ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bead

B IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bead-, *bead*, bea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bead(n) ลูกปัด, See also: ลูกประคำ, สิ่งใดที่กลมเหมือนลูกปัด
bead(n) หยดเหงื่อ, Syn. blob, droplet
bead(vt) ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
beady(adj) เหมือนลูกปัด
beaded(adj) ตกแต่งด้วยลูกปัด
beadle(n) ผู้นำพิธีในโบสถ์ของยิว
beading(n) ขอบหรือริมของวัตถุที่ประดับด้วยลูกทรงกลม, Syn. astragal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary

English-Thai: Nontri Dictionary
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
bead(vt) ประดับด้วยลูกปัด
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beadแนวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beadขอบในยางนอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beadเป็นเม็ดๆ,ปม [การแพทย์]
Bead embroideryการเย็บปักถักร้อยลูกปัด [TU Subject Heading]
Bead Likeคล้ายสร้อยลูกประคำ [การแพทย์]
Bead Sealsส่วนปลายสุด [การแพทย์]
Beadedเป็นปุ่มปม [การแพทย์]
Beaded Appearanceเป็นตุ่มแบบลูกปัด,เหมือนลูกปัด [การแพทย์]
Beaded Chainเรียงกันเป็นเม็ดคล้ายลูกปัด [การแพทย์]
Beaded Patternลักษณะเป็นเม็ดขนาดต่างๆ [การแพทย์]
Beadingขูดเป็นร่อง [การแพทย์]
Beadlikeductsท่อโป่งออกทั่วไปเหมือนลูกปัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beadBeads of sweat stood on his forehead.
beadHe drew a bead on a stag at bay.
beadHer brow was beaded with perspiration.
beadHis naked back and arms were beaded with sweat.
beadThe hooded clouds, like friars, tell their beads in drops of rain.
beadThere were beads of sweat on his forehead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรอง(v) string (garland-flower), See also: bead (into necklace), Syn. ร้อย, Example: แม่ตื่นแต่เช้ามานั่งกรองมาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ง[leng] (v) EN: aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target  FR: viser ; pointer
ลูกปัด[lūk pat] (n) EN: bead  FR: perle de verre [f]
ลูกประคำ[lūk prakham] (n) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads  FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
ประคำ[prakham] (x) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet  FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAD B IY1 D
BEADS B IY1 D Z
BEADY B IY1 D IY0
BEADED B IY1 D IH0 D
BEADLE B IY1 D AH0 L
BEADLES B IY1 D AH0 L Z
BEADLING B IY1 D L IH0 NG
BEADWORK B IY1 D W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bead (n) bˈiːd (b ii1 d)
beads (n) bˈiːdz (b ii1 d z)
beady (j) bˈiːdiː (b ii1 d ii)
beadle (n) bˈiːdl (b ii1 d l)
beading (n) bˈiːdɪŋ (b ii1 d i ng)
beadles (n) bˈiːdlz (b ii1 d l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhū, ㄓㄨ, ] bead; pearl, #3,619 [Add to Longdo]
珠子[zhū zi, ㄓㄨ ㄗ˙, ] bead, #24,020 [Add to Longdo]
汗珠[hàn zhū, ㄏㄢˋ ㄓㄨ, ] beads of sweat, #28,929 [Add to Longdo]
汗珠子[hàn zhū zi, ㄏㄢˋ ㄓㄨ ㄗ˙, ] beads of sweat, #121,566 [Add to Longdo]
圆珠形离子交换剂[yuán zhū xíng lí zǐ jiāo huàn jì, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] bead-type ion exchanger [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perlarbeit {f}bead work [Add to Longdo]
Perle {f} (aus Glas, Holz) | Perlen {pl}bead | beads [Add to Longdo]
Schweißperle {f} | Schweißperlen {pl}bead of sweat | beads of sweat [Add to Longdo]
Schweißtropfen {m}bead of sweat [Add to Longdo]
Wulst {m}; Reifenwulst {f} | deformierter Wulstbead | distorted bead [Add to Longdo]
Alternativkontur {f} der Schulternbead seat optional contour [Add to Longdo]
Felgenschulter {f}bead seat (of rim) [Add to Longdo]
Felgenschulterradius {m}bead seat radius [Add to Longdo]
Hornfußradius {m}bead seat radius; heel radius [Add to Longdo]
Kernbruch {m}bead wire break [Add to Longdo]
Kerndurchmesser {m}bead wire diameter [Add to Longdo]
Kerngummierung {f}bead wire rubber [Add to Longdo]
Kernumwicklung {f}bead wire wrapping [Add to Longdo]
Schrägschulterring {m}bead seat ring [Add to Longdo]
Schulterbreite {f}bead seat width [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すかり;すがり[sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
ガラス玉;硝子球;ガラス球;硝子玉[ガラスだま, garasu dama] (n) glass sphere; glass bead; glass marble [Add to Longdo]
テグス[tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads [Add to Longdo]
ビーズ[bi-zu] (n) beads; (P) [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
玉の汗[たまのあせ, tamanoase] (exp,n) beads of sweat [Add to Longdo]
玉の緒[たまのお, tamanoo] (n) bead string; thread of life [Add to Longdo]
糸を通す[いとをとおす, itowotoosu] (exp,v5s) to thread (e.g. a needle, beads, etc.) [Add to Longdo]
珠暖簾[たまのれん, tamanoren] (n) curtain made of strung beads [Add to Longdo]
照星[しょうせい, shousei] (n) bead or front sight of a firearm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bead
   n 1: a small ball with a hole through the middle
   2: a shape that is spherical and small; "he studied the shapes
     of low-viscosity drops"; "beads of sweat on his forehead"
     [syn: {drop}, {bead}, {pearl}]
   3: a beaded molding for edging or decorating furniture [syn:
     {beading}, {bead}, {beadwork}, {astragal}]
   v 1: form into beads, as of water or sweat, for example
   2: decorate by sewing beads onto; "bead the wedding gown"
   3: string together like beads

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top