ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

battery

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -battery-, *battery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
battery(n) แบตเตอรี่, See also: ที่กำเนิดไฟฟ้า
battery(n) การทำร้ายร่างกาย, See also: การโจมตี, การต่อสู้
battery(n) กลุ่มคน, See also: ฝูงชน, Syn. horde
battery(n) กลุ่มของอาวุธยุทธภัณฑ์, Syn. armory
battery farm(n) ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์จำนวนไว้ในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด, Syn. factory farm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
battery backupแบตเตอรี่สำรอง <คำแปล>หมายถึง แบตเตอรี่ที่มีสำรองเอาไว้ให้ใช้ได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อว่าข้อมูลจะได้ไม่หายไป
voltaic batteryแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าหลายตัวต่อเนื่องกัน., Syn. galvanic battery

English-Thai: Nontri Dictionary
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
batteryแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
batteryการทำร้ายร่างกาย [ดู assault] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
batteryแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery cellเซลล์ในแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargerเครื่องประจุแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargerเครื่องประจุแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery chargingการประจุแบตเตอรี่, การอัดแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargingการประจุแบตเตอรี่, การอัดแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery element; elementชุดแผ่นธาตุ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery element; elementชุดแผ่นธาตุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Batteryแบตเตอรี่, Example: อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้เก็บพลังงาน และนำมาใช้ได้ในรูปของไฟฟ้า แบตเตอรี่นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี เช่น เซลล์กัลวานิก หรือเซลล์เชื้อเพลิง อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Batteryแบตเตอรี่ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Batteryแบตเตอรี่, Example: ถ่านที่ใช้กับรถยนต์ วิทยุ หรือนาฬิกา มีโลหะหนักหลายชนิดที่เป็นพิษปนอยู่ด้วย การทิ้งแบตเตอรี่จึงต้องมีความระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษ และทิ้งให้ถูกต้อง [สิ่งแวดล้อม]
Batteryแอนติเจนเป็นชุด,แบทเตอรี่ [การแพทย์]
batteryแบตเตอรี่, เซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 เซลล์ ขึ้นไปนำมาต่อรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน โดยต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Battery industryอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ [TU Subject Heading]
Battery, Melleroidถ่านไฟพิเศษ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
batteryA battery of aluminum pots and pans.
batteryA whole battery of arguments.
batteryHe was charged with assault and battery.
batteryHow long will this battery last?
batteryI got a new battery put my watch yesterday.
batteryI have to charge the battery of my car.
batteryI hope for a solar battery car.
batteryMy car battery is dead.
batteryTake the battery off the machine.
batteryThe battery died.
batteryThe battery gave out.
batteryThe battery ran down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทำร้ายร่างกาย(n) battery, Example: มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กพบว่าการทำร้ายร่างกายเพิ่มสูงขึ้นพอๆ กับการล่วงเกินทางเพศ, Thai Definition: การทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บทางร่างกายโดยเจตนา
แบตเตอรี(n) battery, Example: ห้องนอนไม่ควรอยู่เหนืออู่รถ เนื่องจากกลิ่นของสารแคดเมี่ยมในแบตเตอรี่อาจระเหยเข้าสู่ร่างกายขณะนอนหลับได้, Thai Definition: หมู่ของเซลล์ไฟฟ้า ซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรม หรืออย่างขนาน หรือทั้ง 2 อย่าง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบตเตอรี่[baettoērī] (n) EN: battery ; accumulator  FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
กองร้อยปืนใหญ่[køngrøi peūnyai] (n, exp) EN: battery of artillery
ถ่านไฟฉาย[thānfaichāi] (n) EN: dry battery ; dry cell  FR: pile électrique [f] ; pile sèche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BATTERY B AE1 T ER0 IY0
BATTERYMARCH B AH0 T EH1 R IY0 M AA0 R CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
battery (n) bˈætəriː (b a1 t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电池[diàn chí, ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] battery, #4,015 [Add to Longdo]
充电器[chōng diàn qì, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] battery charger, #17,242 [Add to Longdo]
炮台[pào tái, ㄆㄠˋ ㄊㄞˊ, / ] battery, #31,018 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Batterie {f} | Batterien {pl} | wiederaufladbare Batteriebattery | batteries | rechargeable battery [Add to Longdo]
Batterieaufladezeit {f}battery recharge time [Add to Longdo]
Batterie-Empfänger {m}battery receiver [Add to Longdo]
Batteriegerät {n}battery set [Add to Longdo]
Batteriehauptschalter {m}battery switch [Add to Longdo]
Batterieklemme {f}battery terminal [Add to Longdo]
Batteriekontrolle {f}battery check [Add to Longdo]
Batterieladestation {f}battery charging station [Add to Longdo]
Batterieladung {f}battery level; battery charge [Add to Longdo]
Batteriesäure {f}battery acid [Add to Longdo]
Batteriespannung {f} [electr.]battery voltage; battery charge [Add to Longdo]
Batteriezündung {f}battery ignition [Add to Longdo]
Huckepack-Stromversorgung ohne eigene Stromquelle [electr.]battery eliminated circuit [Add to Longdo]
Legebatterie {f}battery farm [Add to Longdo]
Notstromversorgung {f} mit Batterienbattery backup [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルカリ乾電池[アルカリかんでんち, arukari kandenchi] (n) alkaline battery [Add to Longdo]
アルカリ電池[アルカリでんち, arukari denchi] (n) alkali battery [Add to Longdo]
セカンドバッテリ[sekandobatteri] (n) {comp} second battery [Add to Longdo]
ソーラーセル[so-ra-seru] (n) (See 太陽電池) solar cell; solar battery [Add to Longdo]
ニッカドバッテリ[nikkadobatteri] (n) {comp} nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] (n) {comp} NiCad battery [Add to Longdo]
ニッケルカドミウムバッテリ[nikkerukadomiumubatteri] (n) {comp} (See ニッケルカドミウム電池) nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッケルカドミウム電池[ニッケルカドミウムでんち, nikkerukadomiumu denchi] (n) nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッケル水素バッテリ[ニッケルすいそバッテリ, nikkeru suiso batteri] (n) {comp} nickel metal hydride battery [Add to Longdo]
ニッケル水素電池[ニッケルすいそでんち, nikkeru suisodenchi] (n) {comp} Nickel-Metal Hydride battery (NiMH battery) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] NiCad battery [Add to Longdo]
バッテリ[ばってり, batteri] battery [Add to Longdo]
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge [Add to Longdo]
バッテリパック[ばってりぱっく, batteripakku] battery pack [Add to Longdo]
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no) [Add to Longdo]
ローバッテリ[ろーばってり, ro-batteri] low battery [Add to Longdo]
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
電池[でんち, denchi] battery [Add to Longdo]
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] battery-powered calculator [Add to Longdo]
補助バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 battery
   n 1: group of guns or missile launchers operated together at one
      place
   2: a device that produces electricity; may have several primary
     or secondary cells arranged in parallel or series [syn:
     {battery}, {electric battery}]
   3: a collection of related things intended for use together;
     "took a battery of achievement tests"
   4: a unit composed of the pitcher and catcher
   5: a series of stamps operated in one mortar for crushing ores
     [syn: {battery}, {stamp battery}]
   6: the heavy fire of artillery to saturate an area rather than
     hit a specific target; "they laid down a barrage in front of
     the advancing troops"; "the shelling went on for hours
     without pausing" [syn: {barrage}, {barrage fire}, {battery},
     {bombardment}, {shelling}]
   7: an assault in which the assailant makes physical contact
     [syn: {battery}, {assault and battery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top