ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bard

B AA1 R D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bard-, *bard*, bar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bard(n) กวี, Syn. troubadour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bard(บาร์ด) กวี -Phr. (the Bard วิลเลียม เชคสเปียร์), See also: bardic adj. ดูbard bardish adj. ดูbard
bombard(บอมบาร์ด') vt. ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ทิ้งระเบิด,โจมต, See also: bombarder, bombardment n.
bombardier(บอมบาเดียร์') n. มือทิ้งระเบิดบนเครื่องบิน,พลทิ้งลูกระเบิด,ทหารปืนใหญ่
gabardeen(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
gabardine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
scabbard(สแคบ'เบิร์ด) n. ฝักดาบ,ปลอกมีด vt. เก็บเข้าฝัก,ใส่ปลอก

English-Thai: Nontri Dictionary
bard(n) นักแต่งกลอน,นักประพันธ์
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
gabardine(n) เสื้อคลุมยาว
scabbard(n) ปลอกมีด,ฝักดาบ,ซองมีด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bard๑. กวีขับลำ๒. กวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bardiche[bɑrˈdiːʃ] (n) ขวานด้ามยาว (long poleaxe)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวี(n) poet, See also: bard, Example: ศรีปราชญ์เป็นกวีสมัยพระนารายณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน, Notes: บาลี
จินตกวี(n) poet, See also: bard, Syn. กวี, Example: ท่านผู้นี้เป็นกวีร่วมสมัยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น จินตกวี ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านวรรณศิลป์และทัศนศิลป์, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้สามารถในการแต่งร้อยกรองตามความคิดของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉลบ[chalaēp] (v) EN: ricochet ; glance off ; swerve  FR: ricocher ; faire une embardée
ฝัก[fak] (n) EN: sheath ; scabbard ; case  FR: gaine [f] ; fourreau [m]
กวี[kawī] (n) EN: poet ; bard  FR: poète [m] ; poétesse [f] ; barde [m]
คำโกหก[kham kōhok] (n) EN: lie  FR: mensonge [m] ; fausse nouvelle [f] ; bobard [m] (fam.) ; menterie [f] (vx)
ข่าวโคมลอย[khāo khōmløi] (n, exp) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz  FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)
เครื่องบินทิ้งระเบิด[khreūangbin thing raboēt] (n) EN: bomber (airplane)  FR: bombardier [m]
หมา[mā] (n) EN: dog ; bitch ; hound ; cur  FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)
มุก[muk] (v) EN: fib ; boast ; brag  FR: raconter des bobards ; se vanter ; faire fe fanfaron
พูดปด[phūt pot] (v, exp) EN: lie ; tell a lie  FR: mentir ; raconter des bobards (fam.)
สุนัข[sunak] (n) EN: dog ; bitch ; puppy ; hound  FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BARD B AA1 R D
BARDO B AA1 R D OW0
BARDON B AA0 R D AO1 N
BARDIN B AA1 R D IH0 N
BARDEN B AA1 R D AH0 N
BARD'S B AA1 R D Z
BARDERA B AA2 R D EH1 R AH0
BARDELL B AA0 R D EH1 L
BARDOLF B AA1 R D OW2 L F
BARDULF B AA1 R D AH0 L F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bard (n) bˈaːd (b aa1 d)
bards (n) bˈaːdz (b aa1 d z)
bardic (j) bˈaːdɪk (b aa1 d i k)
bardolatry (n) bˈaːdˈɒlətriː (b aa1 d o1 l @ t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诗人[shī rén, ㄕ ㄖㄣˊ, / ] bard; poet, #6,723 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bardame {f} | Bardamen {pl}barmaid | barmaids [Add to Longdo]
Barde {f} | Barden {pl}bard | bardic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガバージン[gaba-jin] (n) gaberdine; gabardine [Add to Longdo]
ギャバジン[gyabajin] (n) gabardine [Add to Longdo]
グリオ;グリオー[gurio ; gurio-] (n) Griot; Jeli; type of African poet or bard [Add to Longdo]
スバルバール[subaruba-ru] (n) Svalbard [Add to Longdo]
ハバード[haba-do] (n) Hubbard [Add to Longdo]
バード[ba-do] (n) (1) bird; (2) bard (esp. in RPG games) [Add to Longdo]
ポプラ[popura] (n) poplar (esp. Lombardy poplar, Populus nigra var. italica) [Add to Longdo]
ロンバードレート[ronba-dore-to] (n) Lombard rate [Add to Longdo]
下緒;下げ緒[さげお, sageo] (n) (See 鞘) cord for attaching a sword scabbard tightly to the obi; sword strap; sword knot [Add to Longdo]
艦砲射撃[かんぽうしゃげき, kanpoushageki] (n) bombardment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bard
   n 1: a lyric poet
   2: an ornamental caparison for a horse
   v 1: put a caparison on; "caparison the horses for the festive
      occasion" [syn: {caparison}, {bard}, {barde}, {dress up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top