ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beatitude

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beatitude-, *beatitude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beatitude(n) ความสุขอย่างยิ่ง, See also: ความปิติอย่างยิ่ง, Syn. blessedness, happiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร

English-Thai: Nontri Dictionary
beatitude(n) ความเป็นสุข,สุขคติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรินิพพาน[parinipphān] (n) EN: nirvana ; state of complete bliss  FR: nirvana [m] ; félicité [f] ; béatitude [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beatitude (n) bˈɪˈætɪtjuːd (b i1 a1 t i t y uu d)
beatitudes (n) bˈɪˈætɪtjuːdz (b i1 a1 t i t y uu d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
至福[しふく, shifuku] (n,adj-no) beatitude; supreme bliss [Add to Longdo]
八福[はちふく, hachifuku] (n) the Beatitudes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beatitude
   n 1: a state of supreme happiness [syn: {blessedness},
      {beatitude}, {beatification}]
   2: one of the eight sayings of Jesus at the beginning of the
     Sermon on the Mount; in Latin each saying begins with
     `beatus' (blessed); "her favorite Beatitude is `Blessed are
     the meek for they shall inherit the earth'"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top