ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barbarous

B AA1 R B ER0 AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barbarous-, *barbarous*, barbarou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbarous(adj) ป่าเถื่อน, See also: หยาบคาย, โหดร้าย, ดุร้าย, Syn. uncivilized, Ant. civilized
barbarous(adj) ป่าเถื่อน, See also: โหดร้าย, ดุร้าย, โหดเหี้ยม, Syn. uncivilized, barbaric

English-Thai: Nontri Dictionary
barbarous(adj) ป่าเถื่อน,โหดร้าย,ดุร้าย,ทารุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barbarousIn revenge and in love woman is more barbarous than man is.
barbarousThere are still barbarous nations.
barbarousThe slaughter of the prisoners was a barbarous act.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าเถื่อน(adj) barbarous, See also: savage, uncivilized, brutal, Example: พวกนี้ไม่ใช่แขกขาวเหมือนก่อนอีกแล้ว กลายเป็นนักก่อการร้ายเหี้ยมโหดป่าเถื่อน, Thai Definition: โหดร้ายอย่างผู้ไร้อารยธรรม, ไม่เจริญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่า[pā] (adj) EN: wild ; savage ; barbarous  FR: sauvage
ป่าเถื่อน[pātheūoen] (adj) EN: savage ; wild ; barbarous ; uncivilized ; brutal  FR: sauvage ; farouche

CMU English Pronouncing Dictionary
BARBAROUS B AA1 R B ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbarous (j) bˈaːbərəs (b aa1 b @ r @ s)
barbarously (a) bˈaːbərəsliː (b aa1 b @ r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
野蛮[yě mán, ㄧㄝˇ ㄇㄢˊ, / ] barbarous; uncivilized, #11,448 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
殺生;せっ生[せっしょう, sesshou] (n,vs) (1) killing; destruction of life; (adj-na) (2) barbarous; callous; brutal; cruel [Add to Longdo]
蛮習[ばんしゅう, banshuu] (n) barbarous custom [Add to Longdo]
蛮的[ばんてき, banteki] (adj-na) savage; barbarous; rustic [Add to Longdo]
蛮風[ばんぷう, banpuu] (n) barbarous customs [Add to Longdo]
未開野蛮[みかいやばん, mikaiyaban] (n,adj-na) primitive and barbarous; uncivilized and barbaric [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barbarous
   adj 1: (of persons or their actions) able or disposed to inflict
       pain or suffering; "a barbarous crime"; "brutal
       beatings"; "cruel tortures"; "Stalin's roughshod
       treatment of the kulaks"; "a savage slap"; "vicious
       kicks" [syn: {barbarous}, {brutal}, {cruel}, {fell},
       {roughshod}, {savage}, {vicious}]
   2: primitive in customs and culture

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top