ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banish

B AE1 N IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banish-, *banish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banish(vt) เนรเทศ, Syn. ostracize, Ant. admit, desegregate
banishment(n) การเนรเทศ, Syn. seclusion
banish from(phrv) เนรเทศ, See also: ขับไล่ไปจาก
banish from one's mind(phrv) หยุดคิดเกี่ยวกับ, See also: ทำให้เลิกนึกถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banish(แบน'นิช) vt. เนรเทศ,ขับ,ไล่ไป, See also: banishment n. ดูbanish banisher n. ดูbanish, Syn. exile, Ant. retain

English-Thai: Nontri Dictionary
banish(vt) กำจัด,ขับไล่,เนรเทศ,ไล่
banishment(n) การขับไล่,การเนรเทศ,การไล่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
banishmentการขับออกจากประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
banishmentการขับออกจากประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
banishHer calm words banished our fears.
banishHe tried to banish his anxiety.
banishHe was banished from the kingdom.
banishHe was banished to an island for high treason.
banishHis story will banish your fears.
banishNapoleon was banished to Elba in 1814.
banishThe ruler was overthrown and banished from the country.
banishWe banished him from the country.
banishYou will banish him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัพพาชนียกรรม(n) banishment, See also: ceremony of expelling a monk, exile, Syn. บัพพาชนียกรรม, Example: ปัพพาชนียกรรมเป็นหนึ่งในนิคหกรรม คือ การลงโทษพระภิกษุตามพระธรรมวินัย, Thai Definition: กิจของสงฆ์ทำในการขับไล่ภิกษุ, การขับไล่ออกจากหมู่
เนรเทศ(v) exile, See also: banish, deport, expel, expatriate, Syn. ขับไล่, Example: ผู้นำคอมมิวนิสต์ถูกเนรเทศไปประเทศจีนหลังจากหมดอำนาจ, Thai Definition: บังคับให้ออกไปเสียจากประเทศหรือถิ่นที่อยู่ของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขับไล่ไสส่ง[khaplai sai song] (v, exp) EN: drive out ; expel ; banish
เนรเทศ[nērathēt] (v) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize  FR: bannir ; exiler ; déporter

CMU English Pronouncing Dictionary
BANISH B AE1 N IH0 SH
BANISHED B AE1 N IH0 SH T
BANISHING B AE1 N IH0 SH IH0 NG
BANISHMENT B AE1 N IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banish (v) bˈænɪʃ (b a1 n i sh)
banished (v) bˈænɪʃt (b a1 n i sh t)
banishes (v) bˈænɪʃɪz (b a1 n i sh i z)
banishing (v) bˈænɪʃɪŋ (b a1 n i sh i ng)
banishment (n) bˈænɪʃmənt (b a1 n i sh m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流放[liú fàng, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄤˋ, ] banishment; exile, #32,527 [Add to Longdo]
放逐[fàng zhú, ㄈㄤˋ ㄓㄨˊ, ] banish, #35,739 [Add to Longdo]
贬谪[biǎn zhé, ㄅㄧㄢˇ ㄓㄜˊ, / ] banish from the court; relegate, #94,603 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
バニシングクリーム[banishingukuri-mu] (n) vanishing cream [Add to Longdo]
遠流[おんる, onru] (n) banishment or exile (punishment under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
出禁[できん, dekin] (n) (col) (abbr) (See 出入り禁止・でいりきんし) banishment; being forbidden to enter [Add to Longdo]
出入り禁止[でいりきんし, deirikinshi] (n) banishment; being forbidden to enter [Add to Longdo]
所払い[ところばらい, tokorobarai] (n) (historical) banishment from one's residence as a form of judicial punishment [Add to Longdo]
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1,vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P) [Add to Longdo]
追放[ついほう, tsuihou] (n,vs,adj-no) exile; banishment; eviction; transportation; (P) [Add to Longdo]
島流し[しまながし, shimanagashi] (n,vs) exile; banishment [Add to Longdo]
配す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 配する) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) to marry off; (4) to exile; to banish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banish
   v 1: expel from a community or group [syn: {banish}, {ban},
      {ostracize}, {ostracise}, {shun}, {cast out}, {blackball}]
   2: ban from a place of residence, as for punishment [syn:
     {banish}, {ban}]
   3: expel, as if by official decree; "he was banished from his
     own country" [syn: {banish}, {relegate}, {bar}]
   4: drive away; "banish bad thoughts"; "banish gloom"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top