ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barricade

B AE1 R AH0 K EY2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barricade-, *barricade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barricade(n) ด่านหรือสิ่งกีดขวาง, See also: คอกกั้น, ด่านขนอน, Syn. blockade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barricade(บาร์'ริเคด) {barricaded,barricading,barricades} n. สิ่งกีดขวาง,สิ่งกั้น. vt. กีดขวาง,กั้น, See also: barricader n. ดูbarricade, Syn. blockade, barrier

English-Thai: Nontri Dictionary
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barricadeBarricade oneself in one's study.
barricadeBarricades across driveways say "Keep Out."
barricadeHer mind was barricaded against the new idea.
barricadeThe laborers formed a human barricade.
barricadeThe protesters barricaded the entrance.
barricadeThe rebels made a barricade across the road.
barricadeThey barricaded themselves in the room.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รั้ว[rūa] (n) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle  FR: clôture [f] ; barrière [f] ; palissade [f] ; haie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARRICADE B AE1 R AH0 K EY2 D
BARRICADE B EH1 R AH0 K EY2 D
BARRICADED B AE1 R AH0 K EY2 D IH0 D
BARRICADED B EH1 R AH0 K EY2 D IH0 D
BARRICADES B AE1 R AH0 K EY2 D Z
BARRICADES B EH1 R AH0 K EY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barricade (v) bˌærɪkˈɛɪd (b a2 r i k ei1 d)
barricaded (v) bˌærɪkˈɛɪdɪd (b a2 r i k ei1 d i d)
barricades (v) bˌærɪkˈɛɪdz (b a2 r i k ei1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barrikade {f} | Barrikaden {pl} | auf die Barrikaden gehenbarricade | barricades | to go on the warpath [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バリケード(P);バリケイド[barike-do (P); barikeido] (n) barricade; (P) [Add to Longdo]
立てこもる;立て籠る;立籠る;楯籠る;立て篭る[たてこもる, tatekomoru] (v5r,vi) to barricade oneself in; to hold (a fort, etc.); to shut oneself up; to be besieged; to dig in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barricade
   n 1: a barrier set up by police to stop traffic on a street or
      road in order to catch a fugitive or inspect traffic etc.
      [syn: {roadblock}, {barricade}]
   2: a barrier (usually thrown up hastily) to impede the advance
     of an enemy; "they stormed the barricade"
   v 1: render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade
      the streets"; "stop the busy road" [syn: {barricade},
      {block}, {blockade}, {stop}, {block off}, {block up},
      {bar}]
   2: prevent access to by barricading; "The street where the
     President lives is always barricaded"
   3: block off with barricades [syn: {barricade}, {barricado}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top