง[duang muang] (n) EN: Long-horned Beetle ?
ด้วงน้ำ[duang nām] (n) EN: Crawling Water Beetle
ด้วงหนวดพู่[duang nūat phū] (n) EN: long-horned beetle

CMU English Pronouncing Dictionary
BEETLE B IY1 T AH0 L
BEETLES B IY1 T AH0 L Z
BEETLEJUICE B IY1 T AH0 L JH UW2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beetle (v) bˈiːtl (b ii1 t l)
beetled (v) bˈiːtld (b ii1 t l d)
beetles (v) bˈiːtlz (b ii1 t l z)
beetle-browed (j) bˈiːtl-braud (b ii1 t l - b r au d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甲虫[jiǎ chóng, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] beetle, #42,279 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] beetle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Käfer {m} | Käfer {pl}beetle | beetles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
コロラド葉虫[コロラドはむし;コロラドハムシ, kororado hamushi ; kororadohamushi] (n) (uk) Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) [Add to Longdo]
ハーキュリーズ;ヘラクレス;ヘーラクレース;ヘルクレス[ha-kyuri-zu ; herakuresu ; he-rakure-su ; herukuresu] (n) (1) Hercules; Herakles; (2) (ヘルクレス only) (abbr) Dynastes hercules (variety of rhinoceros beetle) [Add to Longdo]
ビートル[bi-toru] (n) beetle [Add to Longdo]
ヤツバキクイムシ[yatsubakikuimushi] (n) spruce bark beetle (Ips typographus) [Add to Longdo]
稲根喰葉虫;稲根喰い葉虫[いねねくいはむし;イネネクイハムシ, inenekuihamushi ; inenekuihamushi] (n) (uk) Donacia provostii (species of leaf beetle) [Add to Longdo]
羽隠;隠翅虫;羽隠虫;羽隠し[はねかくし;ハネカクシ, hanekakushi ; hanekakushi] (n) (uk) rove beetle [Add to Longdo]
瓜羽虫;瓜金花虫[うりはむし;ウリハムシ, urihamushi ; urihamushi] (n) (uk) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]
瓜蝿;瓜蠅[うりばえ;ウリバエ, uribae ; uribae] (n) (uk) (obsc) (See 瓜羽虫) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]
黄金虫;金亀子[こがねむし, koganemushi] (n) (1) (uk) scarabaeid beetle; (2) Mimela splendens (metallic-green scarabaeid beetle) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beetle
   adj 1: jutting or overhanging; "beetle brows" [syn: {beetle},
       {beetling}]
   n 1: insect having biting mouthparts and front wings modified to
      form horny covers overlying the membranous rear wings
   2: a tool resembling a hammer but with a large head (usually
     wooden); used to drive wedges or ram down paving stones or
     for crushing or beating or flattening or smoothing [syn:
     {mallet}, {beetle}]
   v 1: be suspended over or hang over; "This huge rock beetles
      over the edge of the town" [syn: {overhang}, {beetle}]
   2: fly or go in a manner resembling a beetle; "He beetled up the
     staircase"; "They beetled off home"
   3: beat with a beetle

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top