ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barbecue

B AA1 R B IH0 K Y UW2   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barbecue-, *barbecue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbecue(n) การย่างอาหารโดยใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์, See also: บาร์บีคิว, Syn. barbeque, barbie
barbecue(n) เนื้อย่าง, See also: หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว
barbecue(vt) ย่างเนื้อ, See also: หัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
barbecue(n) เนื้อย่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barbecueHow about holding a barbecue party next Sunday?
barbecueSkiing, barbecues, parties: with this plan you get the best of everything and can enjoy it all on a one-day visit.
barbecueThe best thing about that place is the barbecue area where they supply you with everything you need.
barbecueThe men are having a barbecue.
barbecueWe'll have a barbecue at the beach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมูหัน(n) barbecued suckling-pig, Example: ตามปกติเขาก็ไม่ยอมกินหมูหันอยู่แล้วเพราะสงสารหมูตัวเล็กๆ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ลูกหมูย่างทั้งตัว โดยวิธีหันตัวหมูไปรอบตัว
ย่าง(v) roast, See also: barbecue, bake, grill, Syn. ปิ้ง, เผา, Example: เขาชอบเนื้อที่ไม่ต้องย่างให้สุกนัก, Thai Definition: ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุก ระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู
ย่าง(v) roast, See also: barbecue, bake, grill, Syn. ปิ้ง, เผา, Example: เขาชอบเนื้อที่ไม่ต้องย่างให้สุกนัก, Thai Definition: ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุก ระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู
บาร์บีคิว(n) barbecue, See also: Bar-B-Q, Example: หล่อนติดไฟปิ้งบาร์บีคิวที่ระเบียงหลังบ้าน, Thai Definition: อาหารอย่างหนึ่ง ทำด้วยเนื้อสัตว์เป็นชิ้นๆ ย่างบนเตาที่เปิดโล่ง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมูย่าง[mū yāng] (n, exp) EN: roasted pork ; barbecued pork  FR: porc laqué [m]
ปิ้ง[ping] (v) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue  FR: griller
ยำเนื้อย่าง[yam neūa yāng] (xp) EN: barbecued beef salad
ย่าง[yāng] (v) EN: roast ; barbecue ; bake ; grill  FR: rôtir ; griller

CMU English Pronouncing Dictionary
BARBECUE B AA1 R B IH0 K Y UW2
BARBECUED B AA1 R B IH0 K Y UW2 D
BARBECUES B AA1 R B IH0 K Y UW2 Z
BARBECUE'S B AA1 R B IH0 K Y UW2 Z
BARBECUEING B AA1 R B IH0 K Y UW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbecue (v) bˈaːbɪkjuː (b aa1 b i k y uu)
barbecued (v) bˈaːbɪkjuːd (b aa1 b i k y uu d)
barbecues (v) bˈaːbɪkjuːz (b aa1 b i k y uu z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烧烤[shāo kǎo, ㄕㄠ ㄎㄠˇ, / ] barbecue; roast, #8,388 [Add to Longdo]
烤肉[kǎo ròu, ㄎㄠˇ ㄖㄡˋ, ] barbecue (lit. roast meat), #13,074 [Add to Longdo]
烧腊[shāo là, ㄕㄠ ㄌㄚˋ, / ] barbecue (Cantonese style), #77,838 [Add to Longdo]
烤肉酱[kǎo ròu jiàng, ㄎㄠˇ ㄖㄡˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] barbecue sauce [Add to Longdo]
烧烤酱[shāo kǎo jiàng, ㄕㄠ ㄎㄠˇ ㄐㄧㄤˋ, / ] barbecue sauce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュラスコ[shurasuko] (n) Brazilian barbecue (por [Add to Longdo]
バーベキュー[ba-bekyu-] (n) barbecue; BBQ; (P) [Add to Longdo]
バーベキューソース[ba-bekyu-so-su] (n) barbecue sauce; BBQ sauce [Add to Longdo]
バーベキュー場[バーベキューじょう, ba-bekyu-jou] (n) barbecue site; barbecue area [Add to Longdo]
焼き肉(P);焼肉(P)[やきにく, yakiniku] (n) yakiniku (Japanese dish of fried meat); Korean barbecue; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barbecue
   n 1: meat that has been barbecued or grilled in a highly
      seasoned sauce [syn: {barbecue}, {barbeque}]
   2: a cookout in which food is cooked over an open fire;
     especially a whole animal carcass roasted on a spit [syn:
     {barbecue}, {barbeque}]
   3: a rack to hold meat for cooking over hot charcoal usually out
     of doors [syn: {barbecue}, {barbeque}]
   v 1: cook outdoors on a barbecue grill; "let's barbecue that
      meat"; "We cooked out in the forest" [syn: {barbeque},
      {barbecue}, {cook out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top