ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beef

B IY1 F   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beef-, *beef*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beef(n) เนื้อวัว, See also: วัวที่เลี้ยงไว้ฆ่าเป็นอาหาร
beef(vi) บ่น (คำสแลง), Syn. complaint
beef(n) การบ่น, Syn. complaint, Ant. compliment
beef(n) กำลังกล้ามเนื้อ, See also: อำนาจ, พละกำลัง
beefy(adj) อ้วนมาก
beef up(phrv) ทำให้แข็งแกร่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้แข็งแรง, ทำให้มีพละกำลัง
beefier(adj) อ้วนมาก (ขั้นกว่าของ beefy)
beefily(adv) อย่างอ้วนมาก
beefcake(n) ชายที่มีกล้ามใหญ่
beefiest(adj) อ้วนมาก (ขั้นสูงสุดของ beefy)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beef(บีฟ) {beefed,beefing,beefs} n. เนื้อวัว,เนื้อควาย,วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหาร,กำลังกล้ามเนื้อ,อำนาจ,พละกำลัง,น้ำหนัก,การบ่น vi. บ่น, See also: beef up ทำให้แข็งแรง, เพิ่มกำลัง, เพิ่มจำนวน
beef cattlen. วัวหรือควายสำหรับฆ่าเป็นอาหาร
bullybeefn. เนื้อวัวกระป๋อง

English-Thai: Nontri Dictionary
beef(n) เนื้อวัว
beefy(adj) อ้วน,มีแต่เนื้อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beefเนื้อโค [TU Subject Heading]
Beef cattleโคเนื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Beef cattleโคเนื้อ [TU Subject Heading]
Beef cattle breedsพันธุ์โคเนื้อ [TU Subject Heading]
Beef Extractสารสกัดจากเนื้อวัว [การแพทย์]
Beef industryอุตสาหกรรมเนื้อโค [TU Subject Heading]
Beef RBC Suspensionเม็ดเลือดแดงของวัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beef upเสริมกำลัง เช่น Security was beefed up at the homes of government officials.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beefAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
beefAfrica is exporting beef to Europe.
beefAs a rule of thumb, you should plan on one pound of beef for every two guests.
beefBeef ground with pork.
beefBeef is expensive nowadays.
beefBeef please.
beefBeef, please.
beefHave you got any preference between beef and lamb?
beefHe doesn't like beef. Neither do I.
beefHorseradish tastes good on roast beef sandwiches.
beefHow about some more roast beef?
beefHow do you like your beef stew?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคเนื้อ(n) beef cattle, See also: beef, cattle, cow, Syn. วัวเนื้อ, Example: ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีผู้นิยมทำฟาร์มโคเนื้อมากนักในประเทศไทย, Count Unit: ตัว, Thai Definition: วัวที่เลี้ยงไว้สำหรับรับประทานเนื้อ
เนื้อสะเต๊ะ(n) beef satay, See also: beef brochette, beef kebab, Syn. สะเต๊ะเนื้อ, Example: อาหารว่างจานแรกเป็นเนื้อสะเต๊ะ, Count Unit: ไม้, Thai Definition: เนื้อวัวปรุงรสแล้วเสียบไม้ย่างไฟกินกับน้ำจิ้มและแตงกวาดอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูปลาช่อน[hūplāchøn] (n) EN: Copper beef-steak ; Copper leaf ; Painted copperleaf ; Jacob's coat
แกงกะหรี่เนื้อ[kaēng karī neūa] (xp) EN: beef curry  FR: boeuf au curry
แกงเขียวหวาน[kaēng khīo wān] (n, exp) EN: green curry ; (beef or chicken) green curry  FR: curry vert [m]
แกงมัสมั่นเนื้อวัว[kaēng matsaman neūa wūa] (xp) EN: beef masaman curry
ข้าวหมก[khāomok] (x) EN: Islamic dish consisting of rice with buried meat ; spiced rice steamed with chicken/beef/mutton
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ[kuaytīo neūa sap] (xp) EN: rice noodles with chopped beef
ลาบอีสาน[lāp Īsān] (n, exp) EN: raw chopped beef salad
ลาบเนื้อ[lāp neūa] (n, exp) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies)
น้ำมันวัว[nāmman wūa] (n, exp) EN: beef fat
เนื้อ[neūa] (n) EN: beef  FR: viande de boeuf [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEEF B IY1 F
BEEFS B IY1 F S
BEEFY B IY1 F IY0
BEEFED B IY1 F T
BEEFING B IY1 F IH0 NG
BEEFEATER B IY1 F IY2 T ER0
BEEFERMAN B IY1 F ER0 M AH0 N
BEEFSTEAK B IY1 F S T EY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beef (v) bˈiːf (b ii1 f)
beefs (v) bˈiːfs (b ii1 f s)
beefy (j) bˈiːfiː (b ii1 f ii)
beefed (v) bˈiːft (b ii1 f t)
beefier (j) bˈiːfɪəʳr (b ii1 f i@ r)
beefing (v) bˈiːfɪŋ (b ii1 f i ng)
beefiest (j) bˈiːfɪɪst (b ii1 f i i s t)
beefeater (n) bˈiːfiːtər (b ii1 f ii t @ r)
beefsteak (n) bˈiːfstɛɪk (b ii1 f s t ei k)
beefeaters (n) bˈiːfiːtəz (b ii1 f ii t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛肉[niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, ] beef, #6,308 [Add to Longdo]
牛肉面[niú ròu miàn, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, ] beef noodle soup, #28,322 [Add to Longdo]
菜牛[cài niú, ㄘㄞˋ ㄋㄧㄡˊ, ] beef cattle (grown for meat), #103,108 [Add to Longdo]
牛肉芹菜[niú ròu qín cài, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄑㄧㄣˊ ㄘㄞˋ, ] beef and celery [Add to Longdo]
芥兰牛肉[jiè lán niú ròu, ㄐㄧㄝˋ ㄌㄢˊ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, / ] beef with broccoli [Add to Longdo]
铁板牛肉[tiě bǎn niú ròu, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, / ] beef grilled on a hot iron plate [Add to Longdo]
青椒牛柳[qīng jiāo niú liǔ, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, ] beef with green peppers [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beefsteak {n}beefsteak [Add to Longdo]
Kraftbrühe {f} [cook.] | Kraftbrühen {pl}beef tea | beef teas [Add to Longdo]
Rinderroulade {f} [cook.]beef roll [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
どて焼き;どて焼;土手焼き;土手焼[どてやき, doteyaki] (n) beef sinew stewed in miso and mirin [Add to Longdo]
ほじそ[hojiso] (n) flowers heads of beefsteak plant (food) [Add to Longdo]
エージドビーフ[e-jidobi-fu] (n) aged beef [Add to Longdo]
カルビ[karubi] (n) {food} Korean-style beef ribs (kor [Add to Longdo]
コールドビーフ[ko-rudobi-fu] (n) cold beef [Add to Longdo]
コンビーフ;コーンビーフ[konbi-fu ; ko-nbi-fu] (n) corned beef [Add to Longdo]
サザンビーフ[sazanbi-fu] (n) "southern" beef (i.e. produced in Australia) [Add to Longdo]
チルドビーフ[chirudobi-fu] (n) chilled beef [Add to Longdo]
テキ[teki] (n) (abbr) beefsteak; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beef
   n 1: cattle that are reared for their meat [syn: {beef}, {beef
      cattle}]
   2: meat from an adult domestic bovine [syn: {beef}, {boeuf}]
   3: informal terms for objecting; "I have a gripe about the
     service here" [syn: {gripe}, {kick}, {beef}, {bitch},
     {squawk}]
   v 1: complain; "What was he hollering about?" [syn: {gripe},
      {bitch}, {grouse}, {crab}, {beef}, {squawk}, {bellyache},
      {holler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top