ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banishment

B AE1 N IH0 SH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banishment-, *banishment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banishment(n) การเนรเทศ, Syn. seclusion

English-Thai: Nontri Dictionary
banishment(n) การขับไล่,การเนรเทศ,การไล่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
banishmentการขับออกจากประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
banishmentการขับออกจากประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัพพาชนียกรรม(n) banishment, See also: ceremony of expelling a monk, exile, Syn. บัพพาชนียกรรม, Example: ปัพพาชนียกรรมเป็นหนึ่งในนิคหกรรม คือ การลงโทษพระภิกษุตามพระธรรมวินัย, Thai Definition: กิจของสงฆ์ทำในการขับไล่ภิกษุ, การขับไล่ออกจากหมู่

CMU English Pronouncing Dictionary
BANISHMENT B AE1 N IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banishment (n) bˈænɪʃmənt (b a1 n i sh m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流放[liú fàng, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄤˋ, ] banishment; exile, #32,527 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbannung {f} | Verbannungen {pl}banishment | banishments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
遠流[おんる, onru] (n) banishment or exile (punishment under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
出禁[できん, dekin] (n) (col) (abbr) (See 出入り禁止・でいりきんし) banishment; being forbidden to enter [Add to Longdo]
出入り禁止[でいりきんし, deirikinshi] (n) banishment; being forbidden to enter [Add to Longdo]
所払い[ところばらい, tokorobarai] (n) (historical) banishment from one's residence as a form of judicial punishment [Add to Longdo]
追放[ついほう, tsuihou] (n,vs,adj-no) exile; banishment; eviction; transportation; (P) [Add to Longdo]
島流し[しまながし, shimanagashi] (n,vs) exile; banishment [Add to Longdo]
配流[はいる, hairu] (n,vs) exile; banishment [Add to Longdo]
流罪[るざい, ruzai] (n,vs) banishment; exile [Add to Longdo]
流竄[りゅうざん;るざん, ryuuzan ; ruzan] (n) (See 流罪,島流し) banishment; exile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banishment
   n 1: the state of being banished or ostracized (excluded from
      society by general consent); "the association should get
      rid of its elderly members--not by euthanasia, of course,
      but by Coventry" [syn: {banishment}, {ostracism},
      {Coventry}]
   2: rejection by means of an act of banishing or proscribing
     someone [syn: {banishment}, {proscription}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top