ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bankruptcy

B AE1 NG K R AH0 P S IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bankruptcy-, *bankruptcy*
English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bankruptcy(n) การล้มละลาย, Syn. insolvency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bankruptcy(แบงคฺ'รัพซี) n. ภาวะล้มละลาย,ภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว,ความล้มเหลว, Syn. failure

English-Thai: Nontri Dictionary
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bankruptcyการล้มละลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bankruptcyการล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankruptcyการล้มละลาย [เศรษฐศาสตร์]
Bankruptcyล้มละลาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bankruptcyAs a matter of fact, bankruptcy is inevitable.
bankruptcyBankruptcy is to the employer what dismissal is to the employee.
bankruptcyFather's bankruptcy was a blot on the family's reputation.
bankruptcyMy father's company is on the verge of bankruptcy.
bankruptcyOur firm is on the verge of bankruptcy, I'm ashamed to say.
bankruptcyThe big promotion of that company's stock was just a cover up to hide their impending bankruptcy.
bankruptcyThe company is on the verge of bankruptcy.
bankruptcyThe company went bankruptcy.
bankruptcyThere's another rumor in the air that the firm is going into bankruptcy.
bankruptcyThere's a rumor in the air that firm is going into bankruptcy.
bankruptcyUnder the circumstances, bankruptcy is inevitable.
bankruptcyWas it gambling that brought about his bankruptcy?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การล้มละลาย(n) bankruptcy, See also: insolvency, destitution, Syn. ความสิ้นเนื้อประดาตัว, การหมดเนื้อหมดตัว, การหมดตัว, Example: การล้มละลายของบริษัทดังทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: การหมดทรัพย์สมบัติของตัว, การมีหนี้สินล้นพ้นตัว และศาลได้มีคำพิพากษาให้ล้มละลาย, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การล้มละลาย[kān lomlalāi] (n) EN: bankruptcy ; failure  FR: faillite [f]
กฎหมายลักษณะล้มละลาย[kotmāi laksana lomlalāi] (n, exp) EN: bankruptcy law
กฎหมายล้มละลาย[kotmāi lomlalāi] (n, exp) EN: bankruptcy law
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[phūphithak sap] (n, exp) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian  FR: liquidateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BANKRUPTCY B AE1 NG K R AH0 P S IY0
BANKRUPTCY B AE1 NG K R AH0 P T S IY0
BANKRUPTCY'S B AE1 NG K R AH0 P S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bankruptcy (n) bˈæŋkrəpsiː (b a1 ng k r @ p s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konkurs {m}; Bankrott {m} | Konkurse {pl} | in Konkurs gehen; Konkurs machen; Bankrott machen | Konkurs abwenden | Konkurs abwendenbankruptcy | bankruptcies | to go bankrupt | to avert bankruptcy | to avoid bankruptcy [Add to Longdo]
Konkursverfahren {n} | Konkursverfahren eröffnen | Antrag auf Konkurseröffnung stellenbankruptcy proceedings | to institute bankruptcy proceedings | to apply for bankruptcy proceedings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing [Add to Longdo]
企業倒産[きぎょうとうさん, kigyoutousan] (n) corporate bankruptcy [Add to Longdo]
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] (n,vs) falling together; mutual destruction; joint bankruptcy; (P) [Add to Longdo]
経済破綻[けいざいはたん, keizaihatan] (n) economic collapse; financial failure; bankruptcy [Add to Longdo]
計画倒産[けいかくとうさん, keikakutousan] (n) planned bankruptcy [Add to Longdo]
追いやる;追い遣る[おいやる, oiyaru] (v5r,vt) (1) to drive away; to order off; to chase away; (2) to force into an unpleasant situation (bankruptcy, prostitution, suicide, etc.) [Add to Longdo]
倒産[とうさん, tousan] (n,vs) (corporate) bankruptcy; insolvency; commercial failure; failed business; (P) [Add to Longdo]
破産[はさん, hasan] (n,vs) bankruptcy; insolvency; (P) [Add to Longdo]
破産を申請する[はさんをしんせいする, hasanwoshinseisuru] (exp,vs-i) to file for bankruptcy [Add to Longdo]
破産管財人[はさんかんざいにん, hasankanzainin] (n) trustee or administrator in bankruptcy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bankruptcy
   n 1: a state of complete lack of some abstract property;
      "spiritual bankruptcy"; "moral bankruptcy"; "intellectual
      bankruptcy"
   2: inability to discharge all your debts as they come due; "the
     company had to declare bankruptcy"; "fraudulent loans led to
     the failure of many banks" [syn: {bankruptcy}, {failure}]
   3: a legal process intended to insure equality among the
     creditors of a corporation declared to be insolvent

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top