ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banner

B AE1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banner-, *banner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banner(n) ธง, See also: ผืนธง, ร่มธง, Syn. flag
banner(adj) ที่ดีหรือเด่นเป็นพิเศษ, See also: ที่ประสบผลสำเร็จ
banner(n) พาดหัวข่าว, Syn. headline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banner(แบน'เนอะ) n.ธง,ร่มธง,สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ adj. ชั้นแนวหน้า, Syn. motto
star-spangled bannern. ธงชาติอเมริกัน,เพลงชาติอเมริกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
banner(adj) เด่น,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า
banner(n) ธง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
banner headingพาดตัวยักษ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banner; screamerตัวยักษ์พาดตลอดหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banner; standard; vexillumกลีบกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Banner cloudเมฆรูปธง หรือเมฆขนนก [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bannerFight under the banner of freedom.
bannerLike the banner, the design was based around the colour white.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธวัช(n) flag, See also: banner, standard, pennant, insignia, Syn. ธง, Notes: (สันสกฤต)
ธุช(n) flag, See also: banner, standard, pennon, streamer, colors, ensign, buntings, pennant, Syn. ธง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้าย[pāi] (n) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label  FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายเส้นชัย[pāi sen chai] (n, exp) EN: finish banner  FR: banderole d'arrivée [f]
พาดหัว[phāt hūa] (n) EN: newspaper banner ; streamer
พาดหัว[phāt hūa] (v, exp) EN: write a banner
แถบโฆษณา[thaēp khōsanā] (n, exp) EN: ad banner  FR: bandeau publicitaire [m]
ธง[thong] (n) EN: flag ; standard ; banner ; pennant ; ensign ; colours  FR: drapeau [m] ; étendard [m] ; bannière [f] ; enseigne [f] (litt.) ; couleurs [fpl] ; pavillon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BANNER B AE1 N ER0
BANNERS B AE1 N ER0 Z
BANNER'S B AE1 N ER0 Z
BANNERMAN B AE1 N ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banner (n) bˈænər (b a1 n @ r)
banners (n) bˈænəz (b a1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county, #2,886 [Add to Longdo]
[fān, ㄈㄢ, ] banner, #24,348 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] banner; make manifest, #35,418 [Add to Longdo]
[máo, ㄇㄠˊ, ] banner decorated with animal's tail, #51,673 [Add to Longdo]
徽帜[huī zhì, ㄏㄨㄟ ㄓˋ, / ] banner, #646,397 [Add to Longdo]
广告条幅[guǎng gào tiáo fú, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ, 广 / ] banner advertisement [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] banner [Add to Longdo]
[guài, ㄍㄨㄞˋ, ] banner, flag, streamer; insignia [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] banner with falcons; mussed up hair [Add to Longdo]
条幅广告[tiáo fú guǎng gào, ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] banner advertisment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Banner {n}; Transparent {n} | Banner {pl}banner | banners [Add to Longdo]
Bannerwerbung {f}; Balkenwerbung {f}banner ad [Add to Longdo]
Schlagzeile {f}; Balkenüberschrift {f}banner headline [Add to Longdo]
Bannermanturako {m} [ornith.]Bannerman's Turaco [Add to Longdo]
Bannermannektarvogel {m} [ornith.]Bannerman's Sunbird [Add to Longdo]
Bannermanweber {m} [ornith.]Bannerman's Weaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンバナーフィッシュ[indeianbana-fisshu] (n) phantom bannerfish (Heniochus pleurotaenia); Indian Ocean bannerfish [Add to Longdo]
オニハタタテダイ[onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]
シマハタタテダイ[shimahatatatedai] (n) singular bannerfish (Heniochus singularius) [Add to Longdo]
ツノハタタテダイ[tsunohatatatedai] (n) horned bannerfish (Heniochus varius); hunchbacked coralfish [Add to Longdo]
ハタタテダイ[hatatatedai] (n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus); common bannerfish; feather-fin bullfish; featherfin coralfish; longfin bannerfish; reef bannerfish [Add to Longdo]
バナー[bana-] (n) (1) banner; (2) {comp} (See リンクバナー) banner (graphic provided to link to site) [Add to Longdo]
バナー広告[バナーこうこく, bana-koukoku] (n) {comp} ad banner [Add to Longdo]
フエヤッコダイ属[フエヤッコダイぞく, fueyakkodai zoku] (n) Forcipiger (genus of tropical bannerfish in the family Chaetodontidae) [Add to Longdo]
ミナミハタタテダイ[minamihatatatedai] (n) threeband pennantfish (Heniochus chrysostomus); pennant bannerfish; horned coralfish [Add to Longdo]
リンクバナー[rinkubana-] (n) {comp} link banner (graphic or logo provided for use in linking to web site) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banner
   adj 1: unusually good; outstanding; "a banner year for the
       company"
   n 1: long strip of cloth or paper used for decoration or
      advertising [syn: {banner}, {streamer}]
   2: a newspaper headline that runs across the full page [syn:
     {streamer}, {banner}]
   3: any distinctive flag [syn: {standard}, {banner}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top