ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banal

B AH0 N AA1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banal-, *banal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banal(adj) น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่สร้างสรรค์, ธรรมดามาก, Syn. dull
banality(n) ความน่าเบื่อ, See also: ความธรรมดามาก, ความไม่สร้างสรรค์, Syn. dullness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banal(บะแนล') adj. ไร้ความสดชื่น,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่าแก่, See also: banality n. ดูbanal, Syn. flat, trite

English-Thai: Nontri Dictionary
banal(adj) มีทั่วไป,สามัญ,ดาษดื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
banalHis banal compliments.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้เหร่[khīrē] (adj) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely  FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ความไม่สร้างสรรค์[khwām mai sāngsan] (n) EN: banality  FR: banalité [f]
ความน่าเบื่อ[khwām nābeūa] (n) EN: boringness ; aridity ; banality ; flatness ; commonplaceness  FR: ennui [m]
ไม่น่าสนใจ[mai nāsonjai] (adj) EN: arid ; banal ; flat  FR: inintéressant
ไม่สร้างสรรค์[mai sāngsan] (adj) EN: banal  FR: banal
มโนสาเร่[manōsārē] (adj) EN: petty ; trivial ; trfling  FR: insignifiant ; banal ; mineur
น่าเบื่อ[nābeūa] (x) EN: boring ; not fun ; arid ; banal ; flat ; commonplace  FR: ennuyeux ; fatigant ; pénible ; fastidieux ; banal
ธรรมดา[thammadā] (adj) EN: ordinary ; common ; usual ; regular ; general ; natural ; universal ; routine ; copybook  FR: ordinaire ; commun ; normal ; habituel ; courant ; usuel ; routinier ; quelconque ; banal ; naturel
ทั่ว ๆ ไป[thūa-thūa pai] (adj) FR: banal ; commun ; courant ; ordinaire ; normal

CMU English Pronouncing Dictionary
BANAL B AH0 N AA1 L
BANALITY B AH0 N AE1 L IH0 T IY0
BANALITIES B AH0 N AE1 L IH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banal (j) bˈənˈaːl (b @1 n aa1 l)
banality (n) bˈənˈælɪtiː (b @1 n a1 l i t ii)
banalities (n) bˈənˈælɪtɪz (b @1 n a1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Banalität {f} | Banalitäten {pl}banality | banalities [Add to Longdo]
Banalität {f}triteness [Add to Longdo]
banal {adv}banally [Add to Longdo]
banal {adj}banal [Add to Longdo]
banal; abgedroschen {adj}hackneyed [Add to Longdo]
banal {adv}tritely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凡庸[ぼんよう, bonyou] (adj-na,n,adj-no) mediocre; banality; commonplace; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banal
   adj 1: repeated too often; overfamiliar through overuse;
       "bromidic sermons"; "his remarks were trite and
       commonplace"; "hackneyed phrases"; "a stock answer";
       "repeating threadbare jokes"; "parroting some timeworn
       axiom"; "the trite metaphor `hard as nails'" [syn:
       {banal}, {commonplace}, {hackneyed}, {old-hat},
       {shopworn}, {stock(a)}, {threadbare}, {timeworn},
       {tired}, {trite}, {well-worn}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top