ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barrier

B AE1 R IY0 ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barrier-, *barrier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrier(n) อุปสรรค, Syn. obstacle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstacle

English-Thai: Nontri Dictionary
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barrier beachหาดสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrier islandเกาะสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrier lagoonลากูนสันดอนกั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrier lakeทะเลสาบสันดอนกั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrier methodวิธีที่ใช้เครื่องขวางกั้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
barrier reefเทือกปะการังสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrier, tradeการกีดกันการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barrier Layerชั้นกางกั้น [การแพทย์]
Barrier Reefแนวปะการังแบบกำแพง, Example: เป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ทอดขนานกับแนวชายฝั่ง และอยู่ห่างออกไป มีโครงสร้างของแนวปะการังแบ่งได้เป็นเขตต่างๆ ในช่วงน้ำลงแนว ปะการังจะถูกกั้นจากชายฝั่งโดยทะเลสาบน้ำเค็ม (Lagoon) [สิ่งแวดล้อม]
Barrier-free designการออกแบบเพื่อคนพิการ [TU Subject Heading]
Barrier-free design for people with visual disabilitiesการออกแบบเพื่อคนพิการทางสายตา [TU Subject Heading]
Barriersสิ่งกีดกั้น,ตัวกั้น,เครื่องกีดขวาง,สิ่งกีดกั้น,แบริเออร์,สิ่งกีดขวาง,ด่านสิ่งกีดขวาง,ด่านสำคัญ,ตัวกั้น,ส่วนป้องกัน,เยื่อที่กั้น [การแพทย์]
Barriers to entry (Industrial organization)อุปสรรคต่อการเข้าตลาด [TU Subject Heading]
Barriers, Effectiveเครื่องกีดขวางที่มีประสิทธิภาพ [การแพทย์]
Barriers, Mechanicalกันชนเครื่องกั้นกลไกการต้านเชื้อ [การแพทย์]
Barriers, Physico-Anatomicalเครื่องกีดขวางทางกายวิภาคและทางกายภาพ [การแพทย์]
Barriers, Physicoanatomicalเครื่องกีดขวางทางกายวิภาคและทางกายภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barrierAs a citizen of the world, I know ways of overcoming cultural barriers.
barrierDo you think they'll break the 10-second barrier in the 100-meter dash?
barrierHigh tariffs have become a barrier to international trade.
barrierImport restrictions are barriers to closer relations between the two countries.
barrierLaughter is a human instinct, and when it comes to instinct, cultural barriers don't exist.
barrierShow your ticket at the barrier.
barrierThe first question we must raise is whether a cultural barrier existed between those groups.
barrierThey contacted the station staff but the man had left the area and gone out through the ticket barrier.
barrierTo keep holding the barrier up is just to wait for death! So we're going to go out past the wall and counter attack the enemy, you ready!?
barrierTrade barriers were lifted after the war ended.
barrierUnless Japan eliminates those barriers, the U, S, will take sanctions.
barrierWe must work hard to break down social barriers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวถ่วง(n) hindrance, See also: barrier, obstruction, impediment, Syn. ตัวถ่วงความเจริญ, Example: ตัวถ่วงสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกา
สิ่งกีดขวาง(n) barrier, See also: roadblock, obstacle, barricade, Syn. เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค, ขวากหนาม, สิ่งขัดขวาง, กำแพง, Example: เขาไม่เคยอ่อนข้อให้กับสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่จะเป็นตัวถ่วงความสำเร็จของเขา, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือติดขัดจนไม่สามารถลุล่วงไปได้
กำแพง(n) wall, See also: barrier, partition, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องขวางกั้น, เครื่องกีดดั้น, Example: ทหารพม่าสุมไฟทลายกำแพงที่สร้างไว้ได้สำเร็จ, Thai Definition: เครื่องกั้น เครื่องล้อม ที่ก่อด้วยอิฐ ดิน หรือ หิน เป็นต้น
ด่าน(n) barrier, See also: bar, barricade, Syn. ทางผ่าน, ทางเข้า, ช่อง, Example: ด่านเจดีย์สามองค์มีชายแดนติดกับพม่า, Count Unit: ด่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำแพง[kamphaēng] (n) EN: wall ; barrier ; partition  FR: mur [m] ; muraille [f] ; barrière [f]
กำแพงภาษี[kamphaēng phāsī] (n, exp) EN: tariff wall ; protective tariff ; tariff barrier  FR: barrières douanières [fpl]
การกีดกัน[kān kītkān] (n) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation  FR: barrière [f]
การกีดกันการค้า[kān kītkān kānkhā] (n, exp) EN: barrier to trade  FR: barrière commerciale [f]
เครื่องจูกช่อง[khreūang juk chøng] (n) EN: barrier  FR: barrière [f]
ประตูรั้ว[pratū rūa] (n) EN: gate  FR: barrière [f] ; portail [m]
รั้ว[rūa] (n) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle  FR: clôture [f] ; barrière [f] ; palissade [f] ; haie [f]
รั้วไม้[rūa māi] (n, exp) FR: palissade [f] ; barrière en bois [f] ; clôture en bois [f]
สร้างกำแพง[sāng kamphaēng] (v, exp) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance  FR: créer un obstacle
อุปสรรค[uppasak] (n) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; trouble ; hardship  FR: obstacle [m] ; obstruction [f] ; barrière [f] ; entrave [f] ; difficulté [f] ; épreuve [f] ; problème [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARRIER B AE1 R IY0 ER0
BARRIER B EH1 R IY0 ER0
BARRIERE B AA0 R IH1 R IY0
BARRIERS B AE1 R IY0 ER0 Z
BARRIERS B EH1 R IY0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barrier (n) bˈærɪəʳr (b a1 r i@ r)
barriers (n) bˈærɪəʳz (b a1 r i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
障碍[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, / ] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle, #2,760 [Add to Longdo]
栏栅[lán shān, ㄌㄢˊ ㄕㄢ, / ] barrier, #108,028 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgrenzungsbank {f}barrier bench [Add to Longdo]
Absperrung {f}; Barriere {f}; Grenzschicht {f}; Sperre {f} | Absperrungen {pl}; Barrieren {pl}barrier | barriers [Add to Longdo]
Barriere {f}barrage [Add to Longdo]
Barrierentechnik {f}barrier technique [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}barrier | barriers [Add to Longdo]
Schranke {f} | Schranken {pl}barrier | barriers [Add to Longdo]
Sperrschicht {f}barrier layer [Add to Longdo]
barrierefrei; schrankenlos {adj}barrier-free [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクエアユニコーンフィッシュ[sukueayuniko-nfisshu] (n) squarenose unicornfish (Naso mcdadei, species of Indo-West Pacific tang found from East Africa to the Great Barrier Reef) [Add to Longdo]
バリア(P);バリアー;バリヤ;バリヤー[baria (P); baria-; bariya ; bariya-] (n) barrier; (P) [Add to Longdo]
バリアリーフクロミス[bariari-fukuromisu] (n) barrier reef chromis (Chromis nitida) [Add to Longdo]
ホワイトフィンサージョンフィッシュ;ホワイトフィンサージャンフィッシュ[howaitofinsa-jonfisshu ; howaitofinsa-janfisshu] (n) whitefin surgeonfish (Acanthurus albipectoralis, species of Western Pacific tang found on the Great Barrier Reef through the Coral Sea to Tonga) [Add to Longdo]
堰(P);井堰[せき(堰)(P);いせき;い(堰)(ok), seki ( seki )(P); iseki ; i ( seki )(ok)] (n) dam; weir; barrier; sluice; (P) [Add to Longdo]
音の壁[おとのかべ, otonokabe] (exp) sound barrier [Add to Longdo]
改札[かいさつ, kaisatsu] (n,vs) (1) examination of tickets; (2) (abbr) (See 改札口) ticket gate; ticket barrier; (P) [Add to Longdo]
改札口[かいさつぐち, kaisatsuguchi] (n) ticket barrier (gate); wicket; (P) [Add to Longdo]
隔壁[かくへき, kakuheki] (n,adj-no) barrier wall; bulkhead; partition; septum; diaphragm [Add to Longdo]
[ぜき, zeki] (n,n-suf) barrier; gate; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せき, seki] Barriere [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barrier
   n 1: a structure or object that impedes free movement
   2: any condition that makes it difficult to make progress or to
     achieve an objective; "intolerance is a barrier to
     understanding" [syn: {barrier}, {roadblock}]
   3: anything serving to maintain separation by obstructing vision
     or access

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top