ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beard

B IH1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beard-, *beard*, bear
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beard(n) เครา
beard(n) ขนใต้คางสัตว์
beard(n) ขนแหลมที่รวงข้าว
beard(vt) ต่อต้านอย่างกล้าหาญ, Syn. defy
bearded clam(sl) อวัยวะเพศหญิง
bearded axe wound(sl) ช่องคลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beard(เบียร์ด) n. เครา,หนวด,หนวดสัตว์,ขนแหลมที่รวงข้าว,กลุ่มขนบนผลของพืช vt. ดึงหรือถอนเคราหรือหนวด
bluebeard nชายที่มีเมียหลายคนไว้หลายแห่ง
graybeard(เกร'เบียด) n. คนที่เคราสีขาว,คนแก่,นักปราชญ์., See also: graybearded adj.
old man's beardn. ชื่อไม้เลื้อยจำพวกหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
beard(n) หนวดเครา
bearded(adj) มีหนวดมีเครา
beardless(adj) ไม่มีหนวด,ไม่มีเครา
graybeard(n) คนแก่,คนชรา,ผู้เฒ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beardขนเครา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
beardedมีขนเครา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beardHe grew a beard to look more mature.
beardHe grew a beard while he was on holiday.
beardHe thought of growing a beard but gave that up.
beardHe wears a beard.
beardHis beard made him look older by ten years.
beardI know that German with a long beard.
beardIt is pleasant to shave off my beard.
beardMy beard grows quickly.
beardPlease shave my beard.
beardPossibly because he's got a beard, he looks scary at first glance but he's really a kind man.
beardShaving off your beard took ten years off you.
beardThe beard does not make the philosopher.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนวดเครา(n) beard, Example: เขาเม้มปากจนหนวดเครากลายเป็นกระจุกเดียวกัน
เครา(n) beard, See also: whiskers, Syn. หนวดเครา, Example: เขาเม้มปากจนเครากลายเป็นกระจุกเดียวกัน, Thai Definition: ขนที่ขึ้นตามแก้มหรือขากรรไตร
มัสสุ(n) beard, See also: whisker, moustache, Syn. พระมัสสุ, หนวด, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน, Notes: (บาลี)
มัสสุ(n) beard, See also: whisker, moustache, Syn. พระมัสสุ, หนวด, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน, Notes: (บาลี)
ทาฐิกะ(n) beard, See also: moustache, whisker, Syn. ทาฒิกะ, เครา, หนวด, Count Unit: เส้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครา[khrao] (n) EN: beard  FR: barbe [f]
นกจาบคาเคราแดง[nok jāp khā khrao daēng] (n, exp) EN: Red-bearded Bee-eater  FR: Guêpier à fraise [m] ; Guêpier barbe-rouge [m]
นกจาบคาเคราน้ำเงิน[nok jāp khā khrao nāmngoēn] (n, exp) EN: Blue-bearded Bee-eater  FR: Guêpier à barbe bleue [m]
หนวด[nūat] (n) EN: moustache = mustache (Am.) ; beard  FR: moustache [f]
หนวดเครา[nūat khrao] (n) EN: beard  FR: barbe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEARD B IH1 R D
BEARDS B IH1 R D Z
BEARDED B IH1 R D AH0 D
BEARDEN B IH1 R D AH0 N
BEARDMORE B IH1 R D M AO2 R
BEARDSLEE B IH1 R D Z L IY0
BEARDSLEY B IH1 R D Z L IY0
BEARDSTOWN B IH1 R D S T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beard (v) bˈɪəʳd (b i@1 d)
beards (v) bˈɪəʳdz (b i@1 d z)
bearded (v) bˈɪəʳdɪd (b i@1 d i d)
bearding (v) bˈɪəʳdɪŋ (b i@1 d i ng)
beardless (j) bˈɪəʳdləs (b i@1 d l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hú, ㄏㄨˊ, ] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians, #2,843 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, / ] beard; mustache, #2,843 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, / ] beard; necessary; must, #3,000 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, / ] beard; mustache, #3,000 [Add to Longdo]
胡子[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, / ] beard; moustache or whiskers; facial hair, #9,962 [Add to Longdo]
胡须[hú xū, ㄏㄨˊ ㄒㄩ, / ] beard, #24,010 [Add to Longdo]
[rán, ㄖㄢˊ, ] beard; whiskers, #24,457 [Add to Longdo]
[ér, ㄦˊ, ] beard; surname Er [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bartaxt {f}beard axe [Add to Longdo]
Bart {m} | Bärte {pl} | etw. in den Bart nuscheln | in den Bart brummen; vor sich hin murmelmbeard | beards | to mumble (mutter) sth. into one's beard | to mumble (away) to oneself [Add to Longdo]
Bartschneider {m}beard trimmer [Add to Longdo]
Granne {f} [bot.] | Grannen {pl}beard | beards [Add to Longdo]
Bartalgen {pl} (Compsopogon)beard algae [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひげを生やす;鬚を生やす[ひげをはやす, higewohayasu] (exp,v5s) to grow a beard [Add to Longdo]
もさもさ;モサモサ[mosamosa ; mosamosa] (vs) (1) hairy (person); thickly bearded person; (2) slow person; dull person [Add to Longdo]
ビアデッドコリー[biadeddokori-] (n) bearded collie [Add to Longdo]
ペガススベニハゼ[pegasusubenihaze] (n) greybearded pygmy goby (Trimma annosum, from the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
扱く[しごく, shigoku] (v5k,vt) (1) (uk) to draw through one's hand; to stroke (e.g. a beard); (2) (uk) to work someone hard [Add to Longdo]
猿麻桛(oK)[さるおがせ;サルオガセ, saruogase ; saruogase] (n) (uk) old man's beard (any lichen of genus Usnea) [Add to Longdo]
顎髭;顎鬚;顎ひげ[あごひげ, agohige] (n) beard (esp. on the chin); goatee [Add to Longdo]
顎鬚海豹[あごひげあざらし;アゴヒゲアザラシ, agohigeazarashi ; agohigeazarashi] (n) (uk) bearded seal (Erignathus barbatus) [Add to Longdo]
岩袋[いわぶくろ;イワブクロ, iwabukuro ; iwabukuro] (n) (uk) Penstemon frutescens (species of beardtongue) [Add to Longdo]
鬼田平子[おにたびらこ;オニタビラコ, onitabirako ; onitabirako] (n) (uk) Oriental false hawksbeard (Youngia japonica) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beard
   n 1: the hair growing on the lower part of a man's face [syn:
      {beard}, {face fungus}, {whiskers}]
   2: a tuft or growth of hairs or bristles on certain plants such
     as iris or grasses
   3: a person who diverts suspicion from someone (especially a
     woman who accompanies a male homosexual in order to conceal
     his homosexuality)
   4: hairy growth on or near the face of certain mammals
   5: tuft of strong filaments by which e.g. a mussel makes itself
     fast to a fixed surface [syn: {byssus}, {beard}]
   v 1: go along the rim, like a beard around the chin; "Houses
      bearded the top of the heights"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top