ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bastard

B AE1 S T ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bastard-, *bastard*, bastar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bastard(adj) นอกสมรส, Syn. illegitimate
bastard(n) ลูกนอกสมรส (ไม่สุภาพ), Syn. illegitimate child
bastardy(n) ลูกนอกสมรส (คำโบราณ), See also: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้แต่งงานกัน, Syn. illegitimate child
bastardise(vt) ทำให้มีด้อยลง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดัดแปลง จนคุณภาพต่างจากของเดิม, Syn. debauch, Ant. improve
bastardize(vt) ทำให้ด้อยลง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดัดแปลง จนคุณภาพต่างจากของเดิม, Syn. debauch, Ant. improve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard

English-Thai: Nontri Dictionary
bastard(adj) ที่ไม่ถูกกฎหมาย
bastard(n) ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bastardบุตรนอกสมรส, ลูกไม่มีพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bastardลูกนอกสมรส [ดู child born out of wedlock] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bastard quartz; buck quartz; bull quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bastardAll those bastards do is complain.
bastardBastard hung up on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุตรนอกสมรส(n) bastard, Syn. ลูกนอกสมรส, Example: พรุ่งนี้จะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของบุตรนอกสมรสของนักการเมืองชื่อดัง, Count Unit: คน, Thai Definition: บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน ถือว่าเป็นบุคคลที่เกิดมานอกกฎหมาย
ลูกไม่มีพ่อ(n) illegitimate child, See also: bastard, love child, Example: ที่ปองไม่อยากจะไปโรงเรียนเพราะไม่อยากได้ยินที่เพื่อนล้อว่าปองเป็นลูกไม่มีพ่อ
ไอ้เวร(n) bastard, Syn. ไอ้เลว, Example: คุณไม่รู้อะไร ไอ้เวรนี่ทำผมฉิบหายมาเยอะแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[āi-] (pref, (adj)) EN: damned ; bastard ; dirty  FR: maudit ; sale
ไอ้เวร[aiwēn] (n) EN: bastard ; You bastard !  FR: démon [m]
บุตรนอกกฎหมาย[but nøk kotmāi] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[but nøk somrot] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ชาติหมา[chāt mā] (n, exp) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BASTARD B AE1 S T ER0 D
BASTARDS B AE1 S T ER0 D Z
BASTARD'S B AE1 S T ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bastard (n) bˈaːstəd (b aa1 s t @ d)
bastards (n) bˈaːstədz (b aa1 s t @ d z)
bastardy (n) bˈaːstədiː (b aa1 s t @ d ii)
bastardies (n) bˈaːstədɪz (b aa1 s t @ d i z)
bastardize (v) bˈæstədaɪz (b a1 s t @ d ai z)
bastardized (v) bˈæstədaɪzd (b a1 s t @ d ai z d)
bastardizes (v) bˈæstədaɪzɪz (b a1 s t @ d ai z i z)
bastardizing (v) bˈæstədaɪzɪŋ (b a1 s t @ d ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王八蛋[wáng bā dàn, ㄨㄤˊ ㄅㄚ ㄉㄢˋ, ] bastard (insult); son of a bitch, #20,532 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] bastard carp; sand perch, #59,899 [Add to Longdo]
坏东西[huài dōng xi, ㄏㄨㄞˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 西 / 西] bastard; scoundrel; rogue, #65,889 [Add to Longdo]
庶子[shù zǐ, ㄕㄨˋ ㄗˇ, ] bastard; commoner son of royalty, #70,102 [Add to Longdo]
屁眼儿[pì yǎn r, ㄆㄧˋ ㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] bastard; slob; asshole [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bastard {m}; Kreuzung {f} | Bastarde {pl}bastard | bastards [Add to Longdo]
Schmutztitel {m}bastard title [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バスター[basuta-] (n) bastard fake bunt (baseball) (from bastard); (P) [Add to Longdo]
貴様[きさま, kisama] (pn,adj-no) (1) (sens) (derog) you; you bastard; you son of a bitch; (2) (arch) (pol) you [Add to Longdo]
私生児[しせいじ, shiseiji] (n) illegitimate child; bastard; love child [Add to Longdo]
車軸草[しゃじくそう;シャジクソウ, shajikusou ; shajikusou] (n) (uk) bastard lupine (Trifolium lupinaster); lupine clover; hop clover; trefoil [Add to Longdo]
小翼羽[しょうよくう, shouyokuu] (n) alula; bastard wing [Add to Longdo]
小倅;小せがれ[こせがれ, kosegare] (n) (1) (hum) (See 倅・1) one's son; (2) (See 倅・2) you little bastard; you little brat [Add to Longdo]
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] (n) mean bastard; sneak; heel; despicable person [Add to Longdo]
糞垂れ;糞っ垂れ[くそたれ(糞垂れ);くそったれ(糞っ垂れ), kusotare ( fun tare ); kusottare ( fun tsu tare )] (n) (derog) shithead; bastard [Add to Longdo]
平目;鮃;比目魚[ひらめ;ヒラメ, hirame ; hirame] (n) (1) (uk) flounder (esp. the large-tooth flounders of family Paralichthyidae, but also lefteye flounders of family Bothidae); (2) bastard halibut; olive flounder (Paralichthys olivaceus) [Add to Longdo]
鼬萩[いたちはぎ;イタチハギ, itachihagi ; itachihagi] (n) (uk) false indigo (Amorpha fruticosa); bastard indigo; leadwort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bastard
   adj 1: fraudulent; having a misleading appearance [syn: {bogus},
       {fake}, {phony}, {phoney}, {bastard}]
   n 1: insulting terms of address for people who are stupid or
      irritating or ridiculous [syn: {asshole}, {bastard},
      {cocksucker}, {dickhead}, {shit}, {mother fucker},
      {motherfucker}, {prick}, {whoreson}, {son of a bitch},
      {SOB}]
   2: the illegitimate offspring of unmarried parents [syn:
     {bastard}, {by-blow}, {love child}, {illegitimate child},
     {illegitimate}, {whoreson}]
   3: derogatory term for a variation that is not genuine;
     something irregular or inferior or of dubious origin; "the
     architecture was a kind of bastard suggesting Gothic but not
     true Gothic" [syn: {bastard}, {mongrel}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top