ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beacon

B IY1 K AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beacon-, *beacon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beacon(n) ไฟเตือนภัย, See also: ไฟสัญญาณ, Syn. flare
beacon(n) ไฟนำทางในการเดินเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beacon(บี'เคิน) n. กระโจมไฟ,สัญญาณไฟ,ดวงประทีป,เครื่องเตือน,กองไฟสัญญาณ vt. เตือน,เป็นสัญญาณให้,นำทาง,เป็นสัญญาณไฟให้, Syn. warning

English-Thai: Nontri Dictionary
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
beacon(vt) ให้สัญญาณ,เตือน,นำทาง,เป็นสัญญาณให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beaconเครื่องบอกตำแหน่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lock confirmed on Beacon Terra 1.ล็อคยืนยันเมื่อวันที่ บีคนเทระ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Is it like I have some sort of beacon that only dogs and men with severe emotional problems can hear?หรือฉันมีสัญญาณอะไรที่มีแต่หมา... กับผู้ชายมีปัญหาด้านอารมณ์ได้ยิน The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
But to use this thing, which we call the transit we have to be able to clearly view the summits of Newton Beacon and Whitchurch Hill.แต่การใช้ เจ้าสิ่งนี้ที่เราเรียกว่า เครื่องผ่าน ต้องเห็นข้อสรุปการวัด ของนิวตั้น เบค่อน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We've made measurements with those 2 hills and we already know the height of Newton Beacon and Whitchurch Hill.คือ เราจะทำ... จะทำการวัดเทียบกับ2 เนินนั่น เรารู้ความสูงของเนิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Emergency beacon activated."เริ่มส่งสัญญาณฉุกเฉิน" Event Horizon (1997)
We're defending Brooke Windham... whose very wealthy husband was found shot to death... in their Beacon Hill mansion.เรากำลังว่าความให้ บรู๊ค วินดัม ผู้ซึ่งมีสามีมหาเศรษฐีกลายเป็นศพ ที่แมนชั่นของพวกเขาเอง Legally Blonde (2001)
First, trash the locater beacon inside my ship, the one you jacked.หนึ่ง... ทำลายระบบแจ้งตำแหน่ง ของยานที่ชิงมาเสมอ The Chronicles of Riddick (2004)
When the moment is right, we will ignite the Beacon of the Liberty!เมื่อเวลานั้นมาถึง, เราจะจุดคบเพลิงเสรีภาพ! Madagascar (2005)
, your very own beacon in the night, oh, shit.ประทีปในยามค่ำคืนของคุณ โอ้ ตายแล้ว The Fog (2005)
This is a shining beacon of hope for...นี่เป็นไฟส่องทางให้กับ... The Devil Wears Prada (2006)
It has been a beacon of elegance and grace.มันเป็นไฟนำทาง ของความอลังการและงามสง่า The Devil Wears Prada (2006)
Jacob has always been a beacon of light.จาคอบเคยเข้ามาบอกกับฉันว่า Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประภาคาร(n) lighthouse, See also: beacon, Syn. กระโจมไฟ, เรือนตะเกียง, Example: แสงไฟประภาคารวูบวาบอยู่บนยอดเขา, Count Unit: หลัง

CMU English Pronouncing Dictionary
BEACON B IY1 K AH0 N
BEACONS B IY1 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beacon (n) bˈiːkən (b ii1 k @ n)
beacons (n) bˈiːkənz (b ii1 k @ n z)
beacon-fire (n) bˈiːkən-faɪər (b ii1 k @ n - f ai @ r)
Beaconsfield (n) bˈɛkənzfiːld (b e1 k @ n z f ii l d)
beacon-fires (n) bˈiːkən-faɪəz (b ii1 k @ n - f ai @ z)
beacon-light (n) bˈiːkən-laɪt (b ii1 k @ n - l ai t)
beacon-lights (n) bˈiːkən-laɪts (b ii1 k @ n - l ai t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, ] beacon fire, #40,854 [Add to Longdo]
烽火台[fēng huǒ tái, ㄈㄥ ㄏㄨㄛˇ ㄊㄞˊ, ] beacon, #58,570 [Add to Longdo]
标灯[biāo dēng, ㄅㄧㄠ ㄉㄥ, / ] beacon light; beacon, #209,489 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビーコン[bi-kon] (n) beacon [Add to Longdo]
ビーコンステーション[bi-konsute-shon] (n) {comp} beaconing station [Add to Longdo]
ラジオビーコン[rajiobi-kon] (n) (obsc) (See 無線標識) radio beacon [Add to Longdo]
レーダービーコン[re-da-bi-kon] (n) radar beacon [Add to Longdo]
煙火[えんか, enka] (n) (1) smoke and fumes (e.g. from cooking); (2) beacon; skyrocket; signal fire; (3) fireworks [Add to Longdo]
航空灯台;航空燈台[こうくうとうだい, koukuutoudai] (n) aeronautical beacon [Add to Longdo]
航路標識[こうろひょうしき, kourohyoushiki] (n) beacon [Add to Longdo]
標識灯[ひょうしきとう, hyoushikitou] (n) beacon light [Add to Longdo]
無線標識[むせんひょうしき, musenhyoushiki] (n) radio beacon [Add to Longdo]
狼煙;烽火;狼烟[のろし;ろうえん(狼煙;狼烟);ほうか(烽火), noroshi ; rouen ( noroshi ; noroshi ); houka ( houka )] (n) beacon; skyrocket; signal fire [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビーコンステーション[びーこんすてーしょん, bi-konsute-shon] beaconing station [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beacon
   n 1: a fire (usually on a hill or tower) that can be seen from a
      distance [syn: {beacon}, {beacon fire}]
   2: a radio station that broadcasts a directional signal for
     navigational purposes [syn: {radio beacon}, {beacon}]
   3: a tower with a light that gives warning of shoals to passing
     ships [syn: {beacon}, {lighthouse}, {beacon light}, {pharos}]
   v 1: shine like a beacon
   2: guide with a beacon

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top