ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bankrupt

B AE1 NG K R AH0 P T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bankrupt-, *bankrupt*
English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bankrupt(adj) ล้มละลาย, See also: เจ๊งหมดตัว
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย, See also: เจ๊งหมดตัว, Syn. pauperize
bankrupt(n) บุคคลล้มละลาย
bankruptcy(n) การล้มละลาย, Syn. insolvency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bankrupt(แบงคฺ'รัพทฺ) {bankrupted,bankrupting,bankrupts} n. บุคคลล้มละลาย adj. ล้มละลาย,สิ้นเนื้อประดาตัว,เสื่อมเสีย,ล้ม,คว่ำ vt. ทำให้ล้มละลาย
bankruptcy(แบงคฺ'รัพซี) n. ภาวะล้มละลาย,ภาวะสิ้นเนื้อประดาตัว,ความล้มเหลว, Syn. failure

English-Thai: Nontri Dictionary
bankrupt(adj) ล้มละลาย,หมดสิ้น,สิ้นเนื้อประดาตัว,ล้มคว่ำ
bankrupt(n) บุคคลล้มละลาย
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย,ทำให้ฉิบหาย,ทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว,ทำให้หมดตัว
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bankruptบุคคลล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankrupt, discharge ofการปลดจากล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bankruptcyการล้มละลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bankruptcyการล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankruptcyการล้มละลาย [เศรษฐศาสตร์]
Bankruptcyล้มละลาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bankruptAs a matter of fact, bankruptcy is inevitable.
bankruptBankruptcy is to the employer what dismissal is to the employee.
bankruptCorporate bankruptcies continued at a high level last month.
bankruptFather's bankruptcy was a blot on the family's reputation.
bankruptHaving fallen victim to increased competition, the company went bankrupt.
bankruptHe is bankrupt.
bankruptHe seems to be bankrupt of all tender feeling.
bankruptHe seems to be bankrupt of humor.
bankruptHe sent me a letter to the effect that his poultry farm would go bankrupt sooner or later.
bankruptHigh tax and poor sales bankrupted the company.
bankruptHis company went bankrupt, and to make matters worse, he met with a traffic accident.
bankruptHis professional career was bankrupt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การล้มละลาย(n) bankruptcy, See also: insolvency, destitution, Syn. ความสิ้นเนื้อประดาตัว, การหมดเนื้อหมดตัว, การหมดตัว, Example: การล้มละลายของบริษัทดังทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: การหมดทรัพย์สมบัติของตัว, การมีหนี้สินล้นพ้นตัว และศาลได้มีคำพิพากษาให้ล้มละลาย, Notes: (กฎหมาย)
ผู้ล้มละลาย(n) bankrupt, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวและศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลล้มละลาย[bukkhon lomlalāi] (n, exp) EN: bankrupt
การล้มละลาย[kān lomlalāi] (n) EN: bankruptcy ; failure  FR: faillite [f]
กฎหมายลักษณะล้มละลาย[kotmāi laksana lomlalāi] (n, exp) EN: bankruptcy law
กฎหมายล้มละลาย[kotmāi lomlalāi] (n, exp) EN: bankruptcy law
ล่มจม[lomjom] (x) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse  FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มละลาย[lomlalāi] (n) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust  FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute
ล้มเหลว[lomlēo] (v) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through  FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer
ผู้ล้มละลาย[phū lomlalāi] (n, exp) EN: bankrupt  FR: failli [m] ; faillie [f]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[phūphithak sap] (n, exp) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian  FR: liquidateur [m]
ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย[thūk phiphāksā hai pen bukkhon lomlalāi] (v, exp) EN: be adjudged bankrupt

CMU English Pronouncing Dictionary
BANKRUPT B AE1 NG K R AH0 P T
BANKRUPTCY B AE1 NG K R AH0 P S IY0
BANKRUPTCY B AE1 NG K R AH0 P T S IY0
BANKRUPTED B AE1 NG K R AH0 P T IH0 D
BANKRUPTING B AE1 NG K R AH2 P T IH0 NG
BANKRUPTCIES B AE1 NG K R AH0 P T S IY0 Z
BANKRUPTCY'S B AE1 NG K R AH0 P S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bankrupt (v) bˈæŋkrʌpt (b a1 ng k r uh p t)
bankrupts (v) bˈæŋkrʌpts (b a1 ng k r uh p t s)
bankruptcy (n) bˈæŋkrəpsiː (b a1 ng k r @ p s ii)
bankrupted (v) bˈæŋkrʌptɪd (b a1 ng k r uh p t i d)
bankrupting (v) bˈæŋkrʌptɪŋ (b a1 ng k r uh p t i ng)
bankruptcies (n) bˈæŋkrəpsɪz (b a1 ng k r @ p s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破财[pò cái, ㄆㄛˋ ㄘㄞˊ, / ] bankrupt; to suffer financial loss, #43,857 [Add to Longdo]
破产者[pò chǎn zhě, ㄆㄛˋ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ, / ] bankrupt person, #181,647 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing [Add to Longdo]
企業倒産[きぎょうとうさん, kigyoutousan] (n) corporate bankruptcy [Add to Longdo]
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] (n,vs) falling together; mutual destruction; joint bankruptcy; (P) [Add to Longdo]
経済破綻[けいざいはたん, keizaihatan] (n) economic collapse; financial failure; bankruptcy [Add to Longdo]
計画倒産[けいかくとうさん, keikakutousan] (n) planned bankruptcy [Add to Longdo]
身代限り[しんだいかぎり, shindaikagiri] (n) going bankrupt [Add to Longdo]
追いやる;追い遣る[おいやる, oiyaru] (v5r,vt) (1) to drive away; to order off; to chase away; (2) to force into an unpleasant situation (bankruptcy, prostitution, suicide, etc.) [Add to Longdo]
潰れる[つぶれる, tsubureru] (v1,vi) (1) (uk) to be smashed; (2) to become useless; to cease functioning; (3) to go bankrupt; (P) [Add to Longdo]
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
倒産[とうさん, tousan] (n,vs) (corporate) bankruptcy; insolvency; commercial failure; failed business; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bankrupt
   adj 1: financially ruined; "a bankrupt company"; "the company
       went belly-up" [syn: {bankrupt}, {belly-up(p)}]
   n 1: someone who has insufficient assets to cover their debts
      [syn: {bankrupt}, {insolvent}]
   v 1: reduce to bankruptcy; "My daughter's fancy wedding is going
      to break me!"; "The slump in the financial markets smashed
      him" [syn: {bankrupt}, {ruin}, {break}, {smash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top