ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be concerned

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be concerned-, *be concerned*, be concern, be concerne
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be concernedI cannot help but be concerned about the commercialism of Hollywood movies.
be concernedThe statesman seems to be concerned with the affair.
be concernedWhat that fortuneteller said yesterday is nothing to be concerned about.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่วงหาอาทร(v) be concerned with, See also: be concerned about, be anxious about, worry about, Syn. ห่วงใย, Example: พ่อแม่ห่วงหาอาทรลูกอยู่เสมอ
ว่าด้วย(v) deal with, See also: be concerned with, be about, be related to, speak about, Syn. เกี่ยวกับ, กล่าวถึง, Example: บทความนี้เป็นกรณีศึกษาว่าด้วยแนวความคิด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรายละเอียดทางเทคนิคบางประการ
อาทร(v) care, See also: be concerned, help, aid, Syn. พะวง, นำพา, เอาใจใส่, เป็นห่วงเป็นใย, เอื้อเฟื้อ, เอื้ออาทร, Ant. เห็นแก่ตัว, Example: เราพากันเที่ยวเปะปะขึ้นไปทางภาคเหนือกันอย่างสบายๆ ไม่อาทรกับทั้งเวลาจุดหมายปลายทาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ห่วง(v) be concerned with/about, See also: think a lot about, worry about, Syn. พะวง, กังวล, Ant. เบาใจ, หายกังวล, หมดห่วง, คลายกังวล, Example: แม่กระทิงมักจะห่วงลูกมากกว่าพ่อ, Thai Definition: ผูกพัน, เป็นกังวล, พะวง
แคร์(v) care, See also: be concerned, be interested, be worried, Syn. สนใจ, เอาใจใส่, ห่วงใย, ใส่ใจ, Ant. ละเลย, ปล่อยปละละเลย, Example: คนมีความสุขมักไม่แคร์ความทุกข์ของคนอื่น
อาวรณ์(v) cling, See also: be concerned about, care, Syn. ห่วงใย, อาลัย, Thai Definition: คิดกังวลถึง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทะยาทะแยแส(v) be generous, See also: be concerned about, be interested in, care for, Syn. แยแส, เอื้อเฟื้อ, เอาใจใส่, Thai Definition: เอาใจใส่เป็นพิเศษ
น่าฟัง(v) be interesting, See also: be concerned, Syn. น่าสนใจ, Ant. น่าเบื่อ, น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ, Example: เรื่องที่ท่านพูดถึงน่าฟังมากสำหรับเด็กๆ
นอนตาไม่หลับ(v) be concerned, See also: be worry, Example: ชาวบ้านนอนตาไม่หลับเพราะหวาดผวาโจรผู้ร้าย, Thai Definition: นอนด้วยความเป็นห่วงเป็นกังวล
อนาทร(v) care, See also: be concerned, worry, Example: เขาไม่อนาทรร้อนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai Definition: เป็นทุกข์เป็นร้อน, ร้อนอกร้อนใจ, เป็นกังวล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วง[huang] (v) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about  FR: être concerné par ; s'en faire
ห่วงหาอาทร[huang hā-āthøn] (v, exp) EN: be concerned with
กังวล[kangwon] (v) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กังวลใจ[kangwonjai] (v) EN: worry ; feel anxious ; be concerned  FR: être anxieux ; être inquiet
แคร์[khaē] (v) EN: care ; be concerned ; be interested ; be worried  FR: se sentir concerné
น่าสนใจ[nāsonjai] (v) EN: be interesting ; be remarkable ; be concerned  FR: être intéressant ; s' intéresser ; se sentir concerné
พะวง[phawong] (v) EN: worry ; be anxious ; be concerned  FR: se soucier de ; se préoccuper de
ติดพัน[titphan] (v) EN: be concerned with ; be taken with ; be stuck on ; be involved with
วิตกกังวล[witokkangwon] (v) EN: worry ; be anxious ; be concerned

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱面子[ài miàn zǐ, ㄞˋ ㄇㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] be concerned about face-saving; be sensitive about one's reputation, #45,238 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
まったく気にかけない[まったくきにかけない, mattakukinikakenai] (exp,adj-i) (See 気にかける) not be concerned about at all; not be troubled by; to not care about [Add to Longdo]
まったく気にならない[まったくきにならない, mattakukininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
一切気にならない[いっさいきにならない, issaikininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P) [Add to Longdo]
気にかける;気に掛ける[きにかける, kinikakeru] (exp,v1,vt) to weigh on one's mind; to trouble one's heart; to be concerned about; to worry about [Add to Longdo]
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P) [Add to Longdo]
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P) [Add to Longdo]
少しも気にならない[すこしもきにならない, sukoshimokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned at all; not mind at all; not care a bit [Add to Longdo]
全然気にならない[ぜんぜんきにならない, zenzenkininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top