ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beet

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beet-, *beet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beet(n) พืชชนิดหนึ่งคล้ายหัวผักกาด
beetle(n) แมลงปีกแข็งเช่น ตัวด้วง
beetle(vi) ไปหรือมาอย่างรีบร้อน
beetle(n) สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายค้อน, See also: ไม้ตี
beetle(vi) ยื่นออกมา, See also: โผล่ออกมา, Syn. jut
beetle(adj) ที่ยื่นออกมา, See also: ที่โผล่ออกมา
beetroot(n) หัวบีตรูตใช้เป็นอาหารสัตว์, Syn. beet
beetle off(phrv) ปลีกตัวออกไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผละไปโดยเร็ว, ละทิ้งไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beet(บีท) n. พืชจำพวก Betaที่มีรากใหญ่สีแดงหรือขาว รากที่กินได้ของพืชจำพวก นี้,ใบของพืชจำพวก นี้ ใช้ทำสลัดกินได้
beet sugarn. น้ำตาลจากรากต้นsugar beet
beetle(บี'เทิล) n. แมลงปีกแข็ง
dung beetlen. แมลงปีกแข็งที่อยู่ตามมูลสัตว์
snout beetlen. =weevil (ดู)
sugar beetn. ต้นบีท มีรากหัวสีขาวที่ใช้ทำน้ำตาล

English-Thai: Nontri Dictionary
beet(n) หัวผักกาด
beetle(n) แมลงปีกแข็ง,คนสายตาสั้น,ค้อน,เครื่องทุบ
beetle(vt) ยื่นออก,โผล่ออก
beetling(adj) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beetหัวบีท [การแพทย์]
Beetlesแมลงปีกแข็ง [การแพทย์]
Beetles, Bombardแมลงก้นกระดก [การแพทย์]
Beetles, Grainมอดกินเมล็ดธัญญพืช [การแพทย์]
Beetles, Oilด้วงเดือนห้า [การแพทย์]
Beetles, Roveด้วงก้นงอน [การแพทย์]
Beetrootหัวบีท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beetActually if you eat beets your urine may turn a light pink colour.
beetBeethoven goes to the piano, sits down at it, and begins to play.
beetBeethoven was a great musician.
beetBeethoven was deaf in his late years.
beetDo you have Beethoven?
beetHave you ever listened to Beethoven's "Ninth"?
beetI feel a strong attraction to the music of Beethoven.
beetI think Beethoven is as great a composer as ever lived.
beetI think he will become a Beethoven.
beetShe likes classical composer such as Beethoven and Bach.
beetWe have a complete set of the recordings of Beethoven's symphonies.
beetWe raced our beetles.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีทรูท[bītrūt] (n) EN: beetroot  FR: betterave potagère [f]
ด้วง[duang = dūang] (n) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm  FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
ด้วงดิ่ง[duang ding] (n, exp) EN: True Water Beetle ; Predaceous Diving Beetle ; Diving Beetle
ด้วงขี้ควาย[duang khīkhwāi] (n) EN: Dung beetle ?
ด้วงขี้ควาย[duang khīkhwāi] (n) EN: Dung beetle ?
ด้วงขี้ควาย[duang khīkhwāi] (n) EN: Dung beetle ?
ด้วงกว่าง[duang kwāng] (n) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle
ด้วงมะพร้าว[duang maphrāo] (n) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle  FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ด้วงม่วง[duang muang] (n) EN: Long-horned Beetle ?
ด้วงน้ำ[duang nām] (n) EN: Crawling Water Beetle

CMU English Pronouncing Dictionary
BEET B IY1 T
BEETS B IY1 T S
BEETLE B IY1 T AH0 L
BEETON B IY1 T AH0 N
BEETLES B IY1 T AH0 L Z
BEETHOVEN B EY1 T OW0 V AH0 N
BEETHOVEN'S B EY1 T OW0 V AH0 N Z
BEETLEJUICE B IY1 T AH0 L JH UW2 S
BEETHOVENIAN B EY2 T OW0 V IY1 N IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beet (n) bˈiːt (b ii1 t)
beets (n) bˈiːts (b ii1 t s)
beetle (v) bˈiːtl (b ii1 t l)
beetled (v) bˈiːtld (b ii1 t l d)
beetles (v) bˈiːtlz (b ii1 t l z)
beetling (v) bˈiːtlɪŋ (b ii1 t l i ng)
beetroot (n) bˈiːtruːt (b ii1 t r uu t)
Beethoven (n) bˈɛɪthouvən (b ei1 t h ou v @ n)
beetroots (n) bˈiːtruːts (b ii1 t r uu t s)
beetle-browed (j) bˈiːtl-braud (b ii1 t l - b r au d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝多芬[Bèi duō fēn, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄈㄣ, / ] Beethoven, #28,950 [Add to Longdo]
甜菜[tián cài, ㄊㄧㄢˊ ㄘㄞˋ, ] beet, #33,118 [Add to Longdo]
甲虫[jiǎ chóng, ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] beetle, #42,279 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] beetle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beet {n}; Blumenbeet {n} | Beete {pl}bed | beds [Add to Longdo]
Beet {n}; Gemüsebeet {n}plot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
コロラド葉虫[コロラドはむし;コロラドハムシ, kororado hamushi ; kororadohamushi] (n) (uk) Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata) [Add to Longdo]
スイスチャード[suisucha-do] (n) (See 不断草) Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla); silverbeet [Add to Longdo]
ハーキュリーズ;ヘラクレス;ヘーラクレース;ヘルクレス[ha-kyuri-zu ; herakuresu ; he-rakure-su ; herukuresu] (n) (1) Hercules; Herakles; (2) (ヘルクレス only) (abbr) Dynastes hercules (variety of rhinoceros beetle) [Add to Longdo]
ビーツ[bi-tsu] (n) beets [Add to Longdo]
ビート[bi-to] (n) (1) beet; (2) beat; (P) [Add to Longdo]
ビートル[bi-toru] (n) beetle [Add to Longdo]
ベートーヴェン(P);ベートーベン;ヴェートーベン[be-to-ven (P); be-to-ben ; ve-to-ben] (n) Beethoven; (P) [Add to Longdo]
ボルシチ[borushichi] (n) borscht (Eastern European and Russian soup, usu. made with beets) (rus [Add to Longdo]
ヤツバキクイムシ[yatsubakikuimushi] (n) spruce bark beetle (Ips typographus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beet
   n 1: biennial Eurasian plant usually having a swollen edible
      root; widely cultivated as a food crop [syn: {beet},
      {common beet}, {Beta vulgaris}]
   2: round red root vegetable [syn: {beet}, {beetroot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top