ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be over

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be over-, *be over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be over[PHRV] จบ, See also: เสร็จ, เลิก, Syn. get over, get through, have over
be over[PHRV] มีเหลือ, Syn. leave over
be over[PHRV] อยู่เหนือ, See also: อยู่บน, Syn. be above
be over[PHRV] มากกว่า (จำนวน), Syn. be above
be over[PHRV] ใช้เวลานาน (ในการทำบางอย่าง), Syn. take over
be over the hill[IDM] แก่เกินจะใช้ประโยชน์หรือใช้งาน
be over the moon[IDM] ลิงโลดใจ, See also: ยินดียิ่ง
be over one's head[IDM] เข้าใจยาก, See also: ยากเกินกว่าจะเข้าใจ, Syn. be above

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing must be overlooked.ไม่มีอะไรที่จะต้องมองข้าม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It'll all be over with. It is real easy.lt'จะ เป็นสิ่งที่ ไปด้วย มันเป็น เรื่องง่ายที่ reai I Spit on Your Grave (1978)
Now that the Americans are in, the war will be over soon.ตอนนี้อเมริกาเข้าร่วมด้วยแล้ว อีกไม่นานสงครามก็ยุติ Gandhi (1982)
All you have to do is tell the police, he'll be convicted and your troubles will be over.สิ่งที่คุณต้องทำคือบอกตำรวจ เขาจะถูกตัดสินและ ปัญหาของคุณก็จะหมดไป Clue (1985)
in another 15 minutes, it will all be over. it's such a short time to destroy a world.อีกแค่ 15 นาที ก็จบสิ้น การล้างโลก ใช้เวลาแป๊บเดียวเองแฮะ Spies Like Us (1985)
Summer will be over soon and autumn will come and goฤดูร้อนจะจบลงเร็วๆนี้ และฤดูใบไม้ผลิกำลังจะกลับมาอีกครั้ง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
- You said it had to be over the line.เขาไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนนะ Big (1988)
- You said it had to be over on a serve.โทรหาแผนกศิลป์ให้หน่อย Big (1988)
In a film, it'd already be over.ในหนัง, มันใกล้จะจบแล้ว. Cinema Paradiso (1988)
Me in my uniform. Used to be over the fireplace.ชั้นเขียนรายงานเสร็จแล้วจะพาไปหาดูวุค Hero (1992)
I just thought it should be over there. That's two.ฉันว่ายาวเท่านี้ดีกว่า ประมาณ 2 นิ้วนั่นแหล่ะ The Cement Garden (1993)
You tell them to be fucking cool and everything will be over.คุณบอกพวกเขาจะเย็นร่วมเพศและทุกอย่างจะถูกกว่า Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be overBe over ears in debt.
be overBy 2030 twenty-one percent of its population will be over sixty-five.
be overDon't be overconfident.
be overFreedom is so fundamental that its importance cannot be over-emphasized.
be overHe cannot be over fifty; he must still be in his forties.
be overHe longed for the winter to be over.
be overHe must be over fifty.
be overHe must be over sixty.
be overI am hoping that it will be overlooked this time.
be overIf my father had not been killed in the war, he would be over sixty years old now.
be overIf we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time.
be overI'll be over in half an hour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือเนื้อถือตัว[V] be arrogant, See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish, put on airs, Syn. ถือตัว, Example: เวลาผ่านไปนานเขาเรียนรู้การปรับตัวอยู่ในสังคม ไม่ถือเนื้อถือตัวอย่างเดิม
เกินขอบเขต[V] be over the limit, Syn. เลยขอบเขต, Ant. ในขอบเขต, Example: ท่านจงมีความหยิ่งในชาติกำเนิดของท่าน แต่อย่าหยิ่งจนเกินขอบเขต, Thai definition: เลยจากขอบเขตที่กำหนดไว้
ถือเนื้อถือตัว[V] be arrogant, See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish, Syn. ถือตัว, ไว้ตัว, ยกตัว, Example: เธอมีนิสัยขี้เล่นไม่ถือเนื้อถือตัวแถมยังช่างฉอเลาะเอาอกเอาใจจึงมีผู้ชายมาจีบเยอะ, Thai definition: หวงตัวไม่ยอมให้ใครมาแตะต้อง
แพ้ภัย[V] be overwhelmed by, Example: ที่แล้วๆ มา คนพาลมักแพ้ภัยไปเองทั้งสิ้น
หมดเวลา[V] (time) be up, See also: be over, Example: เสียงระฆังบอกหมดเวลาชั่วโมงที่สองดังขึ้นเมื่อนักเรียนกล่าวขอบคุณคุณครูเรียบร้อยแล้ว
แล้วไป[V] be over, See also: be ended, be bygone, be gone, be finished, Syn. จบ, แล้ว, Example: เรื่องนี้ก็แล้วไปแล้วจะไปพูดถึงอีกทำไม, Thai definition: เสร็จสิ้นไป, เสร็จกันไป
มักใหญ่[V] be ambitious, See also: be over-ambitious, aspire, Syn. ใฝ่สูง, มักใหญ่ใฝ่สูง, ทะเยอทะยาน, Example: ท่านนายอำเภอกินอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่มักใหญ่ใฝ่สูงจนเกินไป
มักใหญ่ใฝ่สูง[V] be over ambitious, See also: aspire, be wild with ambition, Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง, Example: เด็กบางคนมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างแก้ไม่ได้พอโตขึ้นก็จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: อยากเป็นใหญ่เป็นโตและมียศศักดิ์สูง
เกม[V] be over, See also: be done, be finished, be ended, Syn. จบ, สิ้นสุด, Example: เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ก็เป็นอันว่าเรื่องนี้เกมได้แล้ว, Notes: (อังกฤษ), (ปาก)
โค่ง[V] be overgrown, See also: be outgrown, be too large, Syn. โย่ง, Ant. เตี้ยกว่าเพื่อน, เล็กกว่าเพื่อน, Example: ช่างน่าสงสารแมลงปอตัวโค่งใหญ่สีลายดำเขียวที่เคราะห์ร้ายตัวนั้น, Thai definition: โตกว่าเพื่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over   FR: terminer
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ห่มดอง[v.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder   
จ้างบุคลากรมากเกินไป[v. exp.] (jāng bukkhalākøn māk koēnpai) EN: be overstaffed ; be overmanned   
กะดี๊กะด๊า [v.] (kadīkadā) EN: exhibit great excitement ; be overly excited   
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident   FR: s'enhardir
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple   FR: abattre
ครบกำหนด[v.] (khrop kamnot) EN: expire ; be over ; be due ; become due   FR: expirer ; arriver à échéance
เกินกำหนด[X] (koēn kamnot) EN: overdue ; be overdue ; expire   
เกินขอบเขต[v. exp.] (koēn khøpkhēt) EN: be over the limit   FR: dépasser la limite

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガシる[, gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears [Add to Longdo]
マットに沈む[マットにしずむ, matto nishizumu] (exp,v5m) to be knocked out; to be overwhelmed; to be flabbergasted; to be thrown for a loop [Add to Longdo]
育ち過ぎる[そだちすぎる, sodachisugiru] (v1) to be overgrown [Add to Longdo]
引ける[ひける, hikeru] (v1,vi) to close; to be over; to break up (e.g. school) [Add to Longdo]
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P) [Add to Longdo]
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P) [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
霞む(P);翳む[かすむ, kasumu] (v5m,vi) (1) (esp. 霞む) to grow hazy; to be misty; (2) (esp. 翳む) to get blurry; (3) (esp. 霞む) to be overshadowed; (P) [Add to Longdo]
角張る[かどばる, kadobaru] (v5r,vi) to be angular; to be overly ceremonious [Add to Longdo]
感極まる;感きわまる[かんきわまる, kankiwamaru] (v5r) to be overcome with emotion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top